23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 110-268633
Offentliggjort
10.06.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Svendborg Kommune

Vindere

(10.06.2019)
SEF Energi A/S
Fåborgvej 44
5700 Svendborg

Indkøb af elektricitet til Svendborg Kommune


Svendborg Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Svendborg Kommune
29189730
Svendborgvej 135
Svendborg
5762
Danmark
Kontaktperson: Martin Fuglkjær Møller
Telefon: +45 62233241
E-mail: martin.moller@svendborg.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/107397222.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.svendborg.dk/udbud

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkøb af elektricitet til Svendborg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09310000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Leveringsaftalen vedrører Svendborg Kommunes behov for indkøb af elektricitet for perioden 2020-2021, hvor den efterspurgte mængde indkøbes på varebørs. På årsbasis estimeres der et forbrug på ca. 8 GWh.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Svendborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Leveringsaftalen indebærer aftale med el-handelsselskab, der på vegne af Svendborg Kommune indkøber el på anerkendt varebørs, hvor el er noteret og handles offentligt tilgængeligt.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at principperne i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse af 14.6.2011 om ordregivende myndigheders indkøb af elektricitet fortsat finder anvendelse, idet undtagelsesbestemmelsen i art. 31, stk. 2, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF er videreført i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EF, art. 32, stk. 3, litra c, og er implementeret i dansk ret i Udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 3, hvorfor nærværende indkøb er undtaget udbudspligt.

Kontrakten indgås i overensstemmelse med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens oplistede kriterier. Det følger herefter at elektriciteten indkøbes på en anerkendt varebørs hvor den er noteret og handles offentligt, at el-handelsselskabet kan handle i eget navn, men at det af aftalen fremgår, at Svendborg Kommune har ejendomsretten, og at aftalen indeholder volumenfleksibilitet.

Svendborg Kommune har i overensstemmelse med Lov om Klagenævnet for Udbud, § 4, til hensigt at indgå aftale med SEF Energi A/S efter udløbet af en standstill periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
06/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
SEF Energi A/S
25119207
Fåborgvej 44
Svendborg
5700
Danmark
Telefon: +45 62201120
E-mail: sef@sef.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse: https://www.sef.dk/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 25 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Angiven total volumen for aftalens samlede økonomi samt forventet aftagen el-mængde er baseret på estimater, da endelig volumen ikke kendes p.t.

Det skal yderligere bemærkes, at den angivne dato for kontraktindgåelse alene er af formel karakter med baggrund i bekendtgørelsens udarbejdelse, da aftalen ikke kan indgås før udløbet af standstill perioden.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/06/2019

Send til en kollega

0.062