23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 196-443313
Offentliggjort
11.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
12.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/92944028.aspx

Udbyder

SamAqua

Vindere

Valgt firma

(27.11.2018)
Gemidan A/S
Hjallerupvej 36
9320 Hjallerup

Drift af komposteringsplads


SamAqua

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
SamAqua
34216169
Vandværksvej 7
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Bjarne Petersen
Telefon: +45 51671084
E-mail: bjpe@ffv.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/92944028.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.samaqua.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/92944028.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/92944028.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Drift af komposteringsplads

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
77120000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

SamAqua A/S udbyder på vegne af Provas Affald A/S som ordregiver - rammeaftale på drift af komposteringsplads, beliggende Haderslev Genbrugsplads, Fjordbakkevej 3, 6100 Haderslev.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90513000
90530000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Haderslev Genbrugsplads, Fjordagerbakke 3, 6100 Haderslev.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

På Haderslev Genbrugsplads er der en komposteringsplads, hvor hovedparten af det indleverede have-parkaffald til pladsen bliver komposteret. Den færdige kompost udleveres på alle Provas´s genbrugspladser, og transport af den færdige kompost er omfattet af en anden kontrakt.

Opgaven består af neddeling af materialet, sortering og oplægning i miler, sortering og vending af miler, og løbende afsætning af sigteresten(vedmaterialet).

Ved angivelse af enhedspriser gælder følgende:

Neddeling: neddeling af indleveret have-parkaffald.

Sortering og oplægning: sortering af det neddelte materiale og oplægning af den del der skal komposteres i miler (ca. 55-70% af det neddelte materiale komposteres).

Vending og sortering: Vending af miler for luftning og bedre omsætning samt sortering af færdig kompost.

I enkelte tilfælde er det nødvendigt at flytte miler af pladshensyn. For dette arbejde opgives en timepris, som inkluderer maskine + maskinfører.

For at sikre den nødvendige plads til oplægning af miler, skal der ske en løbende afsætning af sigteresten(vedmaterialet).

Vanding af milerne aftales med genbrugspladsens personale. Det er leverandørens ansvar at komposteringen foregår mest optimal.

Udgiften til vanding afholdes af ordregiver.

Haveaffaldet afleveres af kunderne i mindre mængder, det skubbes sammen af pladspersonalet, indtil afleveringspladsen er fyldt op.

Genbrugspladsens personale kontakter leverandøren når pladsen til haveaffald er ved at være fyldt. Herefter har leverandøren max. 2 uger til at igangsætte arbejdet.

Mængder:

Årlige mængder varierer meget. For de seneste 3 år er følgende registreret:

(mængden er opgjort i kubikmeter)

År Antal neddelinger på pladsen Total mængde m3

2015 6 13180

2016 7 17136

2017 7 15808

I enkelte tilfælde hvor der ikke er plads til oplægning af nye miler, bortkøres haveaffaldet til kompostering andetsteds, for ordregivers regning.

Stød bortkøres ligeledes for ordregivers regning, og er ikke omfattet af denne kontrakt.

Leverandøren vil få udleveret nøgler til genbrugspladsen, så det er muligt at foretage behandling udenfor åbningstiden. Arbejdet må ikke begyndes før klokken 07:00.

Ordregiver forventer, at leverandøren allerede inden afgivelse af tilbud har sat sig ind i forholdene på genbrugspladsen og øvrige forhold, som har betydning for løsning af opgaven.

Pladsen kan besigtiges i åbningstiden se https://www.provas.dk/affald/genbrugspladser/

Det anførte forbrug, er udregnet på baggrund af tidligere aktivitet. Det forventede årlige forbrug er således alene et estimat, som ikke er bindende for Ordregiver.

Resultatet af nærværende udbudsforretning samt den faktiske driftssituation kan give anledning til ændringer.

Ordregiver forpligter sig ikke ud over sit faktuelle behov.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2019
Slut: 31/07/2021
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalen kan forlænges med op til 3 x 6 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Rammeaftalen kan forlænges med op til 3 x 6 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgiver skal bekræfte at tilbudsgiver ikke er omfattet af de angivne udelukkelsesgrunde, jf. Udbudsloven § 1335-137.

Dette gøres ved at udfylde fanen Udelukkelsesgrunde.

Tilbudsgiver kan, hvis det bliver relevant, senere i udbudsprocessen blive afkrævet dokumentation for disse forhold.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) I muligt omfang, det vil sige afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret, oplyses om virksomhedens samlede egenkapital for de seneste 2 offentliggjorte regnskabsår;

2) I muligt omfang, dvs afhængig af hvornår Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin

virksomhed, nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår. Der kan henvises til www.proff.dk

3) Kopi af tilbudsgivers gyldige erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Egenkapitalen skal være positiv de seneste 2 regnskabsår. Der kan henvises til www.proff.dk

Erhvervsansvarsforsikringmed en dækning på minimum 10 000 000 dkk. For person og tingskade skal kunne fremvises ved indgåelse af rammeaftale.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) I muligt omfang, det vil sige afhængigt af, hvornår tilbudsgiver blev etableret, vedlægges referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige ydelser, der er udført i løbet af de seneste 3 år. Listen skal indeholde beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontakt-personer;

2) Bilag 4: vedrørende materiale der er til rådighed for løsning af opgaven - udfyldes.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/11/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/10/2018

Send til en kollega

0.1