23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 100-241543
Offentliggjort
24.05.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/468

Anmodning om deltagelse

Til
20.06.2019 Kl. 14:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/468

Udbyder

Aarhus Universitet

Opdateringer

Annullering
(21.08.2019)

Ordregiver er nødsaget til at annullere nærværende udbud, da Ordregiver er blevet bekendt med fejl i udbudsmaterialet.

Indkøb af møbler til indretning til Aarhus Universitet (genudbud)


Aarhus Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Universitet
41826614
Nordre Ringgade 1
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Suheyla Savas
Telefon: +45 93508667
E-mail: schs@au.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.au.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/468
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/468
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Begrænset udbud af møbler til indretning til Aarhus Universitet (genudbud)

 

Sagsnr.: 2019-152-351
II.1.2) Hoved-CPV-kode
39100000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører Rammeaftale for køb af møbler til indretning af Aarhus Universitets forskellige lokaliteter.

Ordregiver ønsker at samle indkøb af møbler til indretning af Aarhus Universitets forskellige lokaliteter under en rammeaftale.

Det er Ordregivers tilstræben med den kommende Rammeaftale, at sikre medarbejderne på Aarhus Universitet mulighed for en hurtig og effektiv indkøbsproces af standardmøbler samt mulighed for indkøb af møbler til mere specifikke indretningsopgaver. Ordregiver ønsker at indgå Rammeaftale med leverandører, som kan sikre levering af møbler, som understøtter fleksible indretningsmuligheder og god kvalitet.

Ordregiver ønsker en bred Rammeaftale, som understøtter Aarhus Universitets diversitet. Ordregiver forventer i samarbejde med de kommende rammeaftaleindehavere, at indgå i et effektivt og tæt samarbejde, herunder at sikre dialogen samt hente inspiration til indretning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
39100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Danmark

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører Rammeaftale for køb af møbler til indretning af Aarhus Universitets forskellige lokaliteter.

Ordregiver ønsker at samle indkøb af møbler til indretning af Aarhus Universitets forskellige lokaliteter under en rammeaftale.

Det er Ordregivers tilstræben med den kommende Rammeaftale, at sikre medarbejderne på Aarhus Universitet mulighed for en hurtig og effektiv indkøbsproces af standardmøbler samt mulighed for indkøb af møbler til mere specifikke indretningsopgaver. Ordregiver ønsker at indgå Rammeaftale med leverandører, som kan sikre levering af møbler, som understøtter fleksible indretningsmuligheder og god kvalitet.

Ordregiver ønsker en bred Rammeaftale, som understøtter Aarhus Universitets diversitet. Ordregiver forventer i samarbejde med de kommende rammeaftaleindehavere, at indgå i et effektivt og tæt samarbejde, herunder at sikre dialogen samt hente inspiration til indretning.

Ordregiver ønsker at indgå den udbudte Rammeaftale med 3 (tre) leverandører.

Ordregiver har defineret et standardsortiment inden for varekategorierne konferencemøbler, undervisningsmøbler, kantinemøbler, loungemøbler og kontormøbler som Tilbudsgiver skal prisfastsætte i Bilag 1A-1E i forbindelse med tilbudsafgivningen. Når det konkrete indkøb på Rammeaftalen kan foretages inden for standardsortimentet, købes der direkte ind hos den rammeaftaleindehaver, som er nummer 1 (et) i Rammeaftalens rangorden.

Afvigelse fra rækkefølgen kan ske, såfremt Ordregivers saglige og objektive krav til det konkrete køb ikke kan opfyldes af rammeaftaleindehaveren rangeret som nummer 1 (et) på Rammeaftalen.

Vurderingen af, hvorvidt det konkrete køb opfylder Ordregivers krav vil bero på møblernes

1) form og/eller 2) farve og/eller 3) funktion.

