23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 188-425132
Offentliggjort
29.09.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
29.10.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/91333150.aspx

Udbyder

Egedal Kommune

Energimærkning af kommunale bygninger


Egedal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Egedal Kommune
29188386
Dronning Dagmars Vej 200
Ølstykke
3650
Danmark
Kontaktperson: Maja Barnekov
Telefon: +45 72597014
E-mail: udbud@egekom.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/91333150.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/91333150.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/91333150.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Energimærkning af kommunale bygninger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omhandler energimærkning af Egedal Kommunes bygninger, hvilket omfatter omkring 200 000 kvm. fordelt på ca. 110 ejendomme. Udover den lovpligtige del af energimærkningen har Egedal Kommune et behov for at løfte kvaliteten af energimærkningen, således at energimærkerne bliver en naturlig del af kommunens fortsatte arbejde med at nedbringe energiforbruget i ejendommene samt et strategisk valg om øget digitalisering af bygningsdriften. Dette er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, som kan tilgås via udbudsportalen Mercell.

Tryk her https://permalink.mercell.com/91333150.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Egedal Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omhandler energimærkning af Egedal Kommunes bygninger, hvilket omfatter omkring 200 000 kvm. fordelt på ca. 110 ejendomme. Udover den lovpligtige del af energimærkningen har Egedal Kommune et behov for at løfte kvaliteten af energimærkningen, således at energimærkerne bliver en naturlig del af kommunens fortsatte arbejde med at nedbringe energiforbruget i ejendommene samt et strategisk valg om øget digitalisering af bygningsdriften. Dette er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, som kan tilgås via udbudsportalen Mercell.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, som kan tilgås via udbudsportalen Mercell.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal for opnåelse af prækvalifikation være certificeret som energimærkningsfirma efter gældende lovgivning. Virksomheden skal være certificeret til at udføre energimærkning på store ejendomme, og virksomheden skal kunne fremlægge certifikat, der dokumenterer dette, medmindre der kan henvises til denne dokumentation andetsteds. - Endvidere gøres der allerede i prækvalifikationsfasen opmærksom på, at tilbudsgiver (eller underrådgiver(e), som tilbudsgiver baserer sig på) skal kunne dokumentere at have ansat minimum 5 uddannede energimærkningskonsulenter ved tilbudsafgivelse. Tilbudsgiver og underrådgivere skal således tilsammen have ansat mindst 5 energimærkningskonsulenter, som vil blive tilknyttet opgavens udførelse, ved tilbudsafgivelse, men dette er ikke et krav ved anmodning om prækvalifikation. Dette er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, som kan tilgås via Mercell.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der er opstillet mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet for opnåelse af prækvalifikation. Mindstekravene vedrører tilbudsgivers omsætning, soliditetsgrad og egenkapital for det seneste regnskabsår. Der gøres opmærksom på, at såfremt tilbudsgiver baserer sin økonomisk og finansielle kapacitet på underrådgivere, skal der i forbindelse med anmodning om prækvalifikation vedlægges en støtteerklæring fra underrådgiveren som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, der kan tilgås via Mercell.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Omsætning for seneste regnskabsår: Min. 3 000 000 DKK,

- Soliditetsgrad for seneste regnskabsår: Min. 15%,

- Egenkapital for seneste regnskabsår: Min. 1 000 000 DKK.

Der gøres opmærksom på, at dokumentation for opfyldelse af mindstekrav for økonomisk og finansiel kapacitet skal sendes til ordregivers bygherrerådgiver, såfremt tilbudsgiveren prækvalificeres til tilbudsfasen, som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, der kan tilgås via Mercell.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der er opstillet mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet for opnåelse af prækvalifikation. Mindstekravene vedrører referencer udført indenfor de seneste 5 år. Der gøres opmærksom på, at såfremt tilbudsgiver baserer sin tekniske og faglige kapacitet på underrådgivere, skal der i forbindelse med anmodning om prækvalifikation vedlægges en støtteerklæring fra underrådgiveren som nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, der kan tilgås via Mercell.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver (eller eventuelle underrådgivere(e), som tilbudsgiver baserer sig på) skal som minimum kunne dokumentere erfaring med energimærkning af større ejendomsporteføljer for samme kunde på min. 100 000 kvm. opvarmet areal. Dette gøres ved angivelse af minimum 1 reference, der opfylder de beskrevne krav til referencens indhold/oplysninger. Det er endvidere et krav, at tilbudsgiver (eller eventuelle underrådgivere(e), som tilbudsgiver baserer sig på) selv har udført størstedelen af de ydelser, der har været indeholdt i den pågældende opgave, der lægges til grund for opfyldelse af minimumskravet.

Der gøres opmærksom på, at Ordregiver forholder sig ret til at kontakte den ordregiver, som opgaven er udført for, for at få verificeret de afgivne oplysninger.

Yderligere krav og ønsker til afgivelse af referencer er nærmere beskrevet i udbudsmaterialet, som kan tilgås via Mercell.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/10/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/09/2018

Send til en kollega

0.119