23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 135-332486
Offentliggjort
16.07.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
15.08.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/106984663.aspx

Udbyder

Hjørring Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(20.11.2019)
Bjerg Arkitektur A/S
Kongensgade 7
9800 Hjørring

Totalrådgiverydelse til nyt Børnehus på Palleskærvej 4-8, Hjørring


Hjørring Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Hjørring Kommune
29189382
Springvandspladsen 5
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Maj-Britt Wærn Jensen
Telefon: +45 72336577
E-mail: mwj@hjoerring.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/106984663.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.hjoerring.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/106984663.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/106984663.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af Totalrådgiverydelse til nyt Børnehus på Palleskærvej 4-8, Hjørring

 

Sagsnr.: 82.20.00-G01-341-18
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hjørring Kommune opfordre hermed til at ansøge om prækvalifikation på Totalrådgiverydelsen på:

Opførelse af ny daginstitution på ca. 2 000 m2 på Palleskærvej 4-8, Hjørring.

Tryk her https://permalink.mercell.com/106984663.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05
Hovedudførelsessted:

 

Hjørring Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Hjørring Kommune ønsker at opfører en ny daginstitution beliggende på Palleskærvej 4-8 i Hjørring.

Grundlaget er et stigende pres og børnetal på de eksisterende institutioner i Hjørring by, desuden er flere af bygningerne som i dag huser midtbyens børnehavebørn, små og utidssvarende.

Den nye daginstitution kommer til at rumme:

— Vuggestue med 30 pladser,

— Børnehave med 140 pladser,

— Specialgruppe for børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap med 15 pladser,

— 35-40 medarbejdere.

I de daginstitutioner, der er etableret og udbygget de seneste år, er der taget udgangspunkt i, at der skal regnes med ca. 10 m2 (bruttoareal) pr. barn inkl. personale- og mødefaciliteter. Dog skal der regnes med det dobbelte areal til specialgruppen, fordi nogle af disse børn har brug for omfangsrige hjælpemidler. På den baggrund skal bygningen være på ca. 2 000 m2 bruttoareal.

På matriklen Palleskærvej 4-8 ligger ejendommen, tidligere benyttet til ungdomsklubben Godthåb, en bygningsmasse af svingende kvalitet. Indeholdt i projektet er håndteringen af denne bygning - til nedrivning og genanvendelse.

Der ønskes en ny bygning som skal DGNB-certificeres til guld, med stor fokus på de 17 verdensmål og Bæredygtig byggeri- og bygningsdrift som hovedoverskrift. Der skal i den tråd arbejdes med genbrug af materialer og der skal hele vejen tænkes robuste løsninger og øje for materialet, livscyklus- og økonomi.

Der ønskes endvidere en bygning med afsæt i Hjørring Kommunes Dagtilbudspolitik, som består af 1 værdigrundlag og 5 strategiske mål.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, med pædagogiske og tekniske repræsentanter, som ud fra Hjørring Kommunes politik og erfaringer har udmøntet mål og strategier for dette projekt, hvor følgende værdiord - skal danne grundlag for det færdige projekt:

— "Rummet som den tredje pædagog",

— Tilgængelighed, overskuelighed, åbenhed og transparens, rum med muligheder, toning af rum, fleksibilitet, steder der er uforstyrret, mulighed for fordybelse og eksperimentering.

Projektet skal gennemføres med IKT.

Med erfaringer fra tidligere projekter, indføres der for dette projekt, commissioning ledelse med ekstern rådgiver som bygherre har entreret, fra og med byggeprogram til og med 1 års gennemgang.

Sprog og korrespondance er dansk og møder af alle typer, afholdes i Hjørring kommune.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tilbudsgiver og organisation / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Proces og kvalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Bæredygtighed og drift / Vægtning: 20
Omkostningskriterium - Navn: Honorar (omkostninger) / Vægtning: 30
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 08/11/2019
Slut: 28/02/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene og som opfylder mindstekravene til egnethed, vil Ordregiver ved udvælgelsen af ansøgere, som vil blive opfordret til at afgive tilbud, lægge vægt på følgende i prioriteret rækkefølge.

At ansøgeren viser referencer, som er sammenlignelige med de udbudte projekter og som viser erfaring inden for både de arkitekt- og ingeniørfaglige kompetencer, herunder også kompetencer inden for procesledelse og brugerinddragelse, samt byggeledelse.

Med sammenlignelige referencer anses nybyggeri eller større ombygninger, der i kompleksitet og omfang minder om det udbudte.

Referencerne vil blive vurderet ud fra en helhedsbetragtning at ansøgeren har en god økonomisk kapacitet og stabilitet.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af oplysningerne om økonomiske, finansielle og tekniske formåen angivet i den afleverede ESPDen, idet Ordregiver dog forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der findes andre steder i ansøgningen, der efter Ordregivers skøn har betydning for udvælgelsen.

Ordregiver vurderer desuden, at det er vigtigt, at de udvalgte Ansøgere er så differentierede som muligt for at sikre det bedste konkurrencefelt. Ordregiver vil ved udvælgelsen lægge vægt på, at de udvalgte Ansøgere har forskellige virksomhedsprofiler, herunder at mindst en af de udvalgte Ansøgere er en lille virksomhed, dvs. at der er under 49 fuldtidsansatte i virksomheden.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger omkring leverandørens egenkapital samt soliditetsgrad for de seneste 2 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Egenkapital: Det er et minimumskrav, at egenkapitalen (ultimo året) for de seneste 2 regnskabsår er positiv.

Soliditetsgrad: Det er et minimumskrav, at soliditetsgraden (ultimo året) for de seneste 2 regnskabsår er positiv.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Fremsendelse af referenceliste over de betydeligste, sammenlignelige referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at Ansøger har relevant erfaring i form af mindst 2 sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år (afhængigt af hvornår Ansøger etablerede eller begyndte med sin virksomhed). Med sammenlignelige referencer anses nybyggeri eller større ombygninger, der i kompleksitet og omfang minder om det udbudte, hvor ansøgeren har ydet totalrådgivning, arkitektydelser eller ingeniørydelser.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/08/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 02/09/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/07/2019

Send til en kollega

0.203