23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 132-325104
Offentliggjort
11.07.2019
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Fredensborg Kommune

Udbud af rammeaftaler på elinstallationsarbejder


Fredensborg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fredensborg Kommune
29188335
Egevangen 3 B, Brønsholm
Kokkedal
2980
Danmark
Kontaktperson: Karoline Bromose
E-mail: kbro@fredensborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/96754497.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler på elinstallationsarbejder

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Fredensborg Kommune udfører løbende vedligeholdelse og reparation på kommunens bygninger. Fredensborg Kommune ønsker derfor at indgå rammeaftaler med en række entreprenører. De udbudte rammeaftaler omfatter vedligeholdelse og reparation, samt mindre til- og ombygninger på kommunens bygninger og ejendomme inden for elinstallations-fagentreprisen.

Udbuddet gennemføres i henhold til Udbudslovens afsnit II (L nr. 1564 af 15.12.2015).

Udbudsformen er offentligt udbud, hvilket indebærer, at enhver har ret til at afgive tilbud. Der vil ikke kunne forhandles om de afgivne tilbud.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 9 600 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45300000
45400000
50700000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
Hovedudførelsessted:

Fredensborg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud omfatter rammeaftaler for elinstallations-fagentreprisen.

Elinstallations-fagentreprisen indeholder alle ydelser indenfor dette fag i forbindelse med vedligeholdelses- og reparationsarbejder samt mindre til- og ombygninger på Fredensborg Kommunes bygninger. Det nærmere omfang og ydelser indeholdt i fagentreprisen og vilkårene herfor, fremgår af rammeaftalen og dens bilag.

Enkeltopgaver med en værdi på op til 800 000 DKK ekskl. moms, men inkl. materialer, per opgave er omfattet af udbuddet. Enkeltopgaver med en værdi på mere end 800 000 DKK ekskl. moms, men inkl. materialer, er ikke omfattet af udbuddet. Sådanne opgaver udbydes som selvstændige udbud under tilbudsloven.

Opgaverne består af planlagt og daglig vedligeholdelse af kommunens ejendomme, der udføres inden, der opstår en skade på en bygningsdel, eller når der er opstået en skade i en bygningsdel. Rammeaftalen omfatter endvidere akutte arbejder indenfor og udenfor almindelig arbejdstid ved pludselig opstået skade, der kræver hurtig afhjælpning.

Parallelle rammeaftaler:

Der udbydes 3 rammeaftaler, der dækker hvert sit geografiske område i kommunen.

For hver af de 3 rammeaftaler indgås der aftaler med 3 tilbudsgivere i en kaskade, således at der for denne fagentreprise samlet set vil være op til 9 entreprenører i alt, idet tilbudsgiver kun kan tildeles én rammeaftale (delaftale) inden for denne fagentreprise.

Der vil således blive indgået enslydende parallelle rammeaftaler på de 3 delaftaler (geografiske områder) med hver tilbudsgiver, der vinder en plads i kaskaden (dvs. bliver nr. 1, 2 eller 3 på en rammeaftale). Den eneste forskel mellem rammeaftalerne er således den geografiske fordeling, samt om tilbudsgiver er nr. 1, 2 eller 3 i kaskaden på den pågældende delaftale.

Særligt om tilbudsgivers prioritering og geografiske områder

Tilbudsgiver skal i tilbudslisten (bilag 3), angive sin prioritering i forhold til geografisk placering af en eventuel rammeaftale.

Princippet for tildeling af rammeaftaler er, at de 3 billigste tilbudsgivere rangeres som nr. 1 i kaskaden på hver sin rammeaftale i hvert sit geografiske område. De tilbudsgivere, som er fjerde, femte og sjette billigst, rangeres som nr. 2 i kaskaden på hver sin rammeaftale i hvert sit geografiske område. De tilbudsgivere, som er syvende, ottende og niende billigst, rangeres som nr. 3 i kaskaden på hver sin rammeaftale i hvert sit geografiske område. Øvrige tilbudsgivere opnår ikke en rammeaftale.

Tilbudsgiverne tildeles så vidt muligt det geografiske område, som tilbudsgiver ønsker. Det sker på baggrund af tilbudsgivers prioritering af geografi, der er angivet i tilbudslisten (bilag 3).

Såfremt en tilbudsgiver ikke foretager en prioritering af geografi, lægges de øvrige lige-rangerede tilbudsgiveres prioritering til grund for tildelingen af geografisk område.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 243-555418
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler på elinstallationsarbejder

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
09/04/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 15
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 6
Antal tilbud modtaget elektronisk: 15
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
ENCO A/S
Erhvervsvej 18
Glostrup
2600
Danmark
Telefon: +45 43433776
E-mail: post@enco.dk
Fax: +45 34344777
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Røder & Mortensen's Eftf. A/S
Skjulhøj Allé 46
Vanløse
2720
Danmark
Telefon: +45 33212832
E-mail: info@rm-el.dk
Fax: +45 33211821
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Torben Muchitsch
Kirkeledet 514
Fredensborg
3480
Danmark
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Cl Electric A/S
Vølundsvej 19 B
Hillerød
34800
Danmark
Telefon: +45 72228140
E-mail: jar@cl-el.dk
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Installationen ApS
Jyllingevej 18, 2.
Vanløse
2720
Danmark
Telefon: +45 21193530
E-mail: info@istn.dk
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Dahl Service ApS
islevdalvej 208
Rødovre
2610
Danmark
Telefon: +45 39770202
E-mail: hda@dahl-service.dk
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Poul Sejr Nielsen EL ApS
Klintehøj Vænge 7
Birkerød
3460
Danmark
E-mail: psn@psn.dk
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Lystberg El-teknik ApS
c/o Lystberg EL-Teknik
Hørsholm
2970
Danmark
Telefon: +45 31257700
E-mail: info@lystberg.dk
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Boysen el og teknik
Fabriksvej 4
Helsingør
3000
Danmark
Telefon: +45 26701220
E-mail: pb@boysen-el.dk
NUTS-kode: DK013
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 9 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/07/2019

Send til en kollega

0.153