23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 208-473961
Offentliggjort
27.10.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
27.11.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Haderslev Kommune

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(09.04.2019)
Ommen & Møller A/S
Brunde Vest 4
6230 Rødekro

Opdateringer

Opdatering
(06.03.2019)

De prækvalificerede:
Ommen og Møller: 86,24 mio. kr.
Bo Michelsen: 89,56 mio. kr.
CAWO: 89,90 mio. kr.
Egil Rasmussen: 91,37 mio. kr.
Jorton: 94,95 mio. kr.

Sønder Otting Skole, ny skole i Haderslev Syd


Haderslev Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Haderslev Kommune
Gåskærgade 26-28
Haderslev
6100
Danmark
Kontaktperson: Kasper Mikaelsen
Telefon: +45 74342277
E-mail: kmik@haderslev.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.haderslev.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Arkitema Architects / https://www.rib-software.dk/udbudsportal TN-nr: TN270361A
Frederiksgade 32
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Mads Valentin
Telefon: +45 70117011
E-mail: mva@arkitema.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rib.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Sønder Otting Skole, Ny Skole i Haderslev Syd

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214200
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Haderslev Kommune opfører ny skole i den sydlige bydel. Bygge og anlægsopgaven består af opførelse af ny folkeskole på ca. 6 000 m2 i 2 etager samt tilhørende udearealer.

Skolen udføres som træbyggeri med bærende konstruktion i limtræssøjler og bjælker. Der ligges op til udfyldningselementer i præfabrikerende lette træydervægselementer samt vinduespartier ligeledes i træ.

Byggeriet udbydes i Hovedentreprise iht. AB92 inkl. Haderslev Kommunes rettelser og tilføjelser. Det udbydes i Begrænset udbud med forudgående prækvalifikation.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45214200
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til pkt. II.1.4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 19
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående oplysninger/dokumentation gives for hver enkelt virksomhed.

A) Identifikation: Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail

adresse og kontaktperson.

B) Generel virksomhedsbeskrivelse: Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående oplysninger/dokumentation gives for hver enkelt virksomhed.

Ansøgers revisionspåtegnede regnskaber for de seneste 3 regnskabsår. Indeholdende omsætning, årets resultat, egenkapital og Soliditetsgrad.

Såfremt virksomheden er yngre end 3 år, skal der oplyses regnskabstal, hvor der er mulighed herfor.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal gennem de anførte oplysninger/dokumentation sandsynliggøre overfor ordregiver, at ansøger har den fornødne økonomiske og finansielle kapacitet til at udføre opgaven. Udfra de givne oplysninger vil der blive foretaget en vurdering af risikoen for virksomhedens ophør i kontraktperioden.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ved sammenslutninger af virksomheder skal nedenstående oplysninger/dokumentation gives for hver enkelt virksomhed.

1) Referencer for lignende byggerier udført i hovedentreprise opført inden for de seneste 5 år. Referencerne dokumenteres med korte beskrivelser og fotos eller lignende, gerne indeholdende ansøgers begrundelse for, hvorfor referencerne er relevante for vurderingen af ansøgers tekniske kapacitet til at udføre den udbudte opgave;

2) Beskrivelse af hvorledes ansøger agter at løse byggeriet kvalitetsmæssigt, styrringsmæssigt samt byggeledelsesmæssigt;

3) Oplysning om virksomhedens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede opdelt i fag- eller funktionsgrupper for de seneste 3 år;

4) Generel beskrivelse af virksomhedens medarbejderes relevante kompetencer i forhold til den udbudte opgave, herunder CV for entrepriseleder/byggeleder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal gennem de anførte oplysninger/dokumentation sandsynliggøre overfor ordregiver, at ansøger har den fornødne tekniske kapacitet til at udføre opgaven.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Arbejdet indeholder en social klausul med praktik- og uddannelseskrav i form af krav om, at mindst 10% af de årsværk (svarende til 1 924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv) der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes af en eller flere praktikanter. De nærmere omstændigheder fremgår af udbuddet - Byggesagsbeskrivelse afs. 1.7.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion
Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:

 

Udbudsmateriale vil under både prækvalifikation og udbud være digitalt tilgængeligt på www.rib-software.dk/udbudsportal

Der skal ligeledes afgives tilbud/afholdes auktion digitalt via udbudsportalen rib.dk Oplysninger om procedure vil fremgå af udbudsmaterialet.

 

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/11/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 30/11/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Support til udbudsplatformen:

https://byggeweb.zendesk.com/hc/da/categories/200581002-Udbud

Sagsnr./ TN-nr: TN270361A

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Alle 17
København
2100 Ø
Danmark
Telefon: +35 35291095

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v., som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 30 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 6 måneder fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, eller inden 12 måneder fra ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
2500
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/10/2018

Send til en kollega

0.113