23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 196-442671
Offentliggjort
11.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.11.2018 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc16c3bb-4077-48ab-bfae-cc64dbe47929/homepage

Udbyder

Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Opdateringer

Annullering
(29.11.2018)

Anvendelse af ESPD er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, jf. § 148 i lov om offentlige indkøb. FMI skal kræve, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig bevis på, at at tilbudsgiver ikke er omfattet af obligatoriske udelukkelsesgrunde fastsat i § § 135 og 136 i nævnte akt. Tilbudsgivere og, hvis relevant, deltagere i gruppen af enheder og / eller understøttende enheder, skal anvende den elektroniske udgave af ESPD. FMI har udarbejdet en ESPD (en XML-fil) som findes på Ethics. FMI opfordrer kraftigt tilbudsgiver til at anvende denne XML-fil, når tilbudsgiver udfylder ESPD. Tilbudsgivere skal oploade XML-filen til denne hjemmeside https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome hvor ESPD´en kan udfyldes og senere eksporteres til. Ingen andre versioner end denne ESPD skal anvendes.
Forud for beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal den tilbudsgiver som FMI har til hensigt at indgå kontrakt med indsende dokumentation for de oplysninger der er anført i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. § § 151 - 155 i udbudsloven. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. afsnit III. 1.2 og III. 1.3, skal tilbudsgiver efter anmodning fremlægge erklæring om støtte eller anden form for dokumentation, der beviser, at tilbudsgiver har adgang til den nødvendige økonomiske og finansielle kapacitet og tekniske og faglige kapacitet, og at virksomheden, der henvises til, forpligter sig juridisk over for tilbudsgiver. Hvis denne dokumentation ikke foreligger, kan FMI ikke tage andre enheders kapacitet i betragtning. FMI har udarbejdet en skabelon (støtteerklæring), der anvendes til at bekræfte den støttende enheds juridiske forpligtelse, som er tilgængelig på Ethics. FMI anbefaler kraftigt, at tilbudsgiverne anvender denne skabelon. Det skal bemærkes, at det udelukkende er tilbudsgivers ansvar, at de leverede oplysninger opfylder kravene.
FMI skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § § 135 og 136 i Udbudsloven, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation om, at tilbudsgiver er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138. Bemærk venligst, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i Direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er blevet obligatoriske i § 136 i nævnte lov.
Hvis den samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. indgiver sit eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der ligeledes afgiver et tilbud, skal tilbudsgiverne tilsikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke giver mulighed for gensidig koordinering af deres tilbud. FMI forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiverne at etablere og berolige FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke truer gennemsigtigheden og fordrejer konkurrencen mellem de bydende.
FMI forbeholder sig retten til - men er ikke forpligtet - til at anvende de retsmidler, der er fastsat i § 159 (5) i den danske lov om offentlige indkøb (lov nr. 1564 af 15.12.2015 - findes på www.retsinformation.dk), hvis tilbud ikke opfylder formkravene i udbudsmaterialet.

Maling og andre dertilhørende produkter til beskyttelse af militære landkøretøjer og andre materialer


Danish Defence Acquisition and Logistics Organization

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danish Defence Acquisition and Logistics Organization
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Rói Mohr Jónsson
Telefon: +45 72811400
E-mail: fmi-id-slu11@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fmi.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc16c3bb-4077-48ab-bfae-cc64dbe47929/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc16c3bb-4077-48ab-bfae-cc64dbe47929/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bc16c3bb-4077-48ab-bfae-cc64dbe47929/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Maling og andre dertilhørende produkter til beskyttelse af militære landkøretøjer og andre materialer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
24000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Forsvaret ønsker at udarbejde en rammeaftale til anskaffelse af maling og andre dertilhørende produkter til beskyttelse af militære landkøretøjer og andre materialer. Malingen skal anvendes til både interne og eksterne flader på militære landkøretøjer, samt sløring og beskyttelse af andre materialer. De andre materialer, som malingen skal anvendes til omfatter stål, galvaniseret stål, fosfateret stål, letmetaller, plastik og træ.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
24200000
44820000
44832000
44832200
44832100
44800000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Forsvaret ønsker at udarbejde en rammeaftale til anskaffelse af maling og andre dertilhørende produkter til beskyttelse af militære landkøretøjer og andre materialer. Malingen skal anvendes til både interne og eksterne flader på militære landkøretøjer, samt sløring og beskyttelse af andre materialer. De andre materialer, som malingen skal anvendes til omfatter stål, galvaniseret stål, fosfateret stål, letmetaller, plastik og træ.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbstyrelse (FMI) har besluttet ikke at opdele rammeaftalen i delkontrakter grundet aftalens begrænsede økonomiske omfang og administrative omkostninger. Aftalen indgås af FMI, men alle dele af Forsvarsministeriets koncern, inkl. alle dele af det danske forsvar undergivet Forsvarschefens kommando er berettiget til at benytte aftalen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Tilbudsgiver skal anvende European Single Procurement Document (ESPD) i elektronisk version, og skal angive følgende information i ESPD'et:

