23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 215-491506
Offentliggjort
08.11.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://portal.iprojekt.dk/link/UdbudKOA

Anmodning om deltagelse

Til
07.12.2018

Udbyder

Vivabolig, afd. 44, Kimbo Byg og Sundby-Hvorup Boligselskab, afd. 75

Opdateringer

Rettelse
(10.11.2018)

I.3
Placering af det tekst, der skal ændres:1.3)
I stedet for:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/Files/3322/8323
Læses:
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/link/UdbudKOA

KOA - blandet byggeri på Kollegievej i Aalborg omfattende 13.560 kvm. boliger og erhverv


Vivabolig, afd. 44, Kimbo Byg og Sundby-Hvorup Boligselskab, afd. 75

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Vivabolig, afd. 44
Kayerødsgade 43
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Kenneth Lundholm-Stenkjær
E-mail: kls@vivabolig.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.vivabolig.dk/

I.1) Navn og adresser
Kimbo Byg ApS
38753797
Nordre Ringvej 7
Vrå
9760
Danmark
Kontaktperson: Arne Andersen
E-mail: arne@arne-andersen.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.findesikke.dk

I.1) Navn og adresser
Sundby-Hvorup Boligselskab, afd. 75
Lindholm Søpark 4
Nørresundby
9400
Danmark
Kontaktperson: Jens Erik Grøn
E-mail: jeg@sundbyhvorup.dk.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.sundby-hvorupboligselskab.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://portal.iprojekt.dk/Files/3322/8323
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

KOA - Blandet byggeri på Kollegievej i Aalborg omfattende 13.560 kvm. boliger og erhverv

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omhandler opførelsen af 94 familieboliger, heraf 20 private boliger, 65 ungdomsboliger samt 3 erhvervslejemål.

De 3 erhvervslejemål er henholdvis 1 300 kvm, ca. 400 kvm og ca. 90 kvm. Det samlede byggeri andrager 13 560 kvm.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK05
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projekt omfattende etableringen af almene og private boliger samt privat erhverv ved nybyggeri i totalentreprise.

For nærmere beskrivelse henvises der til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved vurdering heraf vil ordregiver lægge vægt på de oplyste referencer med lignede byggeopgaver, som vil blive bedømt ud fra en helhedsvurdering.

Der vil ved vurdering tillige blive lagt vægt på, at få det bedste konkurrencefelt til opgaven.

Se i øvrigt udbudsbetingelser for nærmere beskrivelse herom.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Bygherrerne ønsker at udbyde opgaven i totalentreprise for, at undgå de koordineringsmæssige ydelser samt for at mindske ansvarsgrænseflader i projektet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

ABT 18 er gældende med de præciseringer, tilføjelser og ændringer, der følger af aftalegrundlaget. Krav om særlig sikkerhedsstillelse fremgår af udbudsmaterialet.

Projektet omfatter almene boliger, totalentreprenøren skal således medvirke til at sikre, at de særlige krav, der gælder ved alment byggeri, overholdes.

Krav til sociale klausuler og arbejdsklausuler fremgår af udbudsmaterialet.

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for bygherre. Mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuldprokura for konsortiet.

For yderligere se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/12/2018
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
København
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefristerne er fastsat i lov om Klagenævnet for Udbud § 7.

— Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation,

— Andre klager over udbud eller beslutninger, f. eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om indgåelse af kontrakt,

— Angår klagen overtrædelser af Tilbudsloven eller Udbudslovens § § 191 og 192, regnes klagefristen på 45 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/11/2018

Send til en kollega

0.109