23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 051-116545
Offentliggjort
13.03.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
11.04.2019 Kl. 23:59

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2e155905-70e2-4575-ad8e-a81b3ee9d9fc/homepage

Udbyder

Albertslund Kommune

Vindere

(01.07.2019)
Per Aarsleff A/S
Industriholmen 2
2650 Hvidovre

Jordentreprise til Hyldager Bakker


Albertslund Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Albertslund Kommune
Nordmarks Allé
Kongens Lyngby
2620 Albertslund
Danmark
Kontaktperson: Laila Krenchel
Telefon: +45 61467372
E-mail: LHKL@cowi.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2e155905-70e2-4575-ad8e-a81b3ee9d9fc/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2e155905-70e2-4575-ad8e-a81b3ee9d9fc/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2e155905-70e2-4575-ad8e-a81b3ee9d9fc/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/2e155905-70e2-4575-ad8e-a81b3ee9d9fc/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af jordentreprise til Hyldager Bakker

 

Sagsnr.: A111794-009
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Albertslund Kommune ønsker at udvikle et nyt boligområde på Hyldagergrunden, hvor Hyldagerskolen tidligere lå. For at kunne etablere det nye boligområde er det nødvendigt at reducere støjen primært fra motorvejen (O4) og jernbanen. Derfor vil Albertslund Kommune anlægge et nyt natur- og landskabsprojekt med støjdæmpende funktion, kaldet Hyldager Bakker.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
45100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK0
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

 

Albertslund

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter modtagelse og indbygning af jord for etablering af støjvolden langs motorvejen. Arbejdet med modtagelse af ren og lettere forurenet jord forventes at tage 4 år.

Det påregnes at der skal modtages i alt 1 490 000 m3 jord fordelt på:

- 430 000 m3 i det sydlige område (774 000 tons baseret på en rumvægt på 1,8 tons/m3),

- 1 060 000 m3 i det nordlige område (1 908 000 tons baseret på en rum-vægt på 1,8 tons/m3).

Jordmængderne forventes tilført med ca. 550 – 2 750 m3 (1 000 – 5 000 tons) pr. dag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, som opfylder ovenstående dokumentationskrav, udvælges på et objektivt og sagligt grundlag 5 ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud.

Såfremt der modtages mindre end 5 konditionsmæssige og egnede ansøgninger, vil Bygherre udvælge de ansøgere, der er konditionsmæssige og egnede, så længe Bygherre vurderer, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en tilstrækkelig konkurrencesituation.

Såfremt der modtages flere egnede ansøgere end de efterspurgte 5, vil der blive foretaget en videregående udvælgelse. Bygherre foretager denne udvælgelse ud fra en helhedsvurdering af bedste egnethed i forhold til den konkrete opgave vurderet på baggrund af de fremsendte oplysninger om økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen, hvor referencelisten, organisationsplan samt CV'er vil have betydning. Her vil der særligt blive set på de mest sammenlignelige referencer i forhold til den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der er for dette udbud gjort brug af de frivillige udelukkelsesgrunde, jf. udbudsloven.

Samtlige vedtagne frivillige udelukkelsesgrunde er opridset i udbudsbetingelser samt skal besvares i ESPD.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ikke relevant

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Ansøger bedes oplyse nøgletal i form af ansøgers Nettoomsætning for de seneste 2 afsluttede regnskabsår;

2) Ansøger bedes oplyse nøgletal i form af ansøgers Egenkapital for de seneste 2 afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Det er et mindstekrav, at omsætningen i hvert af de 2 afsluttede regnskabsår er på minimum 20 000 000 DKK. Såfremt tilbudsgiver har eksisteret i mindre end 2 år eller såfremt tilbudsgiver endnu ikke har afsluttet et regnskabsår på tidspunktet for tilbuddets afgivelse, er det et mindstekrav, at tilbudsgiver fremsender relevant dokumentation for økonomisk og finansiel formåen ved at basere sig på andre enheders formåen;

2) Det er et mindstekrav, at egenkapitalen i hvert af de 2 afsluttende regnskabsår er, eller har været positiv eller at, såfremt egenkapitalen er negativ, der foreligger dokumentation for egenkapitalens reetablering, f.eks. i form af bindende tilsagn fra investorer om kapitaltilførsel.

Såfremt ansøger har eksisteret i mindre end 2 år, er det et mindstekrav, at ansøgers egenkapital er positiv i det regnskabsår, der er afsluttet siden ansøgers stiftelse, og at kravet til nettoomsætning er opfyldt, jf. ovenstående.

Såfremt ansøger endnu ikke har afsluttet et regnskabsår på tidspunktet for ansøgningens afgivelse, er det et mindstekrav, at ansøger fremsender relevant dokumentation for økonomisk og finansiel formåen ved at basere sig på andre enheders formåen.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

3) Ansøger bedes oplyse en referenceliste;

4) Ansøger bedes oplyse organisationsplan for projektets gennemførelse, inkl. opremsning af eventuelt brug af underentreprenører;

5) Ansøger bedes oplyse CV'er for de/den ansvarlige for projektets gennemførelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

3) Mindstekrav til referencelisten:

- Det er et mindstekrav, at referencelisten påviser relevant erfaring i form af mindst 4 og højest 10 sammenlignelige referencer inden for de seneste 10 år, med beskrivelse af leverancen, tidspunktet for leverancen, kontraktsummens størrelse og angivelse af kontaktperson for den pågældende kunde med tlf. nr. og/eller e-mail,

- Det er et mindstekrav, at hver enkelt reference opfylder mindst én af nedenfor oplistede krav til en sammenlignelig leverance.

Ved sammenlignelige leverancer forstås f.eks.:

- Etablering og drift af jordmodtageanlæg med en minimumskapacitet på 100 000 m3. Samlet anlægs- og driftsomkostning på 5 000 000 DKK,

- Etablering af støjvolde eller liggende jordanlæg med stejle fronter/skråninger med et jordvolumen på min. 50 000 m3. Samlet anlægsomkostning på 5 000 000 DKK,

- Større jordarbejder (min. 100 000 m3) hvor jordarmeringsnet har været påkrævet for at opbygge stejle skråninger. Samlet anlægs-omkostning på 5 000 000 DKK,

- Evt. andre references af lignende karakter indeholdende jordarbejder med en anlægssum på min. 5 000 000 DKK. Dog vil bygherren evt. afvise referencerne hvis disse vurderes at være irrelevante i forhold til nærværende opgave.

Såfremt ansøger har eksisteret i mindre end 1 år, skal ansøger på anden egnet måde dokumentere ansøgers tekniske og/eller faglige formåen, eksempelvis ved dokumentation af de hidtil opnåede referencer i ansøgers eksistensperiode eller fremsende relevant dokumentation for teknisk og/eller faglig formåen ved at basere sig på andre enheders formåen.

4) Mindstekrav til organisationsplanen:

- Det er et mindstekrav, at det er på organisationsplanen oplyses, hvor stor en del af kontrakten ansøgeren eventuelt agter at give til en underleverandør,

- Det er et mindstekrav, at maksimalt 20% af den samlede kontrakt gives til underentreprenører.

5) Mindstekrav til CV'erne:

- Minimum 5 års erfaring i entreprenør og/eller vognmandsbranchen,

- Minimum referencer på 2 projekter i henhold til referencelisten,

- Ingeniøruddannelse eller tilsvarende uddannelse.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Arbejdsklausul og socialklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/04/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/04/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/03/2019

Send til en kollega

0.091