(EPSD afsnit IV.B) Tilbudsgiver skal angive sin samlede omsætning for hver af de tre (3) senest afsluttede regnskabsår.

På opfordring fra FMI skal tilbudsgiver fremsende følgende information:

- Årsrapporter eller uddrag heraf eller anden dokumentation der angiver tilbudsgivers samlede omsætning for hver af de tre (3) senest afsluttede regnskabsår.

Hvis tilbudsgiveren er sammensat af en gruppe enheder, eksempelvis et konsortium eller midlertidige joint ventures, beregnes den årlige omsætning som den samlede sum af alle enhedernes årlige omsætning i hver af de tre (3) senest afsluttede regnskabsår der er offentligt tilgængelige. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på en anden virksomheds eller enheders økonomiske og finansielle formåen, beregnes den årlige omsætning som summen af virksomhedernes eller enhedernes årlige omsætning i hver af de tre (3) senest afsluttede regnskabsår der er offentligt tilgængelige.

FMI kan i løbet af udbudsprocessen, til enhver tid, kræve at tilbudsgiver fremsender ovenstående information, såfremt FMI vurderer dette nødvendigt af hensyn til korrekt gennemførelse af udbudsprocessen. I sådanne tilfælde vil FMI altid sætte en rimelig tidsfrist for fremsendelse af dokumentation.

Opmærksomheden henledes på at tilbudsgiver må støtte sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen. Såfremt tilbudsgiver ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal tilbudsgiver sikre at der for hver anden enhed ligeledes fremsendes udfyldt ESPD. Andre enheders ESPD skal ligeledes indeholde de ovenfor angivne oplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal, som minimum, have haft en årlig omsætning på 3 000 000 DKK pr. år, for hver af de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår. Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse beregner omsætningen baseret på den officielle valutakurs på datoen for offentliggørelse af denne bekendtgørelse.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Med hensyn til betalingsbetingelser henvises der til udbudsmaterialet. Fakturering skal ske i overensstemmelse med den gældende danske lovgivning om offentlige betalinger. På nuværende tidspunkt er det danske lovbekendtgørelse nr. 798 fra juni 2007, hvor det er et krav at benytte elektronisk fakturering. De præcise vilkår vil fremgå af rammeaftalen. Ingen særlig juridisk form er påkrævet. Hvis rammeaftalen tildeles en gruppe af leverandører (f.eks. et konsortium) skal deltagerne forpligte sig solidarisk for deres forpligtelser og udpege en leverandør til at repræsentere gruppen. Dette skal anføres i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), del II. Rammeaftalen skal gennemføres under hensyntagen til CSR og tilbudsgiverne gøres opmærksomme på, at rammeaftalen vil indeholde en arbejdsklausul. Præcise vilkår vil fremgå af rammeaftalens bilag B.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/11/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/11/2018
Tidspunkt: 13:00
Sted:

 

FMI

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgivere har ikke mulighed for at være til stede ved åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Anvendelse af ESPD er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, jf. § 148 i lov om offentlige indkøb. FMI skal kræve, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig bevis på, at at tilbudsgiver ikke er omfattet af obligatoriske udelukkelsesgrunde fastsat i § § 135 og 136 i nævnte akt. Tilbudsgivere og, hvis relevant, deltagere i gruppen af enheder og / eller understøttende enheder, skal anvende den elektroniske udgave af ESPD. FMI har udarbejdet en ESPD (en XML-fil) som findes på Ethics. FMI opfordrer kraftigt tilbudsgiver til at anvende denne XML-fil, når tilbudsgiver udfylder ESPD. Tilbudsgivere skal oploade XML-filen til denne hjemmeside https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome hvor ESPD´en kan udfyldes og senere

eksporteres til. Ingen andre versioner end denne ESPD skal anvendes.

