23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 077-184255
Offentliggjort
18.04.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Mark & anläggningsarbeten inom fjärrvärme och fjärrkyla


AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
556016-9095
Lidingövägen 115
Stockholm
115 77
Sverige
Telefon: +46 727136632
E-post: magnus.vonfeilitzen@fortum.com
Nuts-kod: SE110

Internetadress(er):

Allmän adress: http://fortum.com

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/forumvarme/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44362
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/forumvarme/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44362
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Utvinning av gas och olja

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Mark & anläggningsarbeten inom fjärrvärme och fjärrkyla

Referensnummer: UH-2019-59
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45232140
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Denna upphandling avser ny upphandling av ramavtal avseende mark & anläggningsarbeten inom fjärrvärme och fjärrkyla. Den genomförs som en delad utförande entreprenad inom mark&anl.

Vi avser att genomföra denna upphandling där vi samtidigt går ut med pre kvaliferings kraven samtidigt som vi översänder FFU. Med anledning att E avrop ej stöder denna process anger vi nedan den tidplan som gäller:

Utskick av pre kvalificeringskrav jämte FFU 2019-04-16

Sista dag för anbudsinlämnande och inkommande av svar på pre-kvalificering 2019-05-16

Utvärdering o förhandlingar 2019-05-17 t o m 2019-06-06

Tilldelning jun 2019

Avtalstecknande jun/jul 2019

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 200 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45232140
44163120
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE110
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser ny upphandling av ramavtal avseende mark & anläggningsarbeten inom fjärrvärme och fjärrkyla. Den genomförs som en delad utförande entreprenad inom mark&anl.

Vi avser att genomföra denna upphandling där vi samtidigt går ut med pre kvaliferings kraven samtidigt som vi översänder FFU. Med anledning att E avrop ej stöder denna process anger vi nedan den tidplan som gäller:

Utskick av pre kvalificeringskrav jämte FFU 2019-04-16

Sista dag för anbudsinlämnande och inkommande av svar på pre-kvalificering 2019-05-16

Utvärdering o förhandlingar 2019-05-17 t o m 2019-06-06

Tilldelning jun 2019

Avtalstecknande jun/jul 2019

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 03/06/2019
Slut: 31/05/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1+1+1

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se pre-kval ddokument

III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/05/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 16/05/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 17/05/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
16/04/2019

Send til en kollega

0.125