23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 174-393715
Offentliggjort
11.09.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
09.10.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Region Hovedstaden, Nyt Hospital Nordsjælland (NHN)

Opdateringer

Rettelse
(14.09.2018)

I.3
I stedet for:
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/TN845869
Læses:
https://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN845869A&date=1536689444571

Opdatering
(19.02.2019)

De to prækvalificerede:
- NCC
- Østrigsk-italiensk joint venture Rde-VSG

Opførelse af Nyt Hospital Nordsjælland i hovedentreprise


Region Hovedstaden, Nyt Hospital Nordsjælland (NHN)

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden, Nyt Hospital Nordsjælland (NHN)
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Projekt- og entreprisechef Sune From
E-mail: sune.from@regionh.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/Sider/default.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/TN845869
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland i hovedentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Region Hovedstaden udbyder i hovedentreprise med tidlig inddragelse af hovedentreprenøren opførelse af Nyt Hospital Nordsjælland (NHN). Hospitalet opføres med den fælles akutmodtagelse som et centralt element. Smuk arkitektur og funktionel organisering af logistik og funktioner skal tilbyde patienter, pårørende, borgere og medarbejdere rammer, som sætter nye standarder inden for såvel behandling som uddannelse og forskning. Hospitalet samler alle funktioner i én organisk firkløverformet bygning.

Hospitalet placeres i grønne omgivelser og er tænkt som en pavillon midt i skoven – et byggeri, der er både imødekommende og gennemtænkt ned i alle logistiske og kliniske funktioner. Visionen er at skabe et patienternes hospital, i en såkaldt helende arkitektur.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 300 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45210000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter i hovedtræk nedenstående arbejder (hovedydelser). Der henvises iøvrigt til udbudsmaterialet for en nærmere beskrivelse af hovedydelserne omfattet af kontrakten:

- Byggestyring,

- Byggeplads,

- Anlægsarbejder,

- Kælderkonstruktion/konstruktioner under terræn,

- Deltagelse i Samarbejdsfasen,

- Råhuskonstruktion/konstruktioner over kælder,

- Lukning (Facade- og tagarbejder),

- Installationer (samtlige tekniske bygningsinstallationer),

- Komplettering (samtlige indvendige bygningsarbejder),

- Landskab inklusive taghaver,

- Serviceby.

Byggeriet er et barmarksprojekt, som omfatter opførelse af Nyt Hospital Nordsjælland inkl. selvstændig serviceby og omkringliggende landskabsarbejder på grunden, der placeres som en del af byudviklingsområdet Favrholm ved Overdrevsvejen syd for Hillerød by.

Hospitalet erstatter de nuværende 2 hospitaler i Nordsjælland med et nyt, moderne akuthospital. Det nye hospital kommer til at rumme ca. 20 kliniske specialer og betjene flere end 310 000 borgere i optageområdet. Etagearealet er på ca.118 000 m2. Den fælles akutmodtagelse i level 0 udgør bygningens hjerte, med de vigtigste funktioner for en effektiv drift tættest på. Sengeafsnittene de 2 øverste etager bliver opført som en ”sengeslange” i 2 etager, hvor patienterne enten kan orientere sig ud mod den centrale taghave, eller mod det omgivende landskab. Byggeriet er holdt i en lav menneskelig skala, som er tilpasset det omkringliggende landskab. På sit højeste sted er hospitalet bare 4 etager højt. Med udgangspunkt i klare koncepter for hospitalets funktioner og den meget høje grad af standardisering, er designet fleksibelt og kan tilpasses den fremtidige udvikling. Projektet er tegnet af de schweiziske arkitekter Herzog & de Meuron i samarbejde med danske Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Det er helt afgørende for Bygherren at sikre en god og effektiv byggeproces for alle projektets samarbejdspartnere. Der er således lagt vægt på tidlig inddragelse af entreprenører og åben kommunikation, respekt og løbende forbedring i samarbejde mellem parterne i hele byggeprocessen. For at nå projektets kvalitetsmål og gennemføre projektet til tiden og indenfor budgettet, er det bydende nødvendigt at bruge digitale værktøjer til planlægge og styre projektet. Øget effektivitet er det fælles mål, båret frem af nye digitale fremgangsmåder som minimerer spildtid og dobbeltarbejde, og sammen tilstræber vi at skabe det mest digitale byggeri i Danmark.