Forud for beslutning om tildeling af rammeaftalen, skal den tilbudsgiver som FMI har til hensigt at indgå kontrakt med indsende dokumentation for de oplysninger der er anført i det fælles europæiske udbudsdokument, jf. § § 151 - 155 i udbudsloven. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders kapacitet, jf. afsnit III. 1.2 og III.1.3, skal tilbudsgiver efter anmodning fremlægge erklæring om støtte eller anden form for dokumentation, der beviser, at tilbudsgiver har adgang til den nødvendige økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet, og at virksomheden, der henvises til, forpligter sig juridisk over for tilbudsgiver. Hvis denne dokumentation ikke foreligger, kan FMI ikke tage andre enheders kapacitet i betragtning. FMI har udarbejdet en skabelon (støtteerklæring), der anvendes til at bekræfte den støttende enheds juridiske forpligtelse, som er tilgængelig på Ethics. FMI anbefaler kraftigt, at tilbudsgiverne anvender denne skabelon. Det skal bemærkes, at det udelukkende er tilbudsgivers ansvar, at de leverede oplysninger opfylder kravene.

FMI skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i § § 135 og 136 i Udbudsloven, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation om, at tilbudsgiver er pålidelig i henhold til udbudslovens § 138. Bemærk venligst, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i Direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er blevet obligatoriske i § 136 i

nævnte lov.

Hvis den samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere tilbud, f.eks. indgiver sit eget tilbud og samtidig deltager i et konsortium, der ligeledes afgiver et tilbud, skal tilbudsgiverne tilsikre, at samme juridiske enheds deltagelse ikke giver mulighed for gensidig koordinering af deres tilbud. FMI forbeholder sig ret til at anmode tilbudsgiverne at etablere og berolige FMI, at samme juridiske enheds deltagelse ikke truer gennemsigtigheden og fordrejer konkurrencen mellem de bydende. FMI forbeholder sig retten til - men er ikke forpligtet - til at anvende de retsmidler, der er fastsat i § 159 (5) i den danske lov om offentlige indkøb (lov nr. 1564 af 15.12.2015 - findes på www.retsinformation.dk), hvis tilbud ikke opfylder formkravene i udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til dansk lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 492 af 12.5.2010 med senere ændringer - til rådighed på www.retsinformation.dk, gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klager skal indgives til Klagenævnet for Udbud indenfor:

1) 45 kalenderdage, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har offentliggjort en bekendtgørelse om indgåede kontrakter i Den Europæiske Unions Tidende (med virkning fra dagen efter datoen for offentliggørelsen);

2) 30 Kalenderdage, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har meddelt de pågældende tilbudsgivere, at den ordregivende myndighed har indgået en rammeaftale gennem genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem, forudsat at meddelelsen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har sendt meddelelse til de involverede tilbudsgivere om, at den ordregivende myndighed har indgået rammeaftalen, jf. § 2 (2) eller § 171 (4), i udbudsloven, forudsat at anmeldelsen indeholdt en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

4) 20 kalenderdage, begyndende dagen efter at den ordregivende myndighed har offentliggjort en meddelelse om sin beslutning om at opretholde kontrakten, jf. § 185 (2) i udbudsloven.

Klageren skal underrette den ordregivende myndighed om klagen skriftligt senest samtidig med at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud med angivelse af, om klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 6 (4), i lov om Klagenævnet for Udbud. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der er anmodet om, at klagen gives opsættende virkning, jf. § 12 (1), i førnævnte lov.

E-mail adressen til Klagenævnet for Udbud er angivet i afsnit VI. 4.1.

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning vedrørende klager er tilgængelig på internetadressen der er angivet i afsnit VI. 4.1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/10/2018

Send til en kollega

0.106