23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 056-128613
Offentliggjort
20.03.2019
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Norrköpings kommun

Vindere

Efterbehandling av Inre hamnen, Norrköping. Etapp 1 - del gasverksområdet och gator

(20.03.2019)
Geoserve AB
Möbelgatan 11
431 33 Mölndal

Efterbehandling av Inre hamnen, Norrköping. Etapp 1 - del gasverksområdet och gator


Norrköpings kommun

Meddelande om frivillig förhandsinsyn

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser
Norrköpings kommun
212000-0456
Trädgårdsgatan 21
Norrköping
601 81
Sverige
Telefon: +46 11151399
E-post: marcus.petersson@norrkoping.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.norrkoping.se

I.4) Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5) Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Efterbehandling av Inre hamnen, Norrköping. Etapp 1 - del gasverksområdet och gator

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45112340
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenaden är del av framväxten av ett nytt bostadsområde i anslutning till centrum, Motala ström och morgondagens centralstation. Mer information om den nya stadsdelen finns på hemsidan: http://inrehamnen.norrkoping.se/.

Innan det nya bostadsområdet kan växa fram ska föroreningar, byggnadsrester m.m. från de verksamheter som tidigare funnits på området tas bort. Denna entreprenad omfattar bland annat:

— Installation av ca 4 500 m2 spont runt fd gasverksområdet,

— Schakt av drygt 80 000 m3 förorenade massor som skall transporteras till av kommunen tillhandahållen avfallsanläggning,

— Termisk behandling av ca 5 000 m3 massor för att reducera risker med djupare liggande föroreningar,

— Schakter i ca 1 000 m gator som förbereds för kommande lättfyllnad och KC-pelare för nya gator,

— Fyllning med ca 20 000 m3 fyllnadsmassor, delvis blandade med kol, som förberedelse för kommande exploatering med bostäder, kanaler, gator och torg.

II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 48 354 620.00 SEK
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45000000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaden är del av framväxten av ett nytt bostadsområde i anslutning till centrum, Motala ström och morgondagens centralstation. Mer information om den nya stadsdelen finns på hemsidan: http://inrehamnen.norrkoping.se/.

Innan det nya bostadsområdet kan växa fram ska föroreningar, byggnadsrester m.m. från de verksamheter som tidigare funnits på området tas bort. Denna entreprenad omfattar bland annat:

— Installation av ca 4 500 m2 spont runt fd gasverksområdet,

— Schakt av drygt 80 000 m3 förorenade massor som skall transporteras till av kommunen tillhandahållen avfallsanläggning,

— Termisk behandling av ca 5 000 m3 massor för att reducera risker med djupare liggande föroreningar,

— Schakter i ca 1 000 m gator som förbereds för kommande lättfyllnad och KC-pelare för nya gator,

— Fyllning med ca 20 000 m3 fyllnadsmassor, delvis blandade med kol, som förberedelse för kommande exploatering med bostäder, kanaler, gator och torg.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande
  • Inga anbud eller inga lämpliga anbud/anbudsansökningar har lämnats i öppet förfarande
Förklaring:

Norrköpings kommun har tidigare genomfört en annonserad upphandling (UH-2018-75) av projektet Efterbehandling av Inre hamnen, etapp 1 – del gasverksområdet och gator. Upphandlingen genomfördes enligt reglerna om ett öppet förfarande i LOU. I upphandlingen inkom sammanlagt tre anbudsgivare med anbud. Ingen av anbuden bedömdes som lämpliga eftersom anbuden inte utan väsentliga ändringar kunde tillgodose Norrköpings kommuns krav enligt upphandlingsdokumentet. Norrköpings kommun fattade därför ett beslut om att avbryta upphandlingen och tillämpa bestämmelsen i 6 kap. 12 § LOU om att övergå till ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

Denna direktupphandling (UH-2019-10) har genomförts enligt reglerna om ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering. I upphandlingen bjöds två leverantörer in för att lämna anbud. Båda leverantörerna inkom med anbud och Norrköpings kommun avser att tilldela kontrakt till den leverantör som lämnade det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Vid bedömningen av om anbuden i den ursprungliga upphandlingen (UH-2018-75) var olämpliga, la Norrköpings kommun stor vikt på anbudens relevans för kontraktet. Norrköpings kommun kom fram till att samtliga anbud var olämpliga och irrelevanta för kontraktet eftersom anbuden uppenbart inte utan väsentliga ändringar kunde tillgodose Norrköpings kommuns krav enligt upphandlingsdokumentet. Bedömningen baserades på bestämmelsen i 6 kap. 13 § LOU, gällande praxis, inkomna anbud och upphandlingsdokumentet.

Norrköpings kommun gjorde bedömningen att de brister och icke kravuppfyllelser i anbuden uppenbart inte kunde uppfyllas utan att väsentliga ändringar skulle behöva vidtas. Enligt Norrköpings kommuns uppfattning är en ändring som gör att ett anbud går från att brista i förhållande till obligatoriska krav till att uppfylla aktuella krav en väsentlig ändring, och därmed bedömdes anbuden vara irrelevant i den mening som avses 6 kap. 13 § andra stycket LOU.

Vilka brister och icke-kravuppfyllelser som förekom i anbuden meddelades till respektive anbudsgivare i samband med att den ursprungliga upphandlingen avbröts.

IV.1.3) Information om ramavtal
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Efterbehandling av Inre hamnen, Norrköping. Etapp 1 - del gasverksområdet och gator

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner
V.2.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/03/2019
V.2.2) Information om anbuden
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress
Geoserve AB
556905-0668
Möbelgatan 11
Mölndal
431 33
Sverige
Telefon: +46 735187270
E-post: henrik.ekman@geoserve.se
Nuts-kod: SE
Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren kommer att vara ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens/koncessionens totala värde: 48 354 620.00 SEK
V.2.5) Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Linköping
Box 406
Linköping
581 04
Sverige
Telefon: +46 13-251100
E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Fax: +46 13-251140

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/03/2019

Send til en kollega

0.096