Sociale, miljømæssige og langsigtede økonomiske hensyn er fra starten tænkt ind i projektet. Nyt Hospital Nordsjælland skal bidrage til FNs bæredygtighedsmål ved dagligt at producere ”sundhed”, men også ved at nytænke rammerne for sundhedsydelser og udvikle innovative løsninger sammen med virksomheder og universiteter, f.eks. i initiativet Nordic Health Lab.

Byggeriets energiforbrug og udledning af drivhusgasser er minimeret, uden at der er gået på kompromis med hospitalets kvalitetskrav. Det arkitektoniske koncept og materialeanvendelsen er baseret på genanvendelige og dekomponerbare ressourcer og komponenter, så byggeriet i sin samlede livscyklus er et sundt klima- og ressourcebevidst byggeri.

Bygherren har udarbejdet udbudsmaterialet på dansk og engelsk. Det er dog ikke alle dokumenter, der på tidspunktet for offentliggørelsen af udbudsmaterialet (dvs. ved offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen) er fuldt oversat, men det forventes, at det fulde udbudsmateriale er oversat senest den 14.9.2018. Oversættelsen har dog alene karakter af en at være en service overfor de bydende. Den danske udgave af udbudsmaterialet har forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 300 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil bygherre udvælge de 4 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have fremsendt de mest relevante referencer.

Vurderingen af ansøgers referencer vil ske ud fra en samlet vurdering af de af ansøgeren fremsendte referencer, jf. pkt. III.1.3).

Ved ”relevante referencer” forstås projekter af en betydelig økonomisk størrelse og som har en kompleksitet og indeholder hovedydelser svarende til det udbudte projekt, jf. beskrivelsen af projektet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Ved vurderingen af relevansen af referencerne vil der blive lagt særlig positiv vægt på hospitalsbyggeri, laboratoriebyggeri, forskningsbyggeri, byggerier til fødevareproduktion, forsyningsværker (f.eks. kraftvarmeværke), datacentre samt byggerier, der er udført på barmark.

Der lægges endvidere særlig positiv vægt på ansøgers erfaringer med projekter, hvor ansøger har været inddraget tidligt (f.eks. forud eller i forbindelse med hovedprojektet) samt referencer som dokumenterer erfaring med optimering og rationalisering af arbejdsprocesser ved anvendelse af digitale værktøjer. Endelig indgår i vurderingen, hvorvidt ansøgers medarbejderstab/kapacitet vurderes at være tilstrækkelig ift. at løfte den udbudte opgave fagligt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ad II.2.7) Den endelige varighed af kontrakten (udførelsesperioden) fastsættes forud tilbudsgivernes afgivelse af endeligt tilbud på projektet, men den optimale udførelsesperiode ønskes drøftet under forhandlingerne. Variationer i forhold til den forventede udførelsesperiode kan derfor forekomme.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive følgende oplysninger:

- Ansøgerens årlige omsætning indenfor de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Ansøgerens soliditetsgrad indenfor de seneste 3 disponible regnskabsår.

Oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet skal angives ved udfyldelse af ESPD, Del IV, afsnit B. Ansøger skal vedlægge udfyldt ESPD-dokument for de virksomheder, som ansøger ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C, ligesom der skal afleveres ESPD-dokumenter fra alle deltagende virksomheder i en eventuel sammenslutning. Det skal ikke i ansøgningen eller i eESPD'et oplyses, hvorvidt og i hvilket omfang ansøgeren påtænker at anvende underentreprenører til udførelse af dele af opgaverne omfattet af kontrakten, medmindre ansøgeren ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på underentreprenørernes kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår som minimum have en samlet årlig omsætning på 1 500 000 000 DKK (DKK 1,5 mia) eller mere. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgers og disse enheders samlede omsætning i de respektive regnskabsår. Ved sammenslutning af virksomheder (feks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i de respektive regnskabsår.

