23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 197-445920
Offentliggjort
12.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/198

Indlevering af tilbud

Til
12.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/198

Udbyder

Miljøstyrelsen

Vindere

Valgt firma

(15.01.2019)
Niras A/S
Sortemosevej 19
3450 Allerød

Innovation i Kemi


Miljøstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Miljøstyrelsen
25798376
Haraldsgade 53
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Betina Kiebe Rasmussen
E-mail: betkr@mst.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/198
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/198
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Innovation i Kemi

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90721000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende udbud omhandler kontrakt om gennemførelsen af indsatsen ”Innovation i Kemi” under den ny fælles Kemiindsats i perioden 2018-2021 i samarbejde med Miljøstyrelsen. Ifølge aftalen skal innovationsindsatsen bygge videre på substitutionspartnerskabet Kemi i Kredsløb og skal understøtte virksomhedernes innovation for at erstatte uønsket kemi i produktion og produkter med bedre alternativer.

Opgaven kan omfatte støtte til konkrete substitutionsprojekter, inkl. hjælp til udarbejdelse af ansøgning om tilskud samt information og netværkssamarbejde, analyse af alternativer, udvikling af værktøjer og andre aktiviteter, der understøtter substitution af skadelige kemiske stoffer. Opgaven kan gennemføres som et partnerskab, der gennemfører disse opgaver i fællesskab, men Miljøstyrelsen modtager også gerne tilbud, der beskriver andre veje til at fremme udskiftning af skadelige stoffer i produkter og processer.

Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation og indeholder en option.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 900 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90000000
90720000
90721000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Danmark.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud omhandler kontrakt om gennemførelsen af indsatsen ”Innovation i Kemi” under den ny fælles Kemiindsats i perioden 2018-2021 i samarbejde med Miljøstyrelsen. Ifølge aftalen skal innovationsindsatsen bygge videre på substitutionspartnerskabet Kemi i Kredsløb og skal understøtte virksomhedernes innovation for at erstatte uønsket kemi i produktion og produkter med bedre alternativer.

Opgaven kan omfatte støtte til konkrete substitutionsprojekter, inkl. hjælp til udarbejdelse af ansøgning om tilskud samt information og netværkssamarbejde, analyse af alternativer, udvikling af værktøjer og andre aktiviteter, der understøtter substitution af skadelige kemiske stoffer. Opgaven kan gennemføres som et partnerskab, der gennemfører disse opgaver i fællesskab, men Miljøstyrelsen modtager også gerne tilbud, der beskriver andre veje til at fremme udskiftning af skadelige stoffer i produkter og processer.

Beskrivelsen af Miljøstyrelsens forventninger til pejlemærker for den fremtidige indsats er beskrevet i kravspecifikationen (Bilag A).

Miljøstyrelsen har valgt at gennemføre udbuddet som en omvendt licitation, hvor prisen er fastlagt på forhånd, og tilbudsgiverne i stedet konkurrerer på selve indholdet af det, de kan tilbyde for den fastsatte pris. Kontraktsummen er angivet i denne bekendtgørelse og yderligere information om kontraktsummen kan findes i kravspecifikationens afsnit 7 (bilag A).

Der gøres endvidere opmærksom på, at der er tilknyttet en option til udbuddet. Værdien af optionen indgår i den samlede kontraktsum, som udgør den samlede ramme for den omvendte licitation. Elementerne, der tilbydes som option vil således også indgå i evalueringen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgaveløsning / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Projektstyring og kvalitetssikring / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 30
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 900 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse 1 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optionen udgør 1 100 000 DKK af den samlede tilbudssum. Der er tale om det beløb, som er afsat til 2018. Optionen kan til- eller fravælges (helt eller delvist) af Ordregiver i kontraktperioden. Der er tale om en frivillig option, der kan aktiveres, såfremt det er muligt inden for de økonomiske rammer. Ordregiver er således ikke forpligtet til at benytte optionen.

Ordregiver gør opmærksom på, at der er en forventning, at optionen vil blive anvendt. Ordregiver har, blandt andet på den baggrund, besluttet at lade optionens værdi være en del af det samlede kontraktværdi i den omvendte licitation, således at evalueringen foretages på baggrund af det samlede projekttilbud (inkl. de elementer, som tilbudsgiver lader indgå i optionen).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Relevant erhvervsansvarsforsikring.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Dækningssum: Minimum 5 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 12/11/2018
Tidspunkt: 12:00
Sted:

 

København.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Det vil ikke være muligt at deltage i åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer, gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for udbuds egen klagevejledning kan findes på klfu.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/10/2018

Send til en kollega

0.085