23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 139-342526
Offentliggjort
22.07.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
28.08.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245401&B=ENVIDAN

Udbyder

MIddelfart Spildevand A/S

Vindere

Valgt firma

(05.11.2019)
HedeDanmark
Klostermarken 12
8800 Viborg

Slamhåndtering Middelfart


MIddelfart Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
MIddelfart Spildevand A/S
32 25 99 01
Standvejen 100
Middelfart
5500
Danmark
Kontaktperson: Henning Haar
Telefon: +45 40115454
E-mail: hha@envidan.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.middelfartspildevand.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/170064

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245401&B=ENVIDAN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=245401&B=ENVIDAN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsvirksomhed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Slamhåndtering Middelfart

 

Sagsnr.: 1562
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90513900
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på håndtering af slam, herunder afhentning, transport og slutdeponering af slam fra Ordregivers renseanlæg, Middelfart, Nørre Aaby og Brenderup Renseanlæg. Som led i udbuddet ønsker Ordregiver tillige tilbud på følgende optioner: — Afhentning og bortskaffelse af B-slam,

— Afhentning og bortskaffelse af C-slam,

— Forlængelse af kontrakten med 2 x 1 år.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513700
90513800
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

Middelfart kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på håndtering af slam, herunder afhentning, transport og slutdeponering af slam fra Ordregivers renseanlæg, Middelfart, Nørre Aaby og Brenderup Renseanlæg. Som led i udbuddet ønsker Ordregiver tillige tilbud på følgende optioner: — Afhentning og bortskaffelse af B-slam,

— Afhentning og bortskaffelse af C-slam,

— Forlængelse af kontrakten med 2 x 1 år.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2020
Slut: 01/02/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for 1*2 års forlængelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

— Afhentning og bortskaffelse af B-slam,

— Afhentning og bortskaffelse af C-slam,

— Forlængelse af kontrakten med 2 x 1 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på håndtering af slam, herunder afhentning, transport og slutdeponering af slam fra Ordregivers renseanlæg, Middelfart, Nørre Aaby og Brenderup Renseanlæg.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgivere, der befinder sig under omstændigheder som anført i udbudslovens § 135 stk. 1 eller 3 og § 137 stk. 1, nr. 2 eller 3. er udelukket fra at deltage i udbuddet.

Som dokumentation for at Tilbudsgiver ikke er udelukket efter udbudslovens §135 og § 137, skal Tilbudsgiver med tilbuddet fremsende erklæring herom, hvilket skal ske via ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Erklæring fra Tilbudsgiver med oplysning om tilbudsgivers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat, balance og egenkapital.

Erklæring kan ske ved anvendelse af ESPD del IV, B, men må også fremsendes som bilag. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal oplysningerne afgives for samtlige deltagere i konsortiet, dvs. der skal udfyldes et ESPD dokument for samtlige deltagere i konsortiet. Ordregiver forbeholder sig ret til efterfølgende at rekvirere regnskaber.

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Tilbuddet skal indeholder følgende dokumentation for tilbudsgivers økonomiske egnethed:

— Erklæring fra Tilbudsgiver med oplysning om tilbudsgivers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat, balance, egenkapital samt ansvarsforsikring.

Erklæring kan ske ved anvendelse af ESPD, men må også fremsendes som bilag. Hvis tilbuddet afgives af et konsortium, skal oplysningerne afgives for samtlige deltagere i konsortiet, dvs. der skal udfyldes et ESPD dokument for samtlige deltagere i konsortiet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Egenkapital på minimum 500 000 DKK i seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Entreprenøren skal medsende en referenceliste inkl. dokumentation for at have løst tilsvarende opgaver af stor kompleksitet, hvilket måles i den mængde, som entreprenøren håndterer pt. på tilsvarende opgaver samt hvilke mængder, der er håndteret gennem de sidste 5 år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav for at være teknisk-fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

Middelfart Spildevand’s krav til entreprenøren vil være, at denne inden for de seneste 3 år har håndteret mere end 10 000 tons/år restprodukt under »Slambekendtgørelsen« for en kommunal forsyningsvirksomhed, samt inden for det seneste år har løst minimum én opgave fra en kunde med en tonnage over 5 000 tons. Desuden miljøgodkendelser for entreprenørens eventuelle omlastningspladser.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/08/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/11/2019
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 28/08/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen i Dk
VIborg
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/07/2019

Send til en kollega

0.094