23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 221-505223
Offentliggjort
16.11.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
19.12.2018 Kl. 10:00

Udbyder

Region Hovedstaden, Nyt Hospital Nordsjælland (NHN)

Vindere

Valgt leverandør

(14.10.2019)
Hillerød Forsyning Holding A/S
Solrødgårds Alle 6
3400 Hillerød

Opdateringer

Rettelse
(15.12.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 14-12-2018
Time: 10:00
Læses:
Dato: 19-12-2018
Time: 10:00

Leveranceaftale om fjernkøling til Nyt Hospital Nordsjælland


Region Hovedstaden, Nyt Hospital Nordsjælland (NHN)

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden, Nyt Hospital Nordsjælland (NHN)
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Projekt- og entreprisechef Sune From
E-mail: sune.from@regionh.dk
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/nythospitalnordsjaelland/Sider/default.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af leveranceaftale om fjernkøling til Nyt Hospital Nordsjælland

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09320000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Forsyning af køling (fjernkøl) til Nyt Hospital Nordsjælland (NHN). Leverandøren skal forestå leveringen af fjernkøling over en længere kontraktperiode, og leverandøren skal i den forbindelse selv projektere, anlægge og varetage driften og vedligeholdelsen af eget køleanlæg med tilhørende transmissionsledning. Leverandøren vil have mulighed for at anvende det etablerede køleanlæg og transmissionsledning til forsyning af andre kunder end NHN. NHN stiller ikke krav til, hvor og hvordan køleanlægget etableres, men alene krav til kølekapacitet og krav til køleanlæggets maksimale miljøbelastning samt forsyningssikkerheden.

Aftalens karakter, herunder de samlede teknisk-økonomiske forhold gør, at aftalen udbydes for en længere kontraktperiode. Aftalen er tidsbegrænset til en varighed af 20 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

 

Hillerød

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Region Hovedstadens Hospitalsplan 2020 sammenlægger 2 hospitaler til et nyt moderne akuthospital, der placeres som en integreret del af erhvervs- og boligområdet Favrholm ved Overdrevsvejen syd for Hillerød by.

Nyt Hospital Nordsjælland (herefter NHN) opføres som barmarksprojekt og omfatter opførelse af én samlet hospitalsbygning, en selvstændig "Serviceby" og omkringliggende vej- og landskabsarbejder på grunden. Byggeriet udføres inden for de regler og retningslinjer, som er gældende for byggeri støttet af Statens Kvalitetsfond og skal opføres ved Overdrevsvejen syd for Hillerød i henhold til Lokalplan 408 for NHN.

Hospitalet kommer til at rumme cirka 20 specialer, og det kommer med sit samlede bruttoetageareal på ca. 118 000 m2 til at betjene mere end 310 000 borgere.

NHN er planlagt med fjernkøling. Derfor gennemføres nærværende udbud med forhandling af kontrakt om forsyning af køling (fjernkøl) til NHN. Hensigten med kontrakten er, at leverandøren skal forestå leveringen af fjernkøling for en længere kontraktperiode, og at leverandøren i den forbindelse selv skal projektere, anlægge og varetage driften og vedligeholdelsen af eget køleanlæg med tilhørende transmissionsledning. Leverandøren vil have mulighed for at anvende det etablerede køleanlæg og transmissionsledning til forsyning af andre kunder end NHN. NHN stiller ikke krav til, hvor og hvordan køleanlægget etableres, men alene krav til kølekapacitet og krav til køleanlæggets maksimale miljøbelastning samt forsyningssikkerheden. Hospitalet bliver opført i hovedentreprise. Leverandøren skal påregne at koordinere sine anlægsarbejder på grunden med NHN og Hovedentreprenøren.

På baggrund af kontraktens karakter, herunder de samlede teknisk-økonomiske forhold udbydes kontrakten om levering af køling til NHN i en længere kontraktperiode. Kontrakten er tidsbegrænset til en varighed af 20 år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 240
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede ansøgere vil Kunden udvælge de 3 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave vurderes at have fremsendt de mest sammenlignelige referencer.

