23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-068400
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
14.03.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/99736341.aspx

Udbyder

Metro Service A/S

Opdateringer

Rettelse
(13.03.2019)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 15-03-2019
Time: 12:00
Læses:
Dato: 14-03-2019
Time: 12:00

Rengøring mm. på Metro Cityringen


Metro Service A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Metro Service A/S
21263834
Metrovej 3
København
2300
Danmark
Kontaktperson: Pernille Haugaard
E-mail: hau@metroservice.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/99736341.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://metroservice.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://permalink.mercell.com/99736341.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/99736341.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rengøring mm. på Metro Cityringen

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90917000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter forskellige serviceydelser på Københavns Metro - Cityringen med tilhørende faciliteter og opgaver på kontrol- og klargøringscentret (CMC) på Vasbygade 16, 2450 København SV.

Udbuddet omfatter indgåelse af 3 delkontrakter med opstart 3.7.2019 og udløb 31.12.2021, med option på op til 67 måneder.

Udbuddet omfatter indgåelse af 3 delkontrakter. Det er muligt for tilbudsgiver at afgive tilbud på 1, 2 eller 3 delaftaler.

Tryk her https://permalink.mercell.com/99736341.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Delkontrakt 1:

— Rengøring, vinduespolering og glatførebekæmpelse på stationer,

— Soignering af stationer og af tog i drift,

— Oprydning og rengøring i forbindelse med akut opståede behov.

Delkontrakt 2:

— Rengøring og funktionstjek af tog, opsætning af info og reklame i tog, samt rengøring og vinduespolering af CMC på Vasbygade.

Delkontrakt 3:

— Graffitiafrensning eller hærværkslignende besmudsning - samt reetablering af film og folie.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for forlængelse op til 67 måneder, der enten kan være 12,24 eller 31 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Største antal: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Mulighed for forlængelse op til 67 måneder, der enten kan være 12,24 eller 31 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- Tilbudsgivers egenkapital i senest afsluttede regnskabsår,

- Tilbudsgivers omsætning i senest afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i det senest afsluttede regnskabsår har haft en egenkapital der overstiger nedenstående beløb pr. delkontrakt tilbudsgiver afgiver tilbud på:

- Delkontrakt 1 - 2 500 000 DKK,

- Delkontrakt 2 - 2 500 000 DKK,

- Delkontrakt 3 - 500 000 DKK.

Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på mere end 1 delkontrakt, skal tilbudsgiver opfylde egenkapitalkravet i forhold til den af delkontrakterne, der har det højeste egenkapitalkrav. Hvis tilbudsgiver f.eks. afgiver tilbud på både delkontrakt 1 og delkontrakt 2, skal tilbudsgiver have haft en egenkapital i det seneste regnskabsår på minimum 2 500 000 DKK. Der sker således ikke en sammenlægning af egenkapitalkravene ved afgivelse af tilbud på mere end en delkontrakt.

Det er også et mindstekrav, at den samlede tilbudte pris for de delkontrakter der afgives tilbud på maximalt udgør 20% af tilbudsgivers omsætning pr. år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have erfaring med at løse de opgaver, de ligger indenfor den eller de delkontrakter, som tilbudsgiver afgiver tilbud på.

Delaftale 1:

- Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af rengørings- og vinduespoleringsopgaver i det offentlige rum som eksempelvis stationer, shopping centre eller lignende samt tog, bus, fly eller andre transportformer, hvor offentligheden har adgang og hvor en større mænge mennesker benytter faciliteterne,

- Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af rengøringsopgaver udført i offentlige transportmidler, som eksempelvis tog, bus, fly eller andre transportformer, hvor en større mængde mennesker benytter faciliteterne.

Delaftale 2:

- Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af rengøringsopgaver udført i offentlige transportmidler, som eksempelvis tog, bus, fly eller andre transportformer, hvor en større mængde mennesker benytter faciliteterne,

- Tilbudsgiver skal have erfaring med udførelse af rengørings- og vinduespoleringsopgaver i kontor- og værkstedsmiljøer eller lignende.

Delaftale 3:

- Tilbudsgiver skal have erfaring med graffitiafrensning af bygninger og/eller transportmidler,

- Tilbudsgiver skal have erfaring med etablering og/eller vedligehold af film/folie på bygninger, biler eller lignende.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal vedlægge tilbuddet mindst tre (3) igangværende eller umiddelbart afsluttede referencer og af disse skal mindst en omhandle hvert af de ovenstående opgaver med oplysning om kontraktstart og -længde og kontraktsum pr. år.

For hver reference skal tilbudsgiver i ESPD'ets Del IV. C oplyse kundens navn, en kort beskrivelse af den udførte opgave, datoen for opgavens påbegyndelse og ophør (eller forventede ophør, såfremt der er tale om en igangværende opgave). Det bemærkes, at en og samme reference kan anvendes i relation til flere delkontrakter, såfremt referencen omfatter udførelse af flere af ovennævnte opgaver.

Det er udover ovenstående også et krav, at den person hos tilbudsgiver, der skal stå for den daglige ledelse af opgaverne under den pågældende delkontrakt, som minimum har to (2) års ledelseserfaring fra sammenlignelige opgaver.

Tilbudsgiver skal i ESPD'ets Del IV.C angive navnet på den eller de relevante personer, der skal stå for den daglige ledelse samt oplysning om den pågældendes ledelseserfaring. Det bemærkes, at såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på flere delkontrakter, kan en og samme person varetage den daglige ledelse i relation til flere delkontrakter.

Tilbudsgiver skal have implementeret et kvalitetsledelsessystem, som ISO 9001 eller tilsvarende. Tilbudsgiver skal angive dette i ESPD'ets Del IV.D.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/03/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.1