23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 212-484340
Offentliggjort
03.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
04.12.2018

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2750fe58-56e2-4335-9aef-f640231d8f9b/homepage

Udbyder

Aarhus Kommune

Udbud af EL 2022 - 2027


Aarhus Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune
55133018
Rådhuspladsen 2
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Tommy Nielsen
E-mail: tonie@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2750fe58-56e2-4335-9aef-f640231d8f9b/homepage

I.1) Navn og adresser
Aarhus Letbane I/S
34704724
P. Hiort Lorenzensvej 71-95
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Tommy Nielsen
E-mail: tonie@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2750fe58-56e2-4335-9aef-f640231d8f9b/homepage

I.1) Navn og adresser
Biomassefyret Kraftvarmeværk A/S
30536142
Ølstedvej 20
Aarhus N
8200
Danmark
Kontaktperson: Tommy Nielsen
E-mail: tonie@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2750fe58-56e2-4335-9aef-f640231d8f9b/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2750fe58-56e2-4335-9aef-f640231d8f9b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2750fe58-56e2-4335-9aef-f640231d8f9b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2750fe58-56e2-4335-9aef-f640231d8f9b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af EL 2022 - 2027

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Porteføljeforvaltning i perioden 1.3.2019 - 31.12.2027, samt fysisk leverance af elektricitet for perioden 1.1.2022 - 31.12.2027. Aftalen indebærer forvaltning og levering til Aarhus Kommune, Aarhus Letbane samt Biomassefyret Kraftvarmeværk 8200 Aarhus N.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Østjylland, Aarhus Kommune, samt strækninger i øvrige kommuner hvor Aarhus Letbanes har sin drift.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Porteføljeforvaltning i perioden 1.3.2019 - 31.12.2027, samt fysisk leverance af elektricitet for perioden 1.1.2022 - 31.12.2027. Aftalen indebærer forvaltning og levering til Aarhus Kommune, Aarhus Letbane samt Biomassefyret Kraftvarmeværk 8200 Aarhus N.

Udbuddet indebærer løbende vurdering af risikoforhold og planlægning af fremtidige strategier på området.

Opgaven har til formål at prisoptimere og risikominimere indkøbet af EL.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 280 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 106
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 8 firmaer opfylder betingelserne for prækvalifikation, sker udskillelsen i forhold til de fremsendte referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der kan kun bydes på den samlede opgave, men opgaven vil blive op splittet i 4 kontrakter: en gældende for Affald Varme Aarhus (AVA), en gældende for Biomassefyret Kraftvarmeværk (BKVV), en gældende for Aarhus Letbane og en for de øvrige afdelinger under Aarhus Kommune. Aftalen handles dog som en portefølje.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Det er et krav at ansøgere har adgang til at købe direkte på den nordiske El-børs.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Leverandøren skal dokumentere de nedenstående finansielle nøgletal

— omsætning indenfor forretningsområdet,

— egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Leverandøren skal dokumentere en årlig omsætning indenfor forretningsområdet på minimum 45 000 000 DKK pr. år i de seneste 2 regnskabsår.

- Leverandøren skal dokumentere en positiv egenkapital i de seneste 2 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Leverandøren skal dokumentere lignende referencer. Med lignende referencer forstås porteføljeforvaltning og fysisk leverance af elektricitet

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Leverandøren skal dokumentere 3 lignende referencer indenfor de seneste 3 år.

— Referencerne skal omhandle porteføljeforvaltning og fysisk leverance af elektricitet i minimum en to årig periode og hvor den fysiske leverance ikke er mindre end 10 000 000 kWh pr. år og fordeler sig over mindst 25 aftagesteder.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Bemærk at kontrakten indeholder en arbejdsklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:

 

Optimering af indkøb af el kræver en længere porteføljeperiode.

 

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/12/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt. Angår klagen overtrædelser af tilbudsloven eller udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen. Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over en ordregivers beslutning om at videreføre en kontrakt (udbudslovens § 185, stk. 2) skal indgives til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har offentliggjort sin beslutning (udbudslovens § 185, stk. 2, 3. pkt.). Har ordregiveren fulgt proceduren i lov om Klagenævnet for Udbud § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/11/2018

Send til en kollega

0.123