23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 209-476586
Offentliggjort
30.10.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Lejerbo Herning, ny afd. under oprettelse

Vindere

Valgt delegeret bygherre

(30.10.2018)
KPC Herning A/S
Dalgasgade 21, 1.
7400 Herning

Totalentreprisekontrakt vedrørende renovering af byggeri mhp. etablering af almene boliger på Gl. Landevej 61, 7400 Herning


Lejerbo Herning, ny afd. under oprettelse

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Lejerbo Herning, ny afd. under oprettelse
26771943
Gammel Køge Landevej 26
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Michael Friis Nielsen
Telefon: +45 70121310
E-mail: mfn@lejerbo.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.lejerbo.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprisekontrakt vedrørende renovering af byggeri mhp. etablering af almene boliger på Gl. Landevej 61, 7400 Herning, Danmark

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211360
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Kontrakten indgås som led i køb af en del af ejendommen Gl. Landevej 61, 7400 Herning, Danmark og angår renovering af ca. 5 400 m2 bruttoetageareal i eksisterende byggeri med henblik på etablering af ca. 120 almene ungdomsboliger. KPC Herning A/S skal i forbindelse med udførelsen af renoveringen agere udbudsbefuldmægtiget for Lejerbo Herning, ny afd. under oprettelse, og derved sikre, at bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsloven.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 72 038 883.20 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Gl. Landevej 61, 7400 Herning, Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se venligst beskrivelsen under pkt. II.1.4.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Herning Kommune udbyder ejendommen Gl. Landevej 61, 7400, Danmark til salg som led i udvikling af Herning By. Ejendommen anvendes i dag til hospitalsformål, har et areal på ca. 51 500 m2 og udbydes samlet. KPC Herning A/S (KPC) er et udviklings- og entreprenørselskab, som har intentioner om at byde på ejendommen. Lejerbo Herning, ny afd. under oprettelse (Lejerbo) er et alment boligselskab, som ønsker at købe og renovere ca. 5 400 m2 eksisterende byggeri på ejendommen med henblik på etablering af ca. 120 almene ungdomsboliger.

Byrådet for Herning Kommune har godkendt en helhedsplan for det udbudte område. Der lægges i planen op til at der udvikles flere forskellige boligtypologier og en variation af ejerformer, der kan bidrage til at skabe en varieret bydel, både hvad angår boligtyper og indbyggere. Endvidere lægges der op til at der kan placeres en større uddannelsesinstitution i byen, som bidrager med studerende til livet i den nye bydel og den omkringliggende by.

Lejerbos formål er at stille passende boliger, af god og tidssvarende stand, til rådighed for alle med behov herfor til en rimelig husleje. Dertil vil Lejerbo konkret etablere almene ungdomsboliger på det areal, der ønskes erhvervet. Arealet indgår i udviklingen af et hospitalsområde midt i Herning, som indtil nu har været lukket for resten af byen, hvilket giver Lejerbo en enestående mulighed for at bidrage med ungdomsboliger i overensstemmelse med sit formål og samtidig medvirke til at sikre kommunens vision om en varieret bydel.

Dog er det vurderingen, at Lejerbo ikke vil kunne opnå offentlig støtte og finansiering til køb af hele det udbudte areal. Selv hvis finansiering var mulig, ville Lejerbo ikke kunne udvikle hele området, eller drive forretning ved videresalg af dele heraf, som følge af almenboliglovgivningen.

Lejerbo påtænker derfor at købe en del af ejendommen af KPC, værende en fremtidig ejerlejlighed i eksisterende bygning. Bygningen vil også indeholde ejerlejligheder til erhverv udviklet af KPC. Det almene byggeri vil dermed være en del af en samlet bebyggelse. Købet sker såfremt KPC vinder udbuddet af ejendommen med henblik på den ovennævnte etablering af almene ungdomsboliger. KPC har dog betinget sig at skulle forestå opførelsen af byggeriet. Lejerbos ovennævnte formål samt finansieringsmæssige og lovgivningsmæssige begrænsninger, sammenholdt med Herning Kommunes visioner for arealet ifølge helhedsplanen, og det særlige bidrag, som Lejerbo vil kunne yde til området i overensstemmelse med planen, medfører at Lejerbo ikke har rimelige, praktisable eller attraktive alternativer til et køb af arealet. Lejerbo vil derfor indgå aftale med KPC om gennemførsel af byggeriet efter den delegerede bygherremodel. Dette indebærer, at KPC, med respekt af udbudsloven, forestår opførelsen af boligerne, herunder foretager udbud i fornødent omfang af de til projektet tilknyttede bygge- og anlægsarbejder. Lejerbo har vurderet, at indgåelse af aftalen er i overensstemmelse med udbudsloven, forudsat, at KPC udbyder bygge- og anlægsarbejderne efter udbudslovens regler, og således løfter udbudspligten mod betaling som udbudsbefuldmægtiget på vegne af Lejerbo. Der henvises til EU-Domstolens dom af 12.7.2001 i sag C-399/98 (Ordine degli Architetti m.fl. mod Comune di Milano).

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
12/10/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
KPC Herning A/S
31179742
Dalgasgade 21, 1.
Herning
7400
Danmark
Telefon: +45 70123510
NUTS-kode: DK04
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 72 038 883.20 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Opmærksomheden henledes på, at den i punkt V.2.1) angivne dato er datoen for beslutning om tildeling af kontrakten. Kontrakten indgås først efter udløbet af standstill perioden.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/10/2018

Send til en kollega

0.109