23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 194-439197
Offentliggjort
09.10.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
05.11.2018 Kl. 11:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221600&B=DR

Udbyder

DR

Opdateringer

Annullering
(18.12.2018)

Årsagen til, at der ikke er tildelt en kontrakt, er at udbuddet er blevet annulleret. Dette er sket med følgende begrundelse:
Under tilbudsevalueringen er det kommet DR for øje at en sætning i bilag 1, SLA om 24 timers overvågning af elevatoerer har givet anledning til tvivl, således at nogle tilbudsgivere har dette indeholdt som reel overvågning, mens andre har det indeholdt som alarmovervågning. Dermed har de modtagne tilbud ikke været sammenlignelige, og det er nødvendigt for DR's evaluering af tilbuddene at de i stedet er afgivet på ens forudsætninger.

Service på elevatorer og rulletrapper i DR


DR

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
DR
62786515
Emil Holms Kanal 20
København C
0999
Danmark
Kontaktperson: Irene Gabel
Telefon: +45 28542257
E-mail: irga@dr.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/81416

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221600&B=DR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=221600&B=DR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Medievirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Medier

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Begrænset udbud af service på elevatorer og rulletrapper i DR

 

Sagsnr.: Elevatorer og rulletrapper
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42417000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I DR Byen i Ørestad, samt i DR’s distriktshuse i Næstved, Aabenraa og Aarhus findes der en række elevatorer. I DR Byen findes der derudover rulletrapper. DR har behov for at indgå aftale med en ekstern leverandør om udførelse af lovpligtige eftersyn / service i henhold til en fast årsplan i DR Byen, DR Aabenraa og DR Næstved, samt udførelse af reparationer på ad hoc basis i DR Byen, DR Aarhus, DR Aabenraa og DR Næstved. Der udbydes derfor en landsdækkende rammeaftale, som vil blive tildelt én leverandør, og som vil have en løbetid på 4 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42419500
42419510
50750000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

København, Ørestaden.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I DR Byen i Ørestad, samt i DR’s distriktshuse i Næstved, Aabenraa og Aarhus findes der en række elevatorer. I DR Byen findes der derudover rulletrapper. DR har behov for at indgå aftale med en ekstern leverandør om udførelse af lovpligtige eftersyn / service i henhold til en fast årsplan i DR Byen, DR Aabenraa og DR Næstved, samt udførelse af reparationer på ad hoc basis i DR Byen, DR Aarhus, DR Aabenraa og DR Næstved. Der udbydes derfor en landsdækkende rammeaftale, som vil blive tildelt én leverandør, og som vil have en løbetid på 4 år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

DR har til hensigt at prækvalificere op til 5 Ansøgere på baggrund af en vurdering af Ansøgernes egnethed på baggrund af oplysningerne givet i ESPD'et.

Såfremt der er flere end 5 konditionsmæssige ansøgere, foretager DR en udvælgelse af 5 ansøgere, der prækvalificeres til at afgive tilbud. Udvælgelsen sker ud fra følgende kriterier:

Teknisk formåen: 70%.

Det tillægges positiv vægt, at ansøgeren gennem sine referencer viser solid erfaring fra både servicering og reparationer på rulletrapper og elevatorer svarende til dem, der findes i DR, og at erfaringen bygger på længerevarende samarbejdsrelationer til kunderne.

Økonomisk og finansiel formåen: 30%.

Det tillægges positiv vægt, at ansøgeren gennem sine nøgletal viser at være solidt funderet, herunder gerne med en soliditetsgrad på mere 10%, en likviditetsgrad på mere end 100% samt en positiv afkastningsgrad.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Interesserede ansøgere skal i ESPD'et angive oplysninger for de 3 senest tilgængelige regnskabsår om:

1) Soliditetsgrad;

2) Likviditetsgrad;

3) Afkastningsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ingen mindstekrav.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Interesserede ansøgere skal i ESPD'et opliste op til 6 referencer, der viser, at ansøgeren har erfaring med udførelse af lovpligtig service og reparationer på elevatorer og rulletrapper i bygninger med mindst 4 etager.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgere skal vedlægge mindst 3 referencer, der er højst 3 år gamle.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er indarbejdet et bilag om CSR-krav og arbejdsklausul i den udbudte rammeaftale. Der henvises til den offentliggjorte rammeaftales bilag 10.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 12/06/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 som ændret ved lov nr. 1556 af 21.12.2010, lov nr. 618 af 14.6.2011, lov nr. 1231 af 18.12.2012, lov nr. 511 af 27.5.2013) med efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1564 af 15.12.2015 (udbudsloven), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf.udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamiske indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, eller udbudslovens§171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlige underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i udbudsbekendtgørelsens punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

Lov om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer kan hentes på www.retsinformation.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2018

Send til en kollega

0.101