Når Ordregiver har behov for indkøb af møbler uden for standardsortimentet vil dette foregå ved miniudbud. Når det konkrete indkøb har en skønnet værdi på over 100 000 DKK ekskl. moms, og at der samtidig er behov for, at rammeaftaleindehaverne som en del af deres tilbud fremkommer med et forslag til indretning af lokalet/området genåbnes konkurrencen ved et miniudbud. Her genåbnes konkurrencen inden for rammeaftaleindehavernes fulde sortiment inden for de udbudte produktkategorier.

Ordren vil blive tildelt den rammeaftaleindehaver som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af tildelingskriteriet ”bedste forhold mellem pris og kvalitet” med følgende underkriterier:

— Pris 35-45%,

— Kvalitet 45-50%,

— Æstetik 10-15%.

I forbindelse med miniudbuddet vil Ordregiver fastlægge den endelige vægtning inden for de angivne spænd i underkriterierne, samt specificere de nærmere vilkår, herunder en beskrivelse af de produkter der udbydes og de præcise krav/ønsker i relation til kvalitet, æstetik mv.

Idet det er Ordregivers vurdering, at en opdeling af Rammeaftalen i delaftaler ikke vil give den kommercielt bedste løsning, er nærværende aftale ikke opdelt i delaftaler.

Rammeaftalen træder i kraft den 1.12.2019 og udløber den 30.11.2023.

Levering skal kunne ske til alle Ordregivers adresser i Danmark.

Ordregiver forbeholder sig retten til at anvende delydelsesreglen i udbudslovens § 8, stk. 2 og kan derfor indkøbe af op til 20% af sit samlede forbrug indenfor de udbudte kategorier ved andre leverandører.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Sortiment / Vægtning: 10
Pris - Vægtning: 45
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I forbindelse med udbuddet ønsker Ordregiver at foretage en besigtigelse af udvalgte møbler, som Ordregiver har markeret med afkrydsning i Bilag 1A-1E.

Ordregiver har valgt et repræsentativt udsnit af det samlede sortiment, som skal fremvises til besigtigelse, som en del af kvalitetsevalueringen.

Tilbudsgiver skal derfor opstille disse produkter i et showroom, hvor Ordregiver har mulighed for at besigtige produkterne i perioden 2. – 6.9.2019. De nærmere detaljer herom følger umiddelbart efter ansøgningsfasen.

Tilbudsgiveren må være til stede i showroomet ved besigtigelsen, men må ikke svare på spørgsmål angående produkterne eller tilbuddet i øvrigt.

Besigtigelsesstedet skal (om muligt) være placeret i Jylland.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af en af de i udbudsloven § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde (se ESPD's afsnit "Udelukkelse").

Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af følgende frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137:

— Ansøgeren eller tilbudsgiveren er erklæret konkurs eller er under insolvens- eller likvidationsbehandling, hvis dennes aktiver administreres af en kurator eller af retten, hvis denne er under tvangsakkord, hvis dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet eller denne befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning, hvor ansøgeren eller tilbudsgiveren er hjemhørende, jf. § 137, stk. 1, nr. 2.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Ansøgers omsætning i de seneste 3 afsluttede regnskabsår inden for møbler til indretning,

— Soliditetsgraden i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger skal som minimum have en soliditetsgrad på min 15% i de seneste 3 regnskabsår.

Soliditetsgraden beregnes således: (egenkapital/total aktiver) * 100

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Referenceliste over de 3 betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år,

— Beskrivelse af Ansøgers erfaring med indretningshjælp.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger skal beskrive 3 opgaver udført i løbet af de seneste 3 år, hvor der som minimum er leveret 3 af de af udbuddet omfattede produktkategorier,

— Ansøger skal som minimum beskrive Ansøgers erfaring med indretningshjælp.

Det er en forudsætning for at godkende referencen, at opgaven er udført tilfredsstillende. Ordregiver forbeholder sig ret til at verificere, at opgaverne er udført tilfredsstillende.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

— Fremgår af udbudsmaterialets udkast til Rammeaftale,

— Der stilles ikke krav om sikkerhedsstillelse og der er bodsbestemmelser.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/06/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/05/2019

Send til en kollega

0.078