23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 139-343396
Offentliggjort
22.07.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Höörs kommun

Säkerhetstjänster


Höörs kommun

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Höörs kommun
212000-1116
Box 53
Höör
243 21
Sverige
Kontaktperson: Davorin Sokic
E-post: davorin.sokic@hoor.se
Nuts-kod: SE224

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.hoor.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afomezvvtk&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afomezvvtk&GoTo=Tender
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Vatten

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Säkerhetstjänster

Referensnummer: 19/13
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
79710000
II.1.3) Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4) Kort beskrivning:

Upphandling av säkerhetstjänster

Mittskåne Vatten är en kommunal organisation som är resultatet av en sammanslagning av VA-verksamheterna i Höör och Hörby. Mittskåne Vatten ansvarar för driften av den kommunala vattenproduktionen, avloppsreningen och ledningsnätet.Läs mer på mittskanevatten.se.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
35120000
71317000
75251110
79417000
79711000
79713000
79715000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE224
II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av säkerhetstjänster

Upphandlingen omfattar säkerhetstjänster inom följande avtalsområden:

A. Larmcentral

B. Bevakning

C. Brand- och inbrottsskydd

D. Säkerhetsrelaterade konsulttjänster

Övergripande beskrivning av avtalsområden ges nedan.

Leverantör som kvalificerar sig för anbudsgivning och sedan vinner ramavtal ska tillhandahålla samtliga tjänster inom det eller de avtalsområde(n) som ramavtalet avser.

A. Larmcentral

- Alla förekommande former av larmmottagning

- Nyckelhantering

- Kameraverifiering

- Fjärrtjänster

- Driftlarm

- Personlarm

- Fordonslarm

- Larmutryckningar

- Jourärenden drift

- Trygghetstjänst

- Kristjänster

B. Bevakning

- Ronderande bevakning

- Stationär bevakning

- Skyddsvakter

- Ordningsvakter

- Larmutryckning

- Hemgångskontroller

- Personskyddsarbete allmänt

- Personskyddsarbete transporter

- Personskydd skyddsspaning

- Proaktivt personskyddsarbete orienteringsarbete• Kundevent

C. Brand- och inbrottsskydd- Inbrottslarm godkända enligt SSF:s regler och normer

- Brandlarm godkända enligt SBF 110

- Brandvarningssystem

- Passersystem/passerkontroll

- Kodlås

- Porttelefoni

- CCTV-anläggningar-video

- Utrymning• SBA

- Utrymningsplaner

- Mekaniska lås och tillbehör

- Godkända låssystem

- Elektriska lås

- Elektromekaniska lås

- Tillgänglighet

- Dörrautomatik

- Dörrstängare

- Värdeförvaring

- Autocad-upprättande av ritningar

- Säkerhetscontainers

- Staket/stängsel/grindar

D. Säkerhetsrelaterade konsulttjänster

- Risk- och sårbarhetsanalyser

- Säkerhetsskyddsanalyser

- Personskyddsanalyser

- Informationssäkerhetsanalyser

- Projektering av totala säkerhetslösningar

- Projektledning vid införande av projekterade lösningar

- Säkerhetssamordning

- Säkerhetsrådgivning/säkerhetssupport

- Säkerhetsekonomi

- Bakgrundskontroller

- Personlighetsbedömningar/gruppdynamiska frågor

- Krishantering, planering, utbildning, övning, operativt stöd

- Operativ arbetsmiljösamordning; VA-inriktning

- Övergripande systematisk arbetsmiljösamordning; VA-inriktning

- BAS P/U-kompetens

Den detaljerade och fullständiga omfattningen av upphandlingen kommer att preciseras ikommande anbudsförfrågan.

Avtalsform

För alla avtalsområden tecknas separata ramavtal enligt följande:

Avtalsområde

Antal ramavtal som tecknas

Avropsordning

A. Larmcentral

1

-

B. Bevakning

2

Avropen fördelas 50/50 per år. (Genom löpande kvalitetsuppföljning kan fördelningen komma att ändras)

C. Brand- och inbrottsskydd

2

Avropen fördelas 50/50 per år. (Genom löpande kvalitetsuppföljning kan fördelningen komma att ändras)

D. Säkerhetsrelaterade konsulttjänster

1

-

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

4 förlängningar á 12 månader

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.1) Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 21/08/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 05/01/2020
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Malmö
Malmö
Sverige
VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
19/07/2019

Send til en kollega

0.109