23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 030-068402
Offentliggjort
12.02.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
18.03.2019 Kl. 10:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231589&B=KA

Udbyder

Sund & Bælt Holding A/S

Opdateringer

Annullering
(05.06.2019)

Sund & Bælt Holding har besluttet at aflyse udbuddet af teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg på Storebæltsforbindelsen og Øresundsbanen.
Begrundelsen for aflysningen er, at Sund & Bælt Holding og dets datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund og A/S Femern landanlæg har besluttet at organisere sin tekniske rådgivning på anden måde og således at rådgivningen vil blive samlet i en større rammeaftale.
Sund & Bælt Holding vil snarest udsende et nyt udbud.

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg


Sund & Bælt Holding A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Sund & Bælt Holding A/S
15694688
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
Telefon: +45 33416242
E-mail: cyl@SBF.DK
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/

I.1) Navn og adresser
A/S Storebælt
10 63 49 70
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
Telefon: +45 41532542
E-mail: cyl@sbf.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/

I.1) Navn og adresser
A/S Øresund
5790002053191
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
Telefon: +45 41532542
E-mail: cyl@sbf.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://sundogbaelt.dk/

I.1) Navn og adresser
Øresundsbro Konsortiet
24 24 67 87
Vester Søgade 10
København V
1601
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Yun Linde
Telefon: +45 41532542
E-mail: cyl@sbf.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.oresundsbron.com

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231589&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=231589&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Ejer af infrastruktur

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311230
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftalerne omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg.

Under punkt II.2.4) findes en nærmere beskrivelse af rammeaftalen ligesom udbudsmaterialet indeholder en mere detaljeret beskrivelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71242000
71300000
71310000
71311300
71317000
71320000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

København V eller Halsskov

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres for Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt, A/S Øresund og Øresundsbro Konsortiet. Selskaberne er anført på udbudsbekendtgørelsen.

Sund & Bælt Holding A/S er tovholder for selve udbudsproceduren og vil gennemføre udbudsproceduren på vegne af de øvrige selskaber. I det følgende vil begrebet ordregiver blive anvendt om alle de ovenstående selskaber. Sund & Bælt Holding A/S indgår rammeaftale på vegne af A/S Storebælt og A/S Øresund, men Sund & Bælt indgår ikke rammeaftale på vegne af Øresundsbro Konsortiet. Øresundsbro Konsortiet vil således indgå sin egen rammeaftale.

Tilbudsgiver kan ikke afgive tilbyde på én rammeaftale, der skal afgives tilbud på begge rammeaftaler.

Rammeaftalerne omfatter teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg på Storebæltsforbindelsen og Øresundsbanen. Der henvises til anlægsbeskrivelsen for Storebælt og Øresund, der er vedlagt som bilag til rammeaftalen. Rammeaftalen for Øresundbro Konsortiet vedrører rådgivning og bistand i forbindelse med drift og vedligehold, reinvestering og nyanskaffelser af jernbanetekniske anlæg på Øresundsbron.

De i udbuddet omfattede jernbanetekniske anlæg omfatter primært spor, kørestrøm, sikringsanlæg og tele. Dog varetages vedligehold og reinvestering af sikringsanlægget på Øresundsbanen af Banedanmark.

Storebæltsforbindelsens jernbane udgøres af ca. 26 km elektrificeret dobbeltspor, hvoraf ca. 8 km ligger i tunnel mellem Sjælland og Sprogø, og ca. 7 km ligger på den såkaldte vestbro mellem Sprogø og Fyn. På strækningen findes 3 stationer, hvoraf de 2 af dem - Korsør og Nyborg – har perronanlæg og passagervendte informationssystemer. Den tredje station – Sprogø – er en teknisk station.

Øresundsbanen består af en ca. 12 km lang jernbane med elektrificeret dobbeltspor fra Købehavns Hovedbanegård til Øresundskysten, samt ca. 4,2 km elektrificeret dobbeltspor fra Vigerslev til Kalvebodløbet og 2 km elektrificeret jernbane nord om lufthavnens hangarområde. På Øresunds-banen er der 3 stationer, hvoraf 1 af dem - Kastrup Lufthavn - har perronanlæg og passagervendte informationssystemer. De 2 øvrige stationer - Kalvebod og Bavnehøj - er begge tekniske stationer. Endelig er der 2 trinbræt med perronanlæg og passagervendte informationssystemer – Ørestad og Tårnby. Pt. har By og Havn ansvaret for trinbrættet ved Ørestad.

