23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 135-333637
Offentliggjort
16.07.2019
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

DR

Vindere

(16.07.2019)
Energi Danmark A/S
Hedeager 5
8200 Aarhus N

Profylaksebekendtgørelse vedrørende indkøb af energi for 2022-2025


DR

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
DR
62786515
Emil Holms Kanal 20
København C
0999
Danmark
Kontaktperson: Irene Gabel
Telefon: +45 28542257
E-mail: irga@dr.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dr.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Tværministeriet samarbejde mellem ministerier, styrelser, offentligretlige organer og et mediehus
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Generelle offentlige tjenester og medieydelser

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Profylaksebekendtgørelse vedrørende indkøb af energi for 2022-2025

Sagsnr.: Energi 2019 - Profylakse
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Et tværministerielt samarbejde bestående af Administrations og Servicestyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern, Beskæftigelselsesministeriet, Bygningsstyrelsen, DR, Kriminalforsorgen, Miljø- og Fødevareministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, Statens IT, Søfartsstyrelsen samt Udenrigsministeriet har sammen valgt at indgå kontrakt om køb af energi for 2022-2025 med mulighed for forlængelse for energi til forbrug i 2026 og 2027. Kontrakten indgås med Energi Danmark på baggrund af en afholdt markedsdialog og indhentning af 3 tilbud.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 310 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
66000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Hovedstaden

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Et tværministerielt samarbejde bestående af Administrations og Servicestyrelsen på vegne af Skatteministeriets koncern, Beskæftigelselsesministeriet, Bygningsstyrelsen, DR, Kriminalforsorgen, Miljø- og Fødevareministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, Statens IT, Søfartsstyrelsen samt Udenrigsministeriet har sammen valgt at indgå kontrakt om køb af energi for 2022-2025 med mulighed for forlængelse for energi til forbrug i 2026 og 2027. Kontrakten indgås med Energi Danmark på baggrund af en afholdt markedsdialog og indhentning af 3 tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for 2 gange 1 års forlængelse ud over de indeholdte 4 års løbetid.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Ved anskaffelse af el indgår myndigheden 2 aftaler, hvoraf den ene (1) vedrører elhandelsselskabets (vare)køb af el på vegne af myndigheden og den anden (2) vedrører den Formidlingsydelse, som elhandelsselskabet yder i forbindelse med myndighedens køb af el.

El-handelsselskabets køb af el på Nord Pool på myndigheders vegne (1) er, jf. udbudslovens

§ 81, stk. 1, nr. 3, ikke omfattet af procedureforskrifterne i udbudsdirektivet, hvis:

- Myndigheden har ejerskab over elektriciteten,

- Elektriciteten købes på en varebørs (Nord Pool).

Dette skal tydeligt fremgå af kontrakten mellem den ordregivende myndighed og elhandelsselskabet.

Myndigheders tjenesteydelses-kontrakt med el-handelsselskabet om formidlingsydelsen (2)er undtaget procedurerne i Udbudslovens afsnit II, jf.§ 21, stk. 1, nr. 52, idet elhandelsselskabets handel/køb af elektricitet på Nord Pool på vegne af den ordregivende myndighed, skal betragtes som handel med et råvarederivat og dermed et finansielt instrument i overensstemmelse med direktiv 2004/39/EC.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
09/07/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Energi Danmark A/S
17225898
Hedeager 5
Aarhus N
8200
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 1 540 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: http://naevneneshus.dk/tart-din-klage/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Lov om klagenævnet for udbud § 7:

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III [...], skal

Være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den

Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

[...]

Stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

[...]

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/07/2019

Send til en kollega

0.062