23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 207-473527
Offentliggjort
26.10.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
08.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/93826327.aspx

Udbyder

Ringsted Kraftvarmeværk A/S

Levering og installation af elvarmepumpe på Ringsted Kraftvarmeværk


Ringsted Kraftvarmeværk A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Ringsted Kraftvarmeværk A/S
34083517
Bragesvej 18
Ringsted
4100
Danmark
Kontaktperson: Kristian Kuur Søgaard på vegne af Ringsted Kraftvarmeværk A/S
E-mail: kristian@ingenioerhuse.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/93826327.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/93826327.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/93826327.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Prækvalifikation til udbud på levering og installation af elvarmepumpe på Ringsted Kraftvarmeværk

 

Sagsnr.: 20170013
II.1.2) Hoved-CPV-kode
42511110
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter ét varmepumpeanlæg - (VP01) udeluft baseret anlæg på ca. 6,4 MW varme ved 0o C udetemperatur.

Projektets formål er at tilføje varmepumper som supplement til eksisterende varmeproducerende anlæg, hvorved der bl.a. spares fossile brændsler og dermed CO2 i årene fremover. Varmepumpeanlæggenes varmeproduktion indgår som spids- og grundlast i forbindelse med driften af de eksisterende halmkedler, gaskedler og KV-anlæg - ejet af Ringsted Fjernvarme A/S samt Ringsted kraftvarmeværk, som alle levere varme ind på Fjernvarmenettet ejet af Ringsted Fjernvarme A/S.

Leverancen omfatter et projekt, hvor tilbudsgiver tager det fulde ansvar for at projektere, beregne, samarbejde om bedste løsning, også bedste løsning på lang sigt, indkøbe, udføre installation og idriftsætte.

Tryk her https://permalink.mercell.com/93826327.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ringsted Kraftvarmeværk A/S står sammen med Ringsted Fjernvarme A/S for den samlede varmelevering til fjernvarmenettet ejet af Ringsted Fjernvarme A/S. Varmeproduktionen er i dag baseret på ca. 75% halmvarme, 23% naturgas og 2% kraftvarme på naturgas. Baggrunden for nærværende udbud er et ønske om yderligere at reducere afhængigheden og brug af fossile brændsler samt en reduktion af CO2 udledningen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 26/02/2019
Slut: 20/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge op til 5 ansøgere, der inviteres til at afgive indledende tilbud.

Begrænsningen af antallet af ansøgere, der udvælges til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest egnede referencer.

De mest egnede referencer er:

— De som har leveret flest anlæg i anlægsstørrelser som nærmer sig det aktuelle udbud og med ansvar for flest mulige af de aktuelle fagområder og projektfaser, der indgår i det aktuelle udbud,

— Reference / tidligere kunder som udtaler sig positivt om resultatet af deres samhandel med ansøger vægte positivt i den samlede bedømmelse,

— Projektering, levering, montage og idriftsættelse af større køleanlæg baseret på R717,

— Projektering, levering, montage og idriftsættelse af større varmepumpeanlæg,

— Projektering, levering, montage og idriftsættelse af større energianlæg med væsentlig procesregulering.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Virksomhedens samlede årlige omsætning i hvert af de senest 4 disponible regnskabsår,

- Egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Der kræves en samlet omsætning på mindst 50 000 000 DKK på relevant arbejde i forhold til dette udbud, og over de sidste 2 år,

— Egenkapital: Virksomheden har en positiv egenkapital over de sidste 2 år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer som er påbegyndt og afsluttede anlæg inden for de seneste 3 år som demonstrerer ansøgers erfaring med følgende:

— Projektering, levering, montage og idriftsættelse af større køleanlæg baseret på R717,

— Projektering, levering, montage og idriftsættelse af større varmepumpeanlæg,

— Projektering, levering, montage og idriftsættelse af større energianlæg med væsentlig procesregulering.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Re. referencer:

Referencerne bør som minimum indeholde:

— Tilbudsgivere skal beskrive kontraktbeløbet og deres bidrag på de enkelte faser i projektet,

— Kort beskrivelse af opgaven, herunder oplysninger om de konkrete ydelser, der er leveret,

— Oplysning om opgavens størrelse i DKK ekskl. moms,

— Periode for opgavens gennemførelse,

— Kontaktpersoner mail/tlf. Rådgiveren forbeholder sig ret til at kontakte de oplyste.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/10/2018

Send til en kollega

0.109