23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-068380
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
12.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/99601767.aspx

Udbyder

Tønder Spildevand A/S

Vindere

Valgt rådgiver

(17.06.2019)
Cowi A/s
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Udbud af rådgivningsydelser ifm kloaksanering i Højer


Tønder Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Tønder Spildevand A/S
32065813
Håndværkervej 4
Bredebro
6262
Danmark
Kontaktperson: Bjarne Damgaard Petersen
Telefon: +45 88437543
E-mail: bdp@tonfor.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/99601767.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.toender-forsyning.dk/KONTAKT.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/99601767.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/99601767.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rådgivningsydelser ifm kloaksanering i Højer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med byfornyelse i Højer skal der foretages kloaksanering i Højer. Nærværende udbud omhandler rådgiverydelser i forbindelse hermed. Kloaksaneringen skal foregå ved dels kloakseparering og dels ved semiseparering. Rådgiveren skal foretage projektering som skal munde ud i 4 entreprenørudbud; 1 for etablering af et regnvandsbassin ved A. R. Kjærbysvej, 1 for etablering af regnvandsledning i Kirkegårdsgade og Ved Gamle Dige, 1 for strømperenoveringer og 1 for den øvrige kloaksanering i Højer. Entreprenørudbuddene skal varetages på forskellige tidspunkter.

Byfornyelse i Højer varetages af Tøndermarsk Initiativet. Det skal forventes, at der skal samarbejdes med Tøndermarsk Initiativet og dennes rådgiver omkring regnvandsbassinet ved A. R. Kjærbysvej samt om LAR-løsninger i de semiseparerede områder.

Tryk her https://permalink.mercell.com/99601767.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Højer

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres som et begrænset udbud jf. bekendtgørelse om fremgangsmåderne for indgåelse

af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (Bekendtgørelse 1624 af 15.12.2015).

Udbuddet gennemføres i 2 faser: en prækvalifikationsfase og en tilbudsfase.

Udbuddet gennemføres med følgende hovedaktiviteter:

1) Anmodning om prækvalifikation;

2) 4 virksomheder prækvalificeres;

3) De prækvalificerede virksomheder afgiver tilbud;

4) Bedømmelsesudvalget evaluerer tilbuddene;

5) Én af virksomhederne tildeles rådgiverkontrakten.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/05/2019
Slut: 01/10/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved begrænsningen af antallet af ansøgere vil der blive lagt vægt på:

— I hvor høj grad soliditetsgrad og overskudsgrad viser, at der er tale om en virksomhed som er stabil,

— I hvor høj grad ansøgerens referencer dokumenterer erfaring med projektering og gennemførsel af kloaksanering/kloakering specielt i bymidte med huse fra 1 800-tallet,

— I hvor høj grad ansøgerens referencer dokumenterer erfaring med projektering og gennemførsel af semisepareringsprojekter og LAR-løsninger,

— I hvor høj grad de personer, som er tiltænkt til at være projektchef, projektleder, projekteringsleder, byggeleder og hydraulikker har kompetencer og kvalifikationer til at varetage den angivne rolle,

— I hvor høj grad ansøgeren har en tilstrækkelig medarbejderrobusthed på anlægsområdet inden for spildevand.

Antallet af referencer vil ikke være afgørende for udvælgelsen alene, men i højere grad de enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med det udbudte projekt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal vedlægge ESPD med angivelse af følgende opslysninger i del IV, afsnit B:

— Oplysninger om ansøgers samlede årsomsætning for de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Ansøgerens økonomiske nøgletal for de seneste 3 afsluttede regnskabsår. Der skal oplyses egenkapital, soliditetsgrad og overskudsgrad for hvert at de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

Såfremt der er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, skal ansøger oplyse herom (ESPD-et, pkt. IV.B).

Såfremt ansøger ikke kan give alle oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet, fordi ansøger er etableret inden for det seneste år, skal ansøger anføre dette (jf. ESPD-et, pkt. IV.B).

Dokumentationen, der ligger til grund for ansøgerens erklæring herom, skal ikke fremsendes sammen med anmodningen. Den vindende tilbudsgiver skal fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-et, inden kontrakten tildeles, jf. udbudslovens § 151.

Den vindende tilbudsgiver skal kunne dokumentere regnskabstallene i form af underskrevet revisorgodkendt årsregnskab eller tilsvarende erklæring samt en ledelseserklæring om, at der ikke siden sidste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i tilbudsgivers økonomiske situation.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøgernes egenkapital skal som minimum have været på 3 000 000 DKK i hver af de seneste 3 regnskabsår,

— Ansøgerens omsætning skal som minimum have været på 5 000 000 DKK i hver af de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal vedlægge ESPD med angivelse af følgende opslysninger i del IV, afsnit C:

— Udførelse af tjenesteydelser af den anførte type. Ordregiveren tager referencer, som er realiserede inden for de sidste 10 år i betragtning.

Det skal refereres til maks. 10 lignende projekter for firmaet. Referencerne skal indeholde oplysninger om ansøgerens rolle og ansvar for de enkelte projekter, oplysninger om projektets økonomiske (anlægssum) og tidsmæssige omfang og årstal.

Alene referencer, hvor projektet er sendt i entreprenørudbud kan anvendes.

— Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. For de personer, som forventes at blive tildelt rollerne som projektchef, projektleder, projekteringsleder, byggeleder og hydraulikker skal der oplyses følgende ved angivelse af nummeret samt oplysningen:

1) Navn;

2) Alder;

3) Tildelt rolle på nærværende projekt;

4) Hvor er kontoret, hvor personen er tilknyttet, placeret?

5) Relevante uddannelser, samt årstal for færdiggørelse. Både relevant uddannelse og efteruddannelse oplyses;

6) Antal års erfaring i den angivne rolle;

7) Antal års erfaring i ingeniørbranchen (Erfaring fra andre stillinger og med anden uddannelsesmæssig baggrund kan tælles med);

8) Nævn op til 5 projekter, hvor personen har varetaget den tildelte rolle, herunder en kort beskrivelse af projektet, den økonomiske ramme (rådgiverhonorar), tidsmæssige omfang og årstal, samt bygherre.

Under uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer angives ligeledes firmaets samlede antal ansatte inden for følgende kategorier:

— Ingeniører inden for spildevandstekniske anlæg (0-5 års erfaring),

— Ingeniører inden for spildevandstekniske anlæg (6-10 års erfaring),

— Ingeniører inden for spildevandstekniske anlæg (Over 10 års erfa-ring).

Det vindende team skal kunne dokumentere referencelisten i form af kontaktoplysninger, herunder kontaktperson, adresse og telefonnummer hos modtagere, som kan bekræfte ansøgerens udførelse af arbejdet. Det vindende team skal kunne bekræfte oplysninger om projektchef, projektleder, projekteringsleder og byggeleders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer i form af CV. Ansøgeren antal af medarbejdere bekræftes ved opgørelse af ansøgerens ansatte.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der kræves ingen særlig retlig form. Deltagerne i et eventuelt konsortium eller lignende sammenslutning skal påtage sig solidarisk og direkte hæftelse over for ordregiver, og mindst én af konsortiedeltagerne skal have fuld bemyndigelse til at handle på konsortiets vegne.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 19/03/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.125