Øresundsbro Konsortiet vil alene indkøbe på rammeaftalen, når der er behov for rådgivning/specialistydelser inden for jernbanetekniske anlæg på den danske del af Øresundsbron. Den svenske del af Øresundsbron er dækket af en anden rammeaftale.

Med teknisk rådgivning og bistand menes bl.a.:

- Udførelse af tekniske og trafikale analyser og undersøgelser,

- Optimering af vedligeholdsprocesser,

- Inspiration og rådgivning om teknologiske udviklingsmuligheder i tråd med Sund & Bælts strategier og mål,

- Udarbejdelse af dokumenter herunder:

- - Kravspecifikationer;

- - Udbudsdokumenter;

- - Manualer;

- - Teknisk dokumentation.

- Projektledelse og byggeledelse,

- Eftersynsopgaver/inspektioner,

- CSM-RA og risikostyring.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoner / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 36 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Rammeaftalerne kan forlænges med op til 4 gange af hver 1 års varighed.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de ydelser, som rammeaftalerne omfatter, jf. beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Det er ikke afgørende, at den ansøgeren har ydet rådgivning under en rammeaftale. Det væsentlige er, at ansøger har ydet rådgivning, der indholdsmæssigt kan sammenlignes med fagområderne, der er nævnt i udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Opgørelsen i udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.5) og punkt II.2.6) er beregnet for 8 år.

Det skal bemærkes, at de i tilbudslisten anførte hovedposter med angivelse af timeantal og volumen alene er et skøn over forbruget.

Rammeaftalerne er ikke eksklusive, og ordregiver kan endvidere indkøbe ydelserne hos 3. mand, hvis dette i den enkelte sag vurderes mere hensigtsmæssigt.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Ordregiver skal udelukke en ansøger fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøger er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil ikke gøre brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudslovens § 137.

Oplysningerne om udelukkelsesgrunde anføres i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del III

”udelukkelsesgrunde” i følgende afsnit;

- Del III.A: ”Grunde vedrørende straffedomme”,

- Del III.B: ”Grunde vedrørende betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger”,

- Del III.C: ”Grunde, der vedrører insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet” - kun for så vidt angår følgende 3 punkter:

1) Feltet vedrørende en interessekonflikt som følge af tilbudsgivers deltagelse i udbudsproceduren;

2) Feltet vedrørende tilbudsgivers rådgivning eller anden involvering i forberedelsen af udbudsproceduren;

3) Feltet vedrørende tilbudsgivers afgivelse af groft urigtige oplysninger, tilbageholdelse af oplysninger og mulighed for at fremsende supplerende dokumentation

Der henvises endvidere til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) om korrekt udfyldelse af formularen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det fælles europæiske udbudsdokum0ent (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens:

1) egenkapital i det seneste disponible regnskabsår,

2) omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) del IV B 4.

Hvis ansøger baserer sin økonomiske kapacitet på andre:

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår”.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som deltagernes samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ansøger kan basere sig på andre enheders økonomiske kapacitet (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underrådgiver) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C.

Derudover skal den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det Fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders økonomiske kapacitet.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske kapacitet, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som ansøgeren baserer sig på underskrive en støtteerklæring, se vedlagte bilag, som skal indgå i ansøgerens prækvalifikationsanmodning.

Hvis støtteerklæringen vedrører økonomisk og finansiel formåen, påtager undertegnede virksomhed sig

solidarisk hæftelse over for ordregiver ved rammeaftalen underskrift på de vilkår, der nærmere fremgår af

udbudsmaterialet. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Før beslutning om tildeling af kontrakterne skal dokumentationen for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), fremlægges, jf. udbudslovens § § 151 og 152.

