23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 115-283661
Offentliggjort
18.06.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

I/S REFA

Rammeaftale vedrørende afhentning, transport og nyttiggørelse af RGP/Kedelaske til I/S REFA


I/S REFA

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
I/S REFA
78 95 18 18
Energivej 4
Nykøbing F.
4800
Danmark
Kontaktperson: Rolf S. Christensen
Telefon: +45 54841400
E-mail: post@refa.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/9a8ccc07-c796-4808-9eaf-6c38ae25ee55/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende afhentning, transport og nyttiggørelse af RGP/Kedelaske til I/S REFA

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I/S REFA er et fælles-kommunalt affaldsselskab med Lolland og Guldborgsund kommuner som interessenter.

REFA ejer og driver samtlige genbrugspladser og miljøcentre (deponier) på Lolland og Falster, samt et affaldskraftvarmeværk i Nykøbing F.

REFA er certificeret ISO 14001 (miljø) og OHSAS 18001 (arbejdsmiljø). REFA’s daglige virke er funderet på et sæt stærke værdier: Udvikling - Tryghed - Engagement - Ordentlighed.

REFA’s Affaldskraftvarmeværk består af 2 varmtvandsproducerende ovnlinier og kraftvarmelinien, som drives 24 timer, 7 dage per uge, 365 dage per året.

Dette udbud vedrører ”Afhentning, transport og nyttiggørelse af RGP/Kedelaske” fra REFA’s Affaldskraftvarmeværk, Energivej 4, DK-4800 Nykøbing F.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Værdi eksklusive moms: 27 651 480.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter at Leverandøren, som godkendt indsamlingsvirksomhed, er ansvarlig for, og udfører al arbejde vedr. lastning, transport, midlertidig opbevaring, omlæsning, lastning, befragtning, losning, samt endelig nyttiggørelse af alt RGP/Kedelaske produceret på REFA’s affaldskraftvarmeværk, hertil myndighedssagsbehandling vedr. tilladelser, bankgarantier, varsling af transporter til myndigheder vedr. lastning, transport, midlertidig opbevaring, omlæsning, lastning, befragtning, losning, samt endelig nyttiggørelse af alt RGP/Kedelaske produceret på REFA’s affaldskraftvarmeværk.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde og kompetencer / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Arbejdsmiljø / Vægtning: 20 %
Kvalitetskriterium - Navn: Miljø / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for, at kontrakten kan forlænges med op til 3 x 1 år.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 055-128076
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende afhentning, transport og nyttiggørelse af RGP/Kedelaske

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
11/06/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Special Waste System A/S
16 75 62 88
Herthadalvej 4A
Nr. Alslev
4840
Danmark
NUTS-kode: DK022
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms) (Må dette offentliggøres? ja)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 24 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 27 651 480.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/06/2019

Send til en kollega

0.105