23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 209-476646
Offentliggjort
30.10.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
03.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2f4feeb-84b2-47c1-99eb-0d72545a3dfe/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Vindere

Valgt leverandør

(26.03.2019)
Scantruck A/S
Katkjærvej 5
7800 Skive

Levering af gummihjulslæsser til AffaldsCenter Aarhus


Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Vibeke Hedelund Pedersen
Telefon: +45 41855831
E-mail: vhp@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2f4feeb-84b2-47c1-99eb-0d72545a3dfe/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2f4feeb-84b2-47c1-99eb-0d72545a3dfe/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2f4feeb-84b2-47c1-99eb-0d72545a3dfe/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/d2f4feeb-84b2-47c1-99eb-0d72545a3dfe/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Levering af gummihjulslæsser til AffaldsCenter Aarhus

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
42000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter levering af gummihjulslæsser til AffaldVarme Aarhus, AffaldsCenter Aarhus, Ølstedvej 24.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42900000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter levering af gummihjulslæsser til AffaldVarme Aarhus, AffaldsCenter Aarhus, Ølstedvej 24.

Som et led i handelen skal tilbudsgiveren tage 1 stk. brugt gummihjulslæsser i bytte. Den brugte gummihjulslæsser er en model Komatsu WA500-7, årgang 2013, som pr. 24.9.2018 maksimalt har været brugt 8 870 timer og har ca. 20% dæk.

For en nærmere beskrivelse af udbuddets omfang henvises til udbudsbetingelsernes afsnit 3 (”Udbuddets genstand”) samt afsnit 8 nedenfor (”Kravspecifikation”).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 40 %
Kvalitetskriterium - Navn: Serviceberedskab / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 4
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver bedes i ESPD angive nedenstående nøgletal for de seneste 2 afsluttede regnskabsår, afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed.

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- Har en positiv egenkapital,

- Har en soliditetsgrad på minimum 15%.

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de senest 2 afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital samt en soliditetsgrad på 15%.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i hvert af de senest 2 afsluttede regnskabsår har haft en positiv egenkapital samt en soliditetsgrad på 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Aarhus Kommune accepterer kun tilbud fra tilbudsgivere, som:

- I ESPD angiver referencer for de betydeligste lignende leveringer af gummihjulslæssere inden for de seneste 3 år forud for tilbudsfristen. Der skal angives minimum 1 og maksimalt 5 referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver minimum har 1 lignende reference.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Kontrakten indeholder en klausul om etik og socialt ansvar.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 03/12/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde gælder også følgende:

Øvrige udelukkelsesgrunde:

- Har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø- social- eller arbejdsretlige område,

- Er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likviditetsbehandling,

- Aarhus Kommune kan påvise, der i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået alvorlige forsømmelser, der sår tvivl om tilbudsgivers integritet,

- Aarhus Kommune har tilstrækkelige plausible indikationer til at konkludere, har indgået en aftale med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning,

- Aarhus Kommune kan påvise, der væsentligt har misligholdt en tidligere offentlig kontrakt,

- Aarhus Kommune kan påvise, der uretmæssigt har forsøgt at påvirke Aarhus Kommunes beslutningsproces, hvis tilbudsgiver har fået fortrolige oplysninger, der kan give dem uretmæssige fordele i forbindelse med udbudsproceduren, eller såfremt tilbudsgiver groft uagtsomt har givet vildledende oplysninger, der kan have væsentlig indfydelse på beslutninger.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/10/2018

Send til en kollega

0.116