23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 190-429738
Offentliggjort
03.10.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
01.11.2018

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Slots- og Kulturstyrelsen

Vindere

Valgt rådgiverteam

(05.03.2019)
Rambøll Danmark A/S med underrådgivere Arkitekter Maali & Lalanda A/S og Lundqvist Tegnestue ApS

Totalrådgivning i forbindelse med restaurering og ombygning af Hofteatret på Christiansborg Ridebane

(03.05.2019)
Rambøll Danmark A/S
Hannemanns Allé 53
2300 København S

Totalrådgivning i forbindelse med restaurering og ombygning af Hofteatret på Christiansborg Ridebane


Slots- og Kulturstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Slots- og Kulturstyrelsen
34072191
H. C. Andersens Boulevard 2
København V
1553
Danmark
Kontaktperson: Bjarne Bach
Telefon: +45 22240708
E-mail: bjba@slks.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.slks.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivning i forbindelse med restaurering og ombygning af Hofteatret på Christiansborg Ridebane

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte kontrakt vedrører totalrådgivning i forbindelse med restaurering og ombygning af Hofteatret på Christiansborg Ridebane. Rådgivningsopgaven omfatter konservering og restaurering, fremdragelse af den perspektiviske scene, ombygning af ankomstområdet, installationsarbejder og brandsikring af det historiske teater samt etablering af nye føringsveje. Såvel bygning som interiør er fredet og af meget høj bevaringsværdi. Teatret skal gøres tilgængeligt for alle og teatrets ankomstområde skal transformeres og skabe plads til nye publikumsfaciliteter. Bygningsarkæologiske spor, der iagttages under byggeprocessen, skal indsamles og registreres. Sideløbende med restaureringsprojektet gennemføres et selvstændigt udbud af et udstillingsprojekt med Teatermuseet som bygherre. Det er en forudsætning for begge projekter, at de funderes i et tæt samspil, hvorfor en tæt koordinering med udstillingsprojektet er indeholdt i rådgiveropgaven.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 800 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71220000
71310000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Hofteatret, Christiansborg Ridebane, København

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hofteatret trænger til en gennemgribende restaurering, og en ombygning er nødvendig for at stedet kan opretholde og udvikle sine aktiviteter. I samme ombæring ønsker Teatermuset i Hofteatret ved et udstillingsprojekt at løfte museets formidling ind i vores tid og skabe en samlet fysisk og formidlingsmæssig identitet, der kan styrke oplevelsen af det enestående teaterrum og de unikke historiske interiører.

Den udbudte opgave er både kompleks og enestående. Der skal på den ene side gennemføres en bevarende og konserverende restaurering af det historiske teater og en særlig opgave her ligger i at fremdrage den barokke scene og gøre det muligt at bruge den i moderne sammenhæng. På den anden side skal der udføres brandsikring og nye installationer, ligesom der skal etableres føringsveje for ny formidling i interiører, som er fredede og har meget høj bevaringsværdi.

Teatrets ankomstområde skal transformeres, så der kan blive plads til nye publikumsfaciliteter og teatret skal gøres tilgængeligt for alle.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 50
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil blandt de konditionsmæssige ansøgere udvælge de ansøgere, der har de mest relevante referencer samt tilstrækkelig økonomisk styrke.

Såfremt flere end 5 egnede ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave og efter en samlet vurdering har de bedste og mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, udvælges de ansøgere, der ved en samlet vurdering af ansøgernes virksomhedsprofil, størrelse og indbyrdes forbindelse skønnes at kunne skabe den for ordregiveren bedst mulige konkurrencesituation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Byggeledelse med en værdi på 1 700 000 DKK af den samlede anslåede værdi, jf. punkt II.1.5).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal i ESPD’et afgive oplysninger om

1) samlet nettoomsætning for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om omsætning fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret;

2) egenkapital for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år, hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport, angives egenkapitalen på ansøgningstidspunktet;

3) resultat før skat for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der om resultat før skat fra det tidspunkt, hvor virksomheden er etableret.

En ansøger, som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og/eller tekniske formåen (f.eks. en underrådgiver), skal i ansøgerens egen ESPD svare ”ja” til del II, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD for de pågældende enheder/virksomheder.

Dokumentation for oplysninger om økonomisk og finansiel formåen skal fremgå af ansøger(nes) årsregnskaber. Som udgangspunkt er det kun den vindende tilbudsgiver, der til sin tid skal fremsende dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD’et.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke minimumskrav til ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Til brug for bedømmelsen af ansøgers tekniske formåen skal ansøger i ESPD oplyse i alt 3 referencer vedrørende erfaring med tilsvarende eller lignende opgaver som beskrevet i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4), herunder vedrørende:

a) Arkitektarbejder med interiørrestaurering,

b) Anvendelsesændringer i fredede eller sårbare bygninger,

c) Restaureringsarbejder indenfor ingeniørkompetencer: brand og tekniske installationer.

For hver reference ønskes følgende oplyst:

1) Navn på klient og kontaktperson;

2) Projektets navn og indhold;

3) Kort projektbeskrivelse;

4) Kort beskrivelse af ansøgerens rolle i projektet;

5) Kontraktens værdi (honorarets størrelse), varighed og tidspunkt for opgavens udførelse.

Ordregiver accepterer, men det er ikke et krav, at ansøger med ansøgningen vedlægger fotos og illustrationer af de oplyste 3 referencer, Fotos og illustrationer må dog max fylde i alt 1 A4 side pr. reference. Ansøgeren kan vedlægge referencelisten som et separat dokument. I så fald bedes ansøgeren i ESPD, del IV, litra C specifikt henvise til, at der er vedlagt en sådan liste som separat dokument.

Oplyser ansøgeren mere end 3 referencer, medtages alene de først nævnte referencer ved vurderingen af ansøgningen.

Ordregiver har vurderet, at det på baggrund af denne opgaves særlige karakter er nødvendigt for at sikre tilstrækkelig konkurrence, at der kan afgives referencer for de seneste 5 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles ikke minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige kapacitet.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/11/2018
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 03/06/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Tilbudsgiver skal som en del af ansøgningen udfylde en udgave af Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), hvor de efterspurgte informationer skal oplyses, (jf. udbudsbetingelsernes afsnit IV, punkt 2)-5). Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet eller udgør en sammenslutning af virksomheder (konsortie) skal der afleveres ESPD'er for hver af de støttende enheder, jf. udbudsbetingelsernes afsnit IV, 6). Vedrørende udfyldelse af ESPD henvises til nærmere oplysninger herom i udbudsbetingelserne.

Ordregiver vil udelukke ansøgere der er omfattet af:

— De obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136,

— Den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, der er angivet i ESPD.

Såfremt en ansøger er omfattet af de obligatoriske eller de i ESPD angivne frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135-136 samt 137, stk. 1, kan ansøger ved at fremlægge tilstrækkelig dokumentation for sin pålidelighed påvise, at denne alligevel ikke skal udelukkes, jf. betingelserne i udbudslovens § 138. For hjælp til udfyldelse af det elektroniske ESPD henvises desuden til relevant vejledning fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen http://bedreudbud.dk/sites/bedreudbud.dk/files/media/documents/vejledninger/vejledning_espd.pdf

Udfyldelse af ESPD'en sker ved import af den i udbudsmaterialet vedlagte skabelon (fil-navn: espd-request.xml) via: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

Den vindende tilbudsgiver skal indlevere dokumentation for oplysningerne i ESPD'et. Ordregiver forbeholder sig dog at indhente dokumentation fra alle tilbudsgivere i tilbudsfasen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens §3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/10/2018

Send til en kollega

0.111