23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 095-228838
Offentliggjort
17.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/267

Indlevering af tilbud

Til
01.07.2019 Kl. 23:59

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/267

Udbyder

Rebild Kommune

Vindere

Valgt leverandør

(06.11.2019)
Uno Uniqa Group A/S
Industriparken 9
4640 Faxe

JYFI - Udbud af daginstitutionsmøbler


Rebild Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rebild Kommune
29189463
Hobrovej 110
Støvring
9530
Danmark
Kontaktperson: Jeanne Schou
Telefon: +45 99887532
E-mail: jesc@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rebild.dk

I.1) Navn og adresser
Favrskov Kommune
29189714
Skovvej 20
Hinnerup
8382
Danmark
Kontaktperson: Jeanne Schou
Telefon: +45 9887532
E-mail: jesc@rebild.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rebild.dk

I.1) Navn og adresser
Mariagerfjord Kommune
29189455
Ndr. Kajgade 1
Hobro
9500
Danmark
Kontaktperson: Jeanne Schou
Telefon: +45 99887532
E-mail: jesc@rebild.dk
NUTS-kode: DK05

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rebild.dk

I.1) Navn og adresser
Norddjurs Kommune
29189986
Torvet 3
Grenaa
8500
Danmark
Kontaktperson: Jeanne Schou
Telefon: +45 99887532
E-mail: jesc@rebild.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rebild.dk

I.1) Navn og adresser
Skanderborg Kommune
29189633
Skanderborg Fælled 1
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Jeanne Schou
Telefon: +45 99887532
E-mail: jesc@rebild.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rebild.dk

I.1) Navn og adresser
Skive Kommune
29189579
Torvegade 10
Skive
7800
Danmark
Kontaktperson: Jeanne Schou
Telefon: +45 99887532
E-mail: jesc@rebild.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rebild.dk

I.1) Navn og adresser
Viborg Kommune
29189846
Prinsens Alle 5
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Jeanne Schou
Telefon: +45 99887532
E-mail: jesc@rebild.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rebild.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/267
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/267
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

JYFI - Udbud af daginstitutionsmøbler

 

Sagsnr.: 88.12.00-P27-32-18
II.1.2) Hoved-CPV-kode
39161000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører levering af daginstitutionsmøbler til Jysk Fællesindkøb, herunder Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive og Viborg Kommuner. Udbuddet er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39161000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Midtjylland

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører levering af daginstitutionsmøbler til Jysk Fællesindkøb, herunder Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skanderborg, Skive og Viborg Kommuner. Udbuddet er nærmere beskrevet i kravspecifikationen (bilag 2) og tilbudslisten (bilag 3).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 50
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

- Tilbudsgiver må ikke have haft negativ egenkapital i nogen af tilbudsgivers seneste 3 afsluttede regnskabsår,

- Hvis tilbudsgiver har eksisteret som virksomhed i mindre end 3 år er det et minimumskrav, at tilbudsgiver ikke har haft negativ egenkapital i de regnskabsår, der er afsluttet siden tilbudsgivers stiftelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ordregiver kontrollerer tilbudsgivers oplysninger i ESPD’et vedrørende egenkapital ved gennemgang af tilbudsgivers offentliggjorte årsregnskaber. Hvis tilbudsgiver ikke er forpligtet til at offentliggøre sine årsregnskaber, skal tilbudsgiver endeligt dokumentere egenkapitalen på anden passende måde, jf. udbudslovens § 154, stk. 2.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal have haft minimum 3 eller flere sammenlignelige referencer indenfor de seneste 3 år, hvor tilbudsgiver løbende har leveret daginstitutionsmøbler til offentlige kunder. Ved sammenlignelige forstås, at:

- Tilbudsgiver skal have leveret til referencen i mindst 1 år,

- Referencen skal have haft en omsætning på minimum 500 000 DKK excl. moms pr. år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD’et beskrive referencen, angive periode for leveringen, angive beløb samt navn og telefonnummer på modtager hos den ordregivende myndighed, således Ordregiver har mulighed for at kontakte referencerne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/07/2019
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/07/2019
Tidspunkt: 23:59
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være mulighed for overværelse af åbning af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2019

Send til en kollega

0.062