Ansøgeren kan godtgøre opfyldelsen af mindstekravene ved at fremlægge årsrapport for de seneste 3 disponible regnskabsår eller ved fremlæggelse af revisorerklæring. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår;

2) en omsætning på mindst 9 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) skal indeholde oplysninger om ansøgerens udførelse af tjenesteydelser, der er sammenlignelige med opgaven, jf. beskrivelsen under udbudsbekendtgørelsens punkt II.2.4). Ansøger bør udfylde alle relevante felter i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). Dette angives i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), Del IV, afsnit C, Teknisk og faglig formåen, under punktet ” For så vidt angår tjenesteydelseskontrakter: udførelse af tjenesteydelser af den anførte type”.

Ansøger kan vælge at vedlægge en referenceliste i stedet for ESPD’et afsnit del IV, afsnit C eller som supplement til ESPD’et.

Hvis ansøger baserer sin tekniske kapacitet på andre:

Såfremt ansøger ikke selv har relevante referencer, kan ansøger basere sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underrådgiver) uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem ansøger og disse andre. Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske formåen, skal dette anføres i ESPD’et, Del II, afsnit C. Derudover skal den eller de andre enheder, som ansøger støtter sig på, afgive selvstændige versioner af det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD). I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på de andre enheders tekniske kapacitet.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders tekniske/faglige formåen, se ESPD del II, C, skal den virksomhed, som ansøgeren baserer sig på underskrive en støtteerklæring, se vedlagte bilag, som skal vedlægges som en del af ansøgerens prækvalifikationsanmodning.

Hvis støtteerklæringen vedrører teknisk og faglig formåen, skal undertegnede virksomhed anvendes som underrådgiver (se ESPD’et, del II, D) ved opgavens udførelse. Se skabelon for afgivelse af støtteerklæring.

Dokumentation:

Ansøgeren skal ikke fremlægge yderligere dokumentation for referencerne. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at kontakte de enheder, der er angivet som modtager af leverancerne med henblik på at verificere det i det fælles europæiske udbudsdokument angivne.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves, at ansøgeren har mindst én reference, som indeholder rådgivning inden for nedenstående fagområder, og som er udført inden for de seneste 3 år. Ansøger kan vedlægge så mange referencer, som ansøger vurderer nødvendigt. Det er et mindstekrav, at referencen eller referencerne til sammen vedrører alle nedenstående fagområder:

— Sporanlæg,

— Køreledningsanlæg,

— Sikringsanlæg og tele,

— CSM-RA og risikoledelse,

— Projektledelse.

Hvis ansøger er i tvivl om, hvad ordregiver mener med ovenstående fagområder, opfordres ansøger til at gennemgå dokumentet ”08 – Ydelsesbeskrivelse”. Det skal i den forbindelse bemærkes, at det ikke er et krav, at ansøger skal have referencer på alle de punkter, som ydelsesbeskrivelsen oplister. Det skal endvidere bemærkes, at det alene er på baggrund af beskrivelsen i feltet ”beskrivelse” i ESPD’et del IV afsnit C, eller ved fremlæggelse af en referenceliste, at ordregiver kan vurdere, om ansøger har mindst én reference, som er sammenlignelige med opgaven. Ansøger opfordres derfor til at udarbejde en udførlig beskrivelse.

Følgende bør angives:

- Udførlig beskrivelse af referencerne, herunder med angivelse af hvilke dele af rådgivningen i referencerne, som ansøger havde ansvaret for,

- Om ansøger deltog sammen med andre selskaber i referencerne, og hvilken rolle ansøger havde,

- Kontraktsum,

- Ordregiver,

- Dato/periode for udførelse.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

- Bygherren kan kræve dagbod. De nærmere bestemmelser fremgår af udkast til rammeaftale.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

- Se udkast til rammeaftale,

- Der er mulighed for at opnå bonus.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

- Kontraktvilkårene fremgår af udkast til rammeaftale, der er en del af udbudsmaterialet. Se nærmere i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/03/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

 

8 måneder før rammeaftalen udløber.

 

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum.

Ordregiver forbeholder sig muligheden for at anvende fremgangsmåden i forsyningsvirksomhedsdirektivets artikel 76, stk. 4, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Ansøgning om prækvalifikation kan ikke afgives på e-mail.

Punkt III.2.3) ”Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse” skal først oplyses ved afgivelse af tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
x
x
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/02/2019

Send til en kollega

0.091