23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-491502
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Konkurrencepræget dialog

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
10.12.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Vejdirektoratet

TEK (VVS, sprinkling, ventilation, el, svagstrøm, Elevator, BMS og rumautomatik) - SDU-SUND


Vejdirektoratet

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vejdirektoratet
Guldalderen 12
Hedehusene
2640
Danmark
Kontaktperson: Per Seidelin
Telefon: +45 72447174
E-mail: pese@vd.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vd.dk/

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vejdirektoratet.dk/da/vejsektor/leverandoerportal/sider/aktuelleudbud.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

TEK SDU-SUND

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45214000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forlængelse af fordyrelsen af byggeriet af Niels Bohr Bygningen har Vejdirektoratet midlertidigt overtaget det styrings- og udførelsesmæssige ansvar for gennemførelsen af 4 af Bygningsstyrelsens byggeprojekter, herunder SDU-SUND, der vedrører et nyt sundhedsvidenskabeligt fakultet på Syddansk Universitet, som denne bekendtgørelse knytter sig til. SDU-SUND kommer til at bestå af ca. 50 600 m2. Nybyggeriet skal huse SUND᾽s forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 278 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42520000
45331210
45310000
45330000
45331200
45331231
45331000
45311100
45311000
45313100
45343230
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Syddansk Universitet (SDU)

J. B. Winsløws Vej 19

5000 Odense

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

SDU-SUND kommer til at bestå af ca. 50 600 m2. Nybyggeriet skal huse SUND᾽s forsknings- og uddannelsesaktiviteter, herunder laboratorier, kontorer og undervisningslokaler, samt faciliteter til dyrestalde, anatomi og retsmedicinsk institut. Projektet placeres i direkte tilknytning til det nye universitetshospital - Nyt Odense Universitetshospital (Nyt OUH). Formålet er, at en integration af de 2 institutioner skal muliggøre yderligere samarbejde, optimal udnyttelse af arealer og fællesfunktioner som f.eks. undervisningslokaler, laboratorier, auditorier mv.

Nærheden til Nyt OUH vil få stor betydning for samarbejdet og det tværfaglige miljø, der er mellem universitetets 5 fakulteter og OUH. Koblingszonen mellem de 2 byggerier indgår i projektet SDU-SUND. Byggeriet tager afsæt i SDU Campus Odenses bygningsstruktur og arkitektoniske formsprog og er overordnet udlagt i 3 nord-syd gående fløje. Fløjene forbindes af en række øst-vestgående tværgader, hvor der er opholdsområder i tæt forbindelse med fælles faciliteter som mødelokaler, printrum og tekøkkener. Bygningsanlægget er i alt 3 etager med en delvis åben parterreetage, hvilket tillader stier og landskab at passere under bygningen og giver mulighed for at etablere en krydsning af Killerup Rende, der griber mindst muligt ind i naturen. Der foreligger en godkendt lokalplan for området.

Byggeriet af SDU-SUND er delt op i 5 entrepriser – 4 storentrepriser og 1 fagentreprise.

- Y40 – Råhus, byggeplads,

- Y93 – Lukning, facade og tag,

- Y60 - Komplettering, Tømrer, Smed, Maler, fast inventar, slutrengøring,

- TEK - Y170 - VVS og sprinkling, Y180 - Ventilation, Y190 - El, Svagstrøm og Elevator og Y192 - BMS (CTS og IBI) og rumautomatik, BML + Lab,

- Y250 – Laboratorieinventar (fagentreprise).

Nærværende bekendtgørelse omhandler udbud af VVS, sprinkling, ventilation, el, svagstrøm, Elevator, BMS og rumautomatik i storentreprise (TEK).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt antallet af konditionsmæssige ansøgninger overstiger ovennævnte grænse, udvælges ansøgere, der ikke er koncernforbundne.

Der udvælges de ansøgere, som i henhold til oplysningerne om teknisk formåen ud fra en samlet vurdering har de mest relevante referencer.

Referencerne, jf. pkt. III.1.3), vurderes i forhold til beskrivelsen af den udbudte opgave i pkt. II.1.4, idet der ved vurdering af referencernes relevans lægges vægt på, at deres indhold og størrelse er sammenlignelig med den udbudte opgave.

Det vægtes i den forbindelse højt, at ansøgeren via sine referencer kan dokumentere at have udført have erfaring med deltagelse i commisioning og performance test samt væsentlig erfaring med at arbejde med og i BIM.