Vurderingen af ansøgers referencer vil ske ud fra en samlet vurdering af de af ansøgeren fremsendte referencer, jf. pkt. III.1.3).

Definition af begrebet "sammenlignelig reference" er angiver i pkt. III.1.3), hvor følgende fremgår: Med sammenligneligt forsyningsanlæg menes et fjernkøleanlæg eller større, vandbåret industrielt kølesystem. Det tillægges positiv betydning, såfremt referenceprojektet har en køleydelse på 2MW eller mere. Med sammenlignelig forsyningsleveranceaftale menes en længerevarende leveranceaftale vedrørende fjernkøl eller fjernvarme. Det tillægges positiv betydning, hvis referenceaftalen har en varighed på 5 år eller mere, idet det bemærkes, at jo længere varighed des bedre.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger bedes angive følgende oplysninger:

Ansøgerens egenkapital det seneste disponible regnskabsår.

Oplysninger om ansøgers økonomiske og finansielle kapacitet skal angives ved udfyldelse af ESPD, Del IV, afsnit B. Ansøger skal vedlægge udfyldt ESPD-dokument for de virksomheder, som ansøger ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C, ligesom der skal afleveres ESPD-dokumenter fra alle deltagende virksomheder i en eventuel sammenslutning. Det skal ikke i ansøgningen eller i eESPD'et oplyses, hvorvidt og i hvilket omfang ansøgeren påtænker at anvende underleverandører til udførelse af dele af opgaverne omfattet af kontrakten, medmindre ansøgeren ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen på underleverandørernes kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at tilbudsgiver har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav, at ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår har været på minimum 10 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

A. Ansøger bedes i ansøgningen beskrive referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøger har erfaring vedrørende projektering og tilsyn med opførelse af sammenligneligt forsyningsanlæg inden for de seneste 5 år. Med sammenligneligt forsyningsanlæg menes i denne sammenhæng et fjernkøleanlæg eller større, vandbåret industrielt kølesystem.

B. Ansøger bedes endvidere i ansøgningen beskrive referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer, at ansøgers varetagelse af længerevarende sammenlignelig forsyningsleveranceaftale inden for de seneste 5 år. Med sammenlignelig forsyningsleveranceaftale menes i denne sammenhæng en leveranceaftale vedrørende fjernkøl eller fjernvarme. Med længerevarende menes en varighed på minimum 5 år.

Ansøger bedes vedlægge op til 10 referencer i alt. Hvis ansøger vedlægger mere end 10 referencer, vil alene de første 10 referencer blive vurderet.

Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencelisten som et separat dokument. I så fald skal ansøgeren i eESPD, del IV, litra C specifikt henvise til, at der er vedlagt en sådan liste som separat dokument.

Nedenstående oplysninger bedes angivet for hver reference i eESPD, Del IV, afsnit C.

1) Angivelse af type af projekteret samt tilsyn med opført forsyningsprojekt henholdsvis angivelse af type af forsyningsleveranceaftale;

2) Beskrivelse af ansøgers ydelse og ansvar;

3) Angivelse af køleydelse (vedr ovenstående punkt A);

4) Angivelse af tidspunkt for gennemført projektering og tilsyn (vedr. ovenstående punkt A) henholdsvis dato for aftaleindgåelse og/eller leveranceaftalens løberid (vedr. overnsåtende punkt B);

5) Angivelse af kundens navn/bygherres navn.

