23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 177-401507
Offentliggjort
14.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
16.10.2018 Kl. 10:00

Udbyder

Afd. 4, stjernegården v/Civica

Vindere

Valgt totalrådgiver

(05.04.2019)
Niras A/S
Odense

Totalrådgivning - afd. 4, Stjernegården


Afd. 4, stjernegården v/Civica

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Afd. 4, stjernegården v/Civica
35585885
Carl Nielsens Kvarter 14
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Nicolai Muhs
Telefon: +45 63133133
E-mail: nmu@civica.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.civica.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgivning - afd. 4, Stjernegården

 

Sagsnr.: 004
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

På baggrund af en byggeteknisk helhedsplan godkendt ved skema A i Landsbyggefonden og kommunalt skal afdeling 4 Stjernegården renoveres og ombygges. Renoveringen og ombygningen omfatter alle 109 eksisterende boliger.

Bygningerne er opført i 1951 og fremstår pæne, men de er ikke længere tidssvarende. Mange af boligerne er indrettet med for små rum, og de bærer præg af den tid, de er opført i. Bebyggelsen rummer i alt 109 boliger, som er fordelt på kun 2 størrelser lejligheder - henholdsvis 64 m2 og 77 m2. Boligerne er ikke gennemlyste (dagslys når ikke gennem rummene), og bygningen er meget nedslidt.

Projektet omfatter en totalrenovering af hele afdelingen. Det betyder, at bebyggelsen renoveres både indvendigt og udvendigt. Der vil i alt blive udført 4 former for renovering af boligerne - sammenlægning, tilgængelighed, meget renovering og let renovering.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71400000
71500000
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Ejbygade, Odense.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet sker i totalrådgivning og gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 1564 af 15.12.2015 (”udbudsloven”).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der er direkte adgang til udbudsmaterialet via det link, der fremgår af udbudsbekendtgørelse del I.3. Ansøgere skal registrerer sig på portalen i forbindelse med første log ind til udbudsmaterialet. Registrering af ansøgere sker automatisk og ansøgere har uhindret adgang til udbudsmaterialet. Afgivelse af prækvalifikations ansøgning kan kun ske igennem den digitale udbudsportal.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren angive følgende økonomiske oplysninger:

— Årsomsætning i det senest afsluttet regnskabsår,

— Egenkapital i det senest afsluttet regnskabsår,

— Soliditetsgrad i det senest afsluttet regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøgeren skal minimum have en samlet omsætning på 8 000 000 DKK ex. moms i det senest afsluttet regnskabsår,

— Ansøgeren skal have en egenkapital på minimum 2 000 000 DKK ex. moms i det senest afsluttet regnskabsår,

— Ansøgeren skal minimum have en soliditetsgrad på 15% i det senest afsluttet regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceprojekter med beskrivelse af de betydeligste sammenlignelige opgaver.

Skal ansøgeren angive en kort beskrivelse af de betydeligste mest sammenlignelige opgaver indeholdende.

Med formuleringen "sammenlignelige opgaver" sigtes der primært på:

— Opgavens art og ydelser,

— Opgavens tidsmæssige udstrækning,

— Kontraktsum,

— Ansøgerens rolle (hvilket faser ansøger har udført) / funktion og hvem opgaven blev udført for. I den forbindelse forbeholder ordregiver sig retten til at kontakte den angivne kunde.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal kunne påvise mindst 2 referencer på sammenlignelige opgaver på varetagelse af totalrådgivning i forbindelse med projekter om renovering og ombygning af boliger. Referencerne må ikke være ældre end 3 år.

Ansøger kan højst angive 5 referencer, inkl. referencer fra andre enheder, som ansøger baserer sig på. Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil alene de 5 nyeste referencer blive taget i betragtning

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/10/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/10/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsbetingelserne.

For at få adgang til det samlede udbudsmateriale skal ansøger anvende nedenstående link:

http://www.rib-software.dk TN308155A

Ansøgning om prækvalifikation skal indsendes ved brug af ESPD.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret og udvalgt til at deltage i udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2.

En virksomheds klage over ordregivers tildelingsbeslutning skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt med den udpegede vinder. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2018

Send til en kollega

0.099