23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 156-385386
Offentliggjort
14.08.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
19.09.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/111352648.aspx

Udbyder

Viborg Kommune

Opdateringer

Annullering
(28.10.2019)

Ansøgeren må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.
Derudover må ansøger ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.
Før beslutning om tildeling af kontrakt vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten.
Ordregiver vil indhente følgende dokumentation:
— Vedr. udelukkelsesgrunde: Gyldig serviceattest, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen,
— Vedr. økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver fortsat lever op til mindstekravet til økonomisk og finansiel formåen.
Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.
Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved ansøgningen eller tilbudsafgivelse.