Ansøgeren skal inden for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår have en soliditetsgrad på minimum 10%.

Soliditetsgrad beregnes som: Egenkapital/samlede aktiver*100. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, beregnes soliditetsraden som ansøgers og disse andre enheders samlede soliditetsgrad i de respektive regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks et konsortium) beregnes soliditetsgraden som virksomhedernes samlede soliditetsgrad i de respektive regnskabsår.

Ansøgeren skal på anmodning som del af dokumentationen for at ansøgeren kan leve op til kravene i forbindelse med prækvalifikationen fremlægge erklæring fra pengeinstitut eller anden garantistiller som dokumentation for, at ansøgeren kan stille sikkerhed svarende til den i entreprisekontrakten krævede sikkerhed, jf. Hovedentreprisekontraktens punkt 12. Ansøger skal i ESPD Del IV, afsnit B under "Øvrige økonomiske og finansielle krav" anføre, at den iht. kontrakten påkrævede sikkerhed iht. entreprisekontraktens punkt 12 kan stilles ved kontraktindgåelse.

Ovenstående krav er kumulative, og skal alle være opfyldt for at minimumskravet er opfyldt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes i ansøgningen beskrive op til maksimum 10 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring med tilsvarende eller lignede byggerier omfattende hovedydelserne som i punkt II.2.4). Bygherre har aht. tilsikring af tilstrækkelig konkurrence valgt at lade referencerne være op til 10 år gamle. Referencerne må max være 10 år gamle regnet fra aflevering af byggeriet. Referencerne skal vedrøre udførte og afleverede byggerier og må hver for sig maksimalt udgøre 3 A4-sider (for separat vedlagte referencer). Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencelisten som et separat dokument. I så fald skal ansøgeren i eESPD, del IV, litra C specifikt henvise til, at der er vedlagt en sådan liste som separat dokument.

Der kan i ansøgningen samlet kun henvises til maksimalt 10 referencer for ansøger samt evt. andre virksomheder, som ansøger måtte støtte sin tekniske og faglige formåen på. Vedlægger ansøger samlet flere end 10 referencer, vil det være de første 10 referencer, angivet i eESPD, Del IV, afsnit C, der indgår i vurderingen af ansøgningen. Såfremt ansøger har angivet referencer i både eESPD og på særskilte referenceark – og der ikke er identitet imellem disse – så vil de "første 10" referencer blive identificeret på baggrund af referencer angivet i eESPD'et først.

Nedenstående oplysninger bedes angivet for hver reference i eESPD, Del IV, afsnit C.

1) Entreprisesum;

2) Dato for aflevering af byggeriet;

3) Bygherrens navn;

4) Beskrivelse af byggeriet (type, kompleksitet og størrelse i bruttokvadratmeter);

5) Beskrivelse af ydelser leveret i forbindelse med projektet;

6) Angivelse af entrepriseformen (fag,-, stor,-, hoved-, eller totalentreprise);

7) Beskrivelse af projekter, hvor anvendelse af digitale værktøjer har optimeret og/eller rationaliseret arbejdsprocesser og arbejdsgange, herunder med angivelse af på hvilken måde de digitale værktøjer understøttede projektet;

8) Kort motivation af referencens relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder med beskrivelse af, hvorledes ansøger gennemførte projektet i samarbejdede med bygherrens organisation (herunder bl.a. om ansøgeren blev inddraget tidligt i projektet og i givet fald på hvilket projektstadie), hvorledes (eller om) projektet blev gennemført til den udbudte tid og pris, ansøgerens rolle (hovedentreprenør, underentreprenør o.l.)

Ansøgningen bedes angive det gennemsnitlige antal beskæftigede medarbejdere og ledende medarbejdere gennem de seneste 3 år, med angivelse af antallet af medarbejdere indenfor hver kategori oplistet nedenfor. Oplysningerne angives i eESPD, Del IV, afsnit C. I feltet "Nummer" angives medarbejderkategorien samt antallet af medarbejdere indenfor kategorien.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af virksomheder (konsortium o.l.) bedes det gennemsnitlige antal medarbejdere pr. deltagende virksomhed inden for de sidste 3 år i sammenslutningen oplyst. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i følgende kategorier bedes oplyst:

Kategorierne er:

- Projektchefer,

- Projektledere,

- IKT/BIM ledere,

- Byggeledere.

