23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 050-115074
Offentliggjort
12.03.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.04.2019 Kl. 14:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/101591235.aspx

Udbyder

Argo I/S - Genbrug

Vindere

Valgt firma

(16.05.2019)
HCS A/S Transport & Spedition
Hvissingevej 100
2600 Glostrup

Transport af træ til genanvendelse


Argo I/S - Genbrug

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
ARGO I/S - Genbrug
13507406
Håndværkervej 70
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Inge Banke
Telefon: +45 30686890
E-mail: ibk@argo.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/101591235.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.argo.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/101591235.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/101591235.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Transport af træ til genanvendelse

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90512000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omfatter transport af ca. 4 000 tons træ fra Audebo Miljøcenter (herefter Audebo), Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge. ARGO I/S ejer Audebo. Træet skal transporteres til en virksomhed: Fabriksvej 2, Ryomgård. ARGO læsser træet på leverandørens lastbil.

Ordregiver har anslået omfanget af opgaven bedst muligt på tidspunktet for udbuddet. ARGO kan ikke garantere omfanget af mængder. ARGO har en option på ca. 4 000 tons.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Audebo til Ryomgård, Jylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter transport af ca. 4 000 tons træ fra Audebo Miljøcenter (herefter Audebo), Hagesholmvej 7, 4520 Svinninge. ARGO I/S ejer Audebo. Træet skal transporteres til en virksomhed: Fabriksvej 2, Ryomgård. ARGO læsser træet på leverandørens lastbil.

Ordregiver har anslået omfanget af opgaven bedst muligt på tidspunktet for udbuddet. ARGO kan ikke garantere omfanget af mængder. ARGO har en option på ca. 4 000 tons.

Træet er samlet ind på ARGOs genbrugspladser. ARGO kan ikke vurdere mængderne. Det angive mængde er efter bedste skøn foretaget på udbudstidspunktet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/06/2019
Slut: 31/03/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver kan forlænge kontrakten 2 gange med 1 år ad gangen. Såfremt ordregiver forlænger fuldtud udløber aftalen 31.3.2122.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Som det fremgår af udbudsmaterialet kan mængden på rammeaftalen udvides med optil 4 000 ton rent træ.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

SE ESPD og udbudsmateriale.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

SE ESPD og udbudsmateriale.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

SE ESPD og udbudsmateriale.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

SE ESPD og udbudsmateriale.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

SE ESPD og udbudsmateriale.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

SE ESPD og udbudsmateriale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/04/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/04/2019
Tidspunkt: 14:00
Sted:

 

Ikke mulighed for tilbudsgivers deltagelse.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Ikke mulighed for tilbudsgivers deltagelse.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2019

Send til en kollega

0.107