23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 207-472585
Offentliggjort
26.10.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
26.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/15cac1d3-85a4-4e83-8779-c710b1e96d40/homepage

Udbyder

Silkeborg Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(29.03.2019)
SLA A/S
Aarhus C

Gågadeprojektet i Silkeborg - fornyelse af Søndergade, Vestergade og Søndertorv – totalrådgivning


Silkeborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Kommune
Søvej 1
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Tim Roger Winther Kristensen
Telefon: +45 89701309
E-mail: tk@silkeborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/15cac1d3-85a4-4e83-8779-c710b1e96d40/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/15cac1d3-85a4-4e83-8779-c710b1e96d40/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/15cac1d3-85a4-4e83-8779-c710b1e96d40/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/15cac1d3-85a4-4e83-8779-c710b1e96d40/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Gågadeprojektet i Silkeborg. Fornyelse af Søndergade, Vestergade og Søndertorv– udbud af Totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Silkeborg Kommune udbyder kontrakt på totalrådgivning i forbindelse med renovering af gågaderne Søndergade, Vestergade samt Søndertorv. Silkeborg Kommune opfordrer derfor til, at interesserede ansøgere danner et totalrådgiverteam, der dækker alle arkitekt-, og ingeniørfaglige ydelser til realisering af projektet. Vestergade, Søndergade og Søndertorv har sidst været renoveret i 1990erne, og Silkeborg Kommune ønsker nu at udvikle området og dermed skabe et tidssvarende og attraktivt område midt i byen, der understøtter visionen om Silkeborg som Danmarks Outdoor hovedstad. Gågadeprojektet skal udføres i tre etaper over årene 2020-2022.

Den samlede økonomiske ramme for projektet udgør 25 000 000 DKK ekskl. moms. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, idet Kommunen dog har taget forbehold for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000
71520000
71200000
71300000
71400000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Silkeborg.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Jf. ovenfor i afsnit II.1.4 samt det offentliggjorte udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: CV'er / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Faglig tilgang til opgaven, proces og moodboard / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 25 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 42
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Silkeborg Kommune vælge de 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have den bedste tekniske og faglige formåen.

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte virksomhedsreferencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende virksomhedsreferencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på totalrådgivningsopgaver indeholdende arkitekt-, og ingeniørfaglige rådgivningsydelser i forbindelse med renovering af gågader, torve, byrum og lignende anlæg i høj arkitektonisk kvalitet, herunder byrum, som har fokus på styrkelse af opholdsmuligheder, aktiviteter og logistiske forhold.

Herudover ses positivt på virksomhedsreferencer vedrørende sammenlignelige projekter, jf. ovenfor, hvori der er indtænkt nærværende projekts 3 hovedtemaer, jf. udbudsvilkårenes pkt. 1.3, som er:

1) Grønt og vand;

2) Stemning og identitet;

3) Trafik og tryghed.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Hvis der ansøges som en sammenslutning (f.eks. som konsortium) skal ansøgningen vedlægges en konsortieerklæring, hvori det erklæres, at de deltagende virksomheder hæfter direkte, ubetinget og solidarisk overfor ordregiver, ligesom der i dokumentet skal udpeges en fælles befuldmægtiget.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om ansøgers egenkapital angives i ESPD, del IV afsnit C.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår har været positiv.

Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor det seneste regnskabsår, skal ansøgeren alene angive oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende rådgivningsopgaver vil danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf.prækvalifikationsmaterialets pkt. 1.2.3, 1.2.6. og udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.9.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ingen

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til det vedlagte kontraktudkast, der er baseret på ABR89 med fravigelser/tilføjelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om prækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via Ethics. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via Ethics.

Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet Udbudsvilkår.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i eESPD-skemaet.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via Ethics. Vejledning til udfyldelse findes på: www.bedreudbud.dk

Det bemærkes, at referencer bedes afleveret særskilt, idet disse samtidig udgør endelig dokumentation, jf. Udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud, skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/10/2018

Send til en kollega

0.109