23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 088-211160
Offentliggjort
07.05.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
04.06.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238516&B=RINGSTED

Udbyder

Ringsted Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(05.11.2019)
EnviDan
2800 Kgs. Lyngby

Totalrådgivning vedr. klimatilpasning, forsyning og separatkloakering af oplandet til Ringsted Station


Ringsted Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ringsted Kommune
18957981
Rønnedevej 9
Ringsted
4100
Danmark
Kontaktperson: Chefjurist Anders Ingemann
Telefon: +45 61164121
E-mail: adin@ringsted.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ringsted.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/124300

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238516&B=RINGSTED
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=238516&B=RINGSTED
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalrådgivning vedr. klimatilpasning, forsyning og separatkloakering af oplandet til Ringsted Station

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71222000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Med ønske om at klimatilpasse, herunder aflede overfladevand, og separatkloakere oplandet til Ringsted Station, udbyder Ringsted Kommune og Ringsted Forsyning A/S Kontrakt om totalrådgivning vedr. klimatilpasning, forsyning og separatkloakering af oplandet til Ringsted Station. Genstandsfeltet for den udbudte totalrådgivning er separatkloakering, klimatilpasning, renovering og udskiftning af vand- og fjernvarmeledninger, samt varetagelse af dialog med og kommunikation til borgere og relevante interessenter. Den udbudte totalrådgivning vil være koncentreret om oplandet til Ringsted Station, særligt med fokus på Fynsgade, Sjællandsgade og Stationsområdet. Projektet indbefatter en række overordnede mål. Der ønskes en integreret løsning, hvor de overordnede mål understøtter hinanden. Den tilbudte løsning skal aktivt medvirke til, at anlægsarbejdet udføres på en så hensigtsmæssig og økonomisk effektiv måde som muligt.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71210000
71220000
71240000
71242000
71247000
71248000
71250000
71300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Ringsted Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven udbydes samlet og består af i alt 4 delkontrakter: én med Ringsted Kommune (klimatilpasning), én med Ringsted Spildevand (separatkloakering), én med Ringsted Vand (vandledninger) og én med Ringsted Fjernvarme (fjernvarmeledninger).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 14/10/2019
Slut: 30/11/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ordregiver vil udvælge 5 tilbudsgivere, der inviteres til at afgive tilbud på opgaven. Er der flere end 5 tilbudsgivere, der lever op til de i ESPD anførte krav, vil de 5 bedst egnede tilbudsgivere blive udvalgt på baggrund af, hvilke tilbudsgivere der efter Ordregivers skøn vurderes at have fremsendt de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

Hver reference skal indeholde en kort beskrivelse af opgaven med angivelse af anlægskontraktsum, tidspunkt for udførelse, kundenavn med angivelse af kontaktoplysninger til kontaktperson, samt tilbudsgivers rolle i forbindelse med opgaven.

For at være sammenlignelig skal en reference afspejle, at tilbudsgiver har erfaring med rådgivning inden for ét eller flere af nedenstående områder:

- en integreret opgaveløsning mellem klimatilpasning, spildevand, vandforsyning og fjernvarme,

- større klimatilpasningsprojekter med terrænbaserede løsninger i byområder, og med en anlægssum på > 20 000 000 DKK,

- større afløbssepareringsprojekter i byområder med en anlægssum på > 8 000 000 DKK.

Referencer, der afspejler erfaring med flere af ovenstående områder, vil blive tillagt større relevans end referencer, der alene afspejler erfaring med ét af de anførte områder.

Ved udvælgelsen af de mest relevante referencer set i forhold til den konkret udbudte opgave, vil Ordregiver lægge vægt på i hvilket omfang referencerne illustrerer erfaring med elementer, der ligner den af Ordregiver udbudte opgave fsva. opgavebeskrivelse og -omfang og anlægssum.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/06/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/06/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/05/2019

Send til en kollega

0.063