23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 095-230700
Offentliggjort
17.05.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Forsyning Helsingør A/S

Rammeaftale 2019-2027, Jord-, beton- og rørarbejde, rørleverance samt beredskab


Forsyning Helsingør A/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Forsyning Helsingør A/S
25165160
Energivej 19
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Malthe Jacobsen
E-mail: MJA@FH.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fh.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale 2019-2027, Jord-, beton- og rørarbejde, rørleverance samt beredskab

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45232140
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalens primære indhold er jord-, beton-, belægnings- og rørarbejder samt rørleverancer i forbindelse med etablering af nye fjernvarmeledninger samt omlægninger, vedligeholdelses- og renoveringsarbejder i det eksisterende fjernvarmeledningsnet inden for Forsyning Helsingørs forsyningsområde. Derudover omfattes anlægsarbejder og rørleverancer til Helsingør Kraftvarmeværks transmissionsledning, der løber fra Kokkedal til Hornbæk.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 120 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45112000
45262300
45236000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK02
Hovedudførelsessted:

Forsyning Helsingørs forsyningsområde

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører "Rammeaftale 2019-2027, Jord-, beton- og rørarbejde, rørleverance samt beredskab" til en forventet værdi på ca. 15 000 000 DKK/år – i alt ca. 120 000 000 DKK over ramme aftalens maksimale løbetid på 8 år.

Ordregiver har anvendt udbudsproceduren begrænset udbud på en kvalifikationsordning med mulighed for forhandling i henhold til i henhold til direktiv 2014/25/EU (forsyningsvirksomhedsdirektivet).

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Service, organisation, kvalitet og miljø / Vægtning: 35
Kvalitetskriterium - Navn: Driftsudgifter (varmetab) / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Rammeaftalen er ikke eksklusiv og der er ikke pligt til at aftage ydelser på rammeaftalen. Kontraktværdien i punkt II 1.7 er derfor en estimeret værdi af de indkøb som forventes foretaget på rammeaftalen i aftalens løbetid.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 213-489108
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Rammeaftale 2019-2027, Jord-, beton- og rørarbejde, rørleverance samt beredskab

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Wicotec Kirkebjerg A/S
73585511
Roskildevej 338
Taastrup
2630
Danmark
Telefon: +45 44220000
E-mail: INFO@WK.DK
NUTS-kode: DK02

Internetadresse: https://wk.dk/

Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 120 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 120 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. Lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens §2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/05/2019

Send til en kollega

0.126