Ansøgningen skal desuden vedlægges udfyldte ESPD-dokumenter for de virksomheder, som ansøger ønsker at basere sin tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets del II.C, ligesom der skal afleveres ESPD-dokumenter fra alle deltagende virksomheder i en eventuel sammenslutning. Det skal ikke i ansøgningen eller i eESPD'et oplyses, hvorvidt og i hvilket omfang ansøgeren påtænker at anvende underentreprenører til udførelse af dele af opgaverne omfattet af kontrakten, medmindre ansøgeren ønsker at basere sin tekniske og faglige formåen på underentreprenørernes kapacitet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at tilbudsgiver har den rette tekniske og faglige formåen stilles følgende mindstekrav til tilbudsgivers teknisk og faglig formåen:

A. Tilbudsgiver skal oplyse mindst én reference vedrørende projektering og tilsyn med opførelse af sammenligneligt forsyningsanlæg inden for de seneste 5 år. Med sammenligneligt forsyningsanlæg menes i denne sammenhæng et fjernkøleanlæg eller større, vandbåret industrielt kølesystem. Referenceprojektet skal endvidere have en køleydelse på minimum 2 MW.

B. Tilbudsgiver skal tillige oplyse mindst én reference vedrørende varetagelse af længerevarende sammenlignelig forsyningsleveranceaftale inden for de seneste 5 år. Med sammenlignelig forsyningsleveranceaftale menes i denne sammenhæng en leveranceaftale vedrørende fjernkøl eller fjernvarme. Med længerevarende menes en varighed på minimum 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og reglervedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Det vil sige:

- FN’s deklaration om menneskerettigheder,

- ILO’s deklaration om arbejdstagerrettigheder,

- Rio deklarationen om miljø og udvikling,

- FN’s konvention mod korruption.

Der henvises iøvrigt til leveranceaftalen for en nærmere beskrivelse af Region Hovedstadens socialeklausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/12/2018
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/12/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er gratis og frit tilgængeligt som angivet i pkt. I.3). Udbuddets TNnr. er følgende: TN371044A.

Som foreløbigt bevis for, at ansøger ikke befinder sig i én eller flere af udelukkelsesgrundene eller ikke lever op til kravene for økonomisk/finansiel samt teknisk/faglig formåen, skal ansøger aflevere et udfyldt elektronisk ESPD-dokument.

Xml-fil med ESPD til udfyldelse er tilgængelig sammen med de øvrige udbudsmateriale. ESPD-dokumentet uploades i PDF-format. Det er ikke et krav, at ansøger underskriver ESPD-dokumentet. Såfremt ansøgningen afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt ESPD-dokument.

Ansøgere, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, kan søge vejledning i de af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdede vejledninger, eller alternativt stille spørgsmål til ordregiver. Vejledningerne er til rådighed på www.https://www.kfst.dk/nyheder/kfst/ok-nyheder/2017/20173006-ny-vejledning-om-espd-nu-med-dokumentation-og-guide-til-e-certis/ Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del III tilkendegive:

i. at ansøger ikke er omfattet af en udelukkelsesgrundene i udbudslovens § § 135-137,

ii. at ansøgeren opfylder de mindstekrav til egnethed, der er fastsat i henhold til § 140.

ESPD-dokumentets punkt III.D er ikke relevant og skal ikke udfyldes.

Ordregiver skal fra den ansøger, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Med henvisning til udbudslovens § 151, stk. 2 vil de prækvalificerede ved fremsendelse af meddelelse om prækvalifikation blive anmodet om at fremsende endelig dokumentation for oplysningernes korrekthed forud for afgivelse af det indledende tilbud. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde kan for danske virksomheder som udgangspunkt bestå i en Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel regnet fra datoen for afgivelse af anmodning om prækvalifikation.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) skal ansøger på opfordring afgive erklæring om ansøgers egenkapital for det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder, (f.eks. et konsortium) skal erklæring afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal erklæring ligeledes afgives for disse enheder; ligesom ordregiver vil anmode om, at der afgives støtteerklæring fra disse enheder, hvem ansøger måtte basere sig på. Såfremt egenkapital fremgår af revisorpåtegnet årsrapport eller tilsvarende dokument, vil fremsendelse af dette være tilstrækkelig dokumentation.

Spørgsmål vedrørende prækvalifikationen skal stilles senest 4.12.2018 via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før ansøgningsfristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Ad punkt IV.2.6) Det endelige tilbud vedstås i 6 måneder efter udløbet af tilbudsfristen for det endelige tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret indgives til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/11/2018

Send til en kollega

0.078