23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 115-283629
Offentliggjort
18.06.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.ctr.dk

Anmodning om deltagelse

Til
15.07.2019 Kl. 16:00

Addresse
www.projectweb.dk

Udbyder

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

Rammeaftale for service af boltede pladevarmevekslere


Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S
74132111
Stæhr Johansens Vej 38
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Lars Haugaard
Telefon: +45 38185777
E-mail: lha@ctr.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ctr.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.ctr.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.projectweb.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale for service af boltede pladevarmevekslere

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45259300
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

CTR ønsker at tegne en serviceaftale for vedligeholdelse af CTR’s boltede pladevarmevekslere. Aftalen udbydes som rammeaftale uden købsforpligtelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45259300
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, København, Tårnby

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) ønsker at udbyde vedligeholdelse af sine boltede pladevarmevekslere. Følgende hovedydelser forventes udført af serviceleverandøren under den udbudte rammeaftale:

- Vekslerinspektion,

- Vekslerrenovering på CTR’s vekslerstationer,

- Vekslerrenovering på serviceleverandørens værksted,

- Tætheds-og trykprøvning af varmevekslere,

- Leverance og montage af pakninger,

- Opbevaring af plader i serviceleverandørens lager,

- Transport af plader mellem ovennævnte lager og ovennævnte vekslerstationer,

- Rapportering ved vekslerinspektion og ved vekslerrenovering,

- Administrative opgaver.

En detaljeret liste over alle ydelser fremgår af udbudsdokumentet 06-2. SPVV-Kontraktudkast-Bilag1.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 72
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

1) Optagelse i et relevant handelsregister i denne medlemsstat, hvor ansøgeren er etableret i jf. bilag XI til direktiv 2014/24/EU. I visse medlemsstater kan ansøgeren også være nødt til at opfylde andre krav i nævnte bilag.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- ESPD, del IV, afsnit B, punkt 1b: Ansøgerens gennemsnitlige årsomsætning for de seneste 3 år,

- ESPD, del IV, afsnit B, punkt 4: Ansøgerens gennemsnitlige soliditetsgrad, beregnet som ansøgerens samlede egenkapitals værdi i forhold til ansøgerens samlede aktiver, for de seneste 2 år.

Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen anvendes følgende beregningsmetoder:

- Omsætningen beregnes som virksomhedens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.et konsortium) beregnes omsætningen som deltagernes samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår,

- Egenkapitalen beregnes som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i de seneste disponible 2 regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.et konsortium) beregnes egenkapitalen som deltagernes samlede egenkapital i de seneste 2 disponible regnskabsår,

- Aktiverne beregnes som virksomhedens og disse andre enheders samlede aktiver i de seneste disponible 2 regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks.et konsortium) beregnes aktiverne som deltagernes samlede aktiver i de seneste 2 disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- ESPD, del IV, afsnit B, punkt 1b: 10 000 000 DKK. Det skal dokumenteres ved fremlæggelse af de relevante årsregnskaber,

- ESPD, del IV, afsnit B, punkt 4: 5%. Det skal dokumenteres ved fremlæggelse af de relevante årsregnskaber.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

- ESPD, del IV, afsnit C, punkt 1b: Ansøgerens betydelige eksempler (referencer) af egen udført arbejde inden for vedligeholdelse af boltede pladevarmevekslere i de seneste 3 år. Det gælder både arbejde udført af ansøgeren alene og arbejde udført af ansøgeren i samarbejde med andre,

- ESPD, del IV, afsnit D, 1. del: Ansøgerens certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende kvalitetssikringsstandarder,

- ESPD, del IV, afsnit D, 2. del: Ansøgerens certifikater udstedt af uafhængige organer vedrørende miljøledelsessystemer eller -standarder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- ESPD, del IV, afsnit C, punkt 1b: Det skal dokumenteres på selve ESPD’en, hvor alle felter skal udfyldes. Under feltet ”Beskrivelse” skal det både angives det udførte arbejde, om det er udført af ansøgeren alene eller i samarbejde med andre, og ved den sidste tilfælde, hvilket arbejde ansøgeren har udført. Under feltet ”Beløb” skal der udfyldes det fakturerede beløb for det samlede arbejde, ej blot det fakturerede beløb for det arbejde, som ansøgeren udført, hvis det arbejde er blevet udført i samarbejde med andre,

- ESPD, del IV, afsnit D, 1. del: Et kvalitetsledelsessystem certificeret iht. ISO 9001 eller tilsvarende,

- ESPD, del IV, afsnit D, 2. del: Et miljøledelsessystem i henhold til EU-ordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009, eller i henhold til artikel 45 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009, eller certificeret iht. ISO 14001.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Fremgår af udbudsmaterialet, dokument 07 ”Særlige Betingelser (SB)”.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Fremgår af udbudsmaterialet, dokument 07 ”Særlige Betingelser (SB)”.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningernes retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal

der iblandt disse udpeges en ansvarlig aktør, der tegner alle ansøgere. Endvidere skal alle ansøgere hæfte

solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt anmodning fremsendes af et konsortium eller anden sammenslutning, skal ethvert medlem ansøge om deltagelse samt udfylde ESPD jf. udbudsbetingelserne og udbudsbekendtgørelsen.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Fremgår af udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/07/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/07/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/06/2019

Send til en kollega

0.13