Derudover tillægges det vægt, at ansøgeren har udført samtlige installationsfag i én opgave, samt at entreprenøren har haft drift- og serviceaftaler ifm. installationsentrepriser. Det vægtes i den forbindelse højt, at ansøgeren via sine referencer kan dokumentere erfaring med arbejder relateret til forskning, herunder dyrestaldsfaciliteter, hvor arbejder har haft høj digitaliseringsgrad i planlægnings- og udførelsesfasen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Bygherren ønsker i dialogen at drøfte, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at indarbejde en 1-15 års driftsperiode i kontrakten.

Såfremt det i dialogen måtte vise sig at være attraktivt for SDU, Bygherren og teknikentreprenørerne vil denne indgå som en del af udbuddet.

Bygherren forbeholder sig dog ret til at tilpasse længden af optionen eller helt at undlade at lade optionen indgå i udbuddet. Dette vil senest fremgå ved afslutningen af dialogfasen.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der ydes vederlag for deltagelsen i dialogmøder samt ved afgivelsen af et konditionsmæssigt tilbud jf. udbudsbetingelserne.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal fremsende oplysninger om virksomhedens nettoomsætning, egenkapital og soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår (revisorpåtegnet eller kopi af årsregnskab).

For virksomheder, der har været etableret i en kortere periode, fremsendes oplysningerne for så lang en periode som muligt.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal oplysningerne gives for hver enkelt virksomhed, idet summen af virksomhedernes nettoomsætning skal opfylde minimumskravet.

Hvis ansøger er en sammenslutning af virksomheder, skal der gives fuldmagt til en person, der bemyndiges til at tegne sammenslutningen. Samtlige deltagende virksomheder hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen (fx underleverandører eller andre enheder i koncernen),skal ansøger godtgøre, at ansøger råder over de nødvendige ressourcer hos disse enheder.

Dette skal ske ved at fremlægge tilsagn fra disse enheder i form af en erklæring om solidarisk hæftelse.

Der ønskes ikke oplysninger om øvrige planlagte underleverandører, hvis økonomiske og finansielle kapacitet ansøgeren ikke baserer sig på med henblik på at opfylde minimumskravet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Omsætning:

- At ansøgerens nettoomsætning for hvert af de 3 seneste regnskabsår har været mindst 300 000 000 DKK.

Egenkapital:

- At ansøgerens egenkapital for hvert af de seneste 3 regnskabsår har været mindst 30 000 000 DKK, og

Soliditetsgrad:

- At ansøgerens soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 regnskabsår har været mindst 10%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal fremsende referenceliste med oplistning af op til 8 arbejder/referencer inden for de seneste 5 år, der dokumenter erfaring med:

1) installationsarbejder i stor-, hoved- eller totalentreprise;

2) VVS- og højtryks vandtågeanlæg;

3) Ventilationsarbejder;

4) El- og svagstrømsarbejder;

5) BMS og rumautomatik;

6) Laboratorie med indeslutningskrav;

7) Drift- og serviceaftaler ifm. installationsentrepriser;

8) at arbejde i BIM, herunder 3D modellering.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal via sine referencer som minimum dokumentere at have:

1) Udført minimum 2 opgaver i stor-, hoved- eller totalentreprise med ansvaret for udførelsen og styringen af flere tekniske fag indeholdt i nærværende entreprise;

2) Etablering af BMS på minimum en opgave/reference med 10 000 punkter;

3) Etablering af højtryks vandtågeanlæg dækkende minimum 10 000 m2;

4) erfaring med 3D modellering i REVIT eller tilsvarende program med funktionalitet svarende til REVIT, på minimum en opgave med kompleksitet svarende til ovenstående pkt. 1-3.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Udbudsmaterialet indeholder en arbejdsklausul iht. ILO-konvention nr. 94.

I udbudsmaterialet er der formuleret krav om, at leverandøren skal beskæftige lærlinge.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/12/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikationen afholdes digitalt via internetportalen RIB Udbud. Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB Udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB Udbud kan rettes til RIB A/S,

Tlf.: 35245250, support@rib-software.dk

Udbudsnummeret i RIB Udbud er TN833479.

Fristen anført i pkt. IV.2.2 er gældende for ansøgning om prækvalifikation.

Ansøgningen skal - udover det anførte i III.1.2 og III.1.3 - indeholde oplysninger om ansøgerens ejerforhold, herunder oplysninger om koncernforbundne selskaber.

Som bilag til ansøgningen skal der vedlægges udfyldt "Det fælles europæiske udbudsdokument" (ESPD).Dokumentet er tilgængeligt samme sted som udbudsmaterialet, jf. pkt. I.3).

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet mæglingsorgan i Danmark
N/A
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, med efterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2018

Send til en kollega

0.214