Ansøgningen skal desuden vedlægges udfyldte ESPD-dokumenter for de virksomheder, som ansøger ønsker at basere sin tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C, ligesom der skal afleveres ESPD-dokumenter fra alle deltagende virksomheder i en eventuel sammenslutning. Det skal ikke i ansøgningen eller i eESPD'et oplyses, hvorvidt og i hvilket omfang ansøgeren påtænker at anvende underentreprenører til udførelse af dele af opgaverne omfattet af kontrakten, medmindre ansøgeren ønsker at basere sin tekniske og faglige formåen på underentreprenørernes kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal som minimum vedlægge 1 reference som angår et "tilsvarende projekt" indenfor de seneste 10 år og minimum 1 reference som angår et projekt af "betydelig økonomisk størrelse". Hvis en reference både angår et "tilsvarende projekt" og har en "betydelig økonomisk størrelse", kan denne reference i sig selv opfylde mindstekravet. Det behøver dog ikke være samme reference. Begge referencer skal være udført og afleveret indenfor de seneste 10 år.

Ved "Tilsvarende projekter" forstås hoved- eller totalentreprise, hvor ansøger har varetaget udførelsen af en af følgende typer af byggerier: hospitalsbyggeri, laboratoriebyggeri, forskningsbyggeri, byggerier til fødevareproduktion, forsyningsværker (f.eks. kraftvarmeværke), datacentre samt byggerier, der er udført på barmark.

Ved "Betydelig økonomisk størrelse" forstås som hoved- eller totalentrepriseprojekter, der er udført af ansøger med en entreprisesum på 500 000 000 DKK (DKK 500 mio) eller mere.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Det vil sige:

- FN’s deklaration om menneskerettigheder,

- ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder,

- Rio deklarationen om miljø og udvikling,

- FN’s konvention mod korruption.

Der henvises iøvrigt til hovedentreprisekontrakt for en nærmere beskrivelse af Region Hovedstadens sociale klausuler.

Den vindende tilbudsgiver skal stille garanti som anført i Hovedentreprisekontraktens punkt 12.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 156-357600
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke befinder sig i én eller flere af udelukkelsesgrundene eller ikke lever op til kravene for økonomisk/finansiel samt teknisk/faglig formåen, skal ansøger aflevere et udfyldt elektronisk ESPD-dokument.

Xml-fil med ESPD til udfyldelse er tilgængelig sammen med de øvrige udbudsmateriale. ESPD-dokumentet uploades i PDF-format. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument.

Ansøgere, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger hertil, eller alternativt stille spørgsmål til bygherren herom. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/ Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

i. at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137,

ii. at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes.

Bygherren skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens § 151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital og aktiver samt omsætning for de konkrete regnskabsår, hvis disse tal foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder. Såfremt egenkapital, aktiver og omsætning fremgår af revisorpåtegnede årsrapporter eller tilsvarende dokumenter, vil fremsendelse af sådanne være tilstrækkelig dokumentation. Ansøger skal endvidere fremsende hensigtserklæring fra pengeinstitut eller anden garantistiller, jf. pkt. III.1.2).

Ad punkt I.3) Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest 28.9.2018 via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

- Ad punkterne II.1.5) og II.2.6) Det i punkterne anførte beløb er anslået,

- Ad punkt IV.1.4) Bygherren forbeholder sig ret til at reducere antallet af tilbudsgivere. Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 11.5 for en beskrivelse processen for reduktion af antallet af tilbudsgivere,

- Ad punkt IV.2.6) Det endelige tilbud vedstås i 9 måneder efter udløbet af tilbudsfristen for det endelige tilbud.

Der afholdes informationsmøde den 17.september på adressen Dyrehavevej 29, Hillerød fra kl.13:00-15:00. Tilmelding kan ske på mail til: camilla.engdahl.steen@regionh.dk Der kan maksimalt deltage 4 personer pr. ansøger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/09/2018

Send til en kollega

0.119