23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 097-236101
Offentliggjort
21.05.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Mariestads Kommun

VA-arbeten


Mariestads Kommun

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Mariestads Kommun
212000-1686
Kyrkogatan 2
MARIESTAD
542 86
Sverige
Kontaktperson: Irina Kitaeva
E-post: irina.kitaeva@mariestad.se
Nuts-kod: SE232

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.mariestad.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjuzylqrg&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afjuzylqrg&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

VA-arbeten

Referensnummer: 19/9
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45332200
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Ramavtal för planerade och akuta anläggningsarbeten inom VA.

Avrop kommer att ske löpande efter behov. Separat upphandling kan komma att ske för unika projekt.

Avsikten med avtalet är att man med samma organisation under ett antal år genomför en rad olika projekt och uppdrag tillsammans, från tidig planering och utredning till överlämnande och garantiperiod.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45232150
45232411
45233330
45453100
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE232
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

VA-arbeten

AFA.12 Beställare

Se AFA.11

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Beställaren har för avsikt att handla upp en entreprenör för planerade och akuta anläggningsarbeten inom VA. Avtalet bygger på en nära samverkan med beställaren. Avrop av arbete kan komma att beställas med totalentreprenadansvar enligt ABT 06 eller som utförandeentreprenad enligt AB 04. Beställaren genomför oftast mindre uppdrag upp till ett uppskattat värde från 0,5 Mkr upp till ca. 10 Mkr/projekt i egen regi. Ramavtalet är tänkt att användas för större/mer komplexa uppdrag. Mindre arbeten kan också komma att beställas. Någon garanterad volym kan inte utlovas. Avrop kommer att ske löpande efter behov. Separat upphandling kan komma att ske för unika projekt.

Avsikten med avtalet är att man med samma organisation under ett antal år genomför en rad olika projekt och uppdrag tillsammans, från tidig planering och utredning till överlämnande och garantiperiod.

I vissa projekt kan beställaren komma att göra del av projekteringen/hela projekteringen i egen regi eller med hjälp av konsult.

Entreprenören ska ha ett nära samarbete med beställarens driftpersonal, eventuella underentreprenörer och projektörer. Val av ev. underentreprenör sker i samråd mellan entreprenör och beställare. Avsikten är att tillvarata alla intressenters kompetens för att uppfylla projektmålen med avseende på funktion, kvalitet, miljö, estetik, teknik samt ekonomi.

Samarbetet skall bygga på följande värdegrunder som antagen entreprenör måste dela:

Förtroende skall skapas genom tolerans och respekt för parternas olika roller inom projektet

Öppenhet, ärlighet och pålitlighet skall vara ledord genom projektet

Samtliga inom projektet skall utan hänsyn till organisatoriska gränser arbeta för att fastlagda och gemensamt utformade mål kan infrias

Samtliga inom projektet skall i varje moment sträva efter maximal effektivitet och utnyttjande av parternas resurser för projektets bästa

Samtliga inom projektet skall kunna känna delaktighet, engagemang och arbetsglädje

Entreprenören skall, beroende på projekt, kunna bistå med:

Projektering

Kalkylhjälp

Inmätning och enklare relationshandling

Arbetsledning

Yrkesarbetare

Diverse förekommande maskiner

Material

Sprängningsarbeten, riskanalyser, asfalteringsarbeten mm ska kunna samordnas av entreprenören i det aktuella projektet.

AFB.32 Anbudstidens utgång

Anbudet ska ha inkommit senast 2019-06-17 23:59

AFB.33 Anbuds giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt till och med 2019-10-31.

Om upphandlingen blir föremål för överprövning förlängs anbudens giltighetstid till dess att avtal har tecknats, dock i högst sex månader efter ursprunglig giltighetstid.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/08/2019
Slut: 30/07/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängning/ar á 12 månader

II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/06/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/10/2019
IV.2.7) Anbudsöppning
Datum: 18/06/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Jönköping
Jönköping
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
17/05/2019

Send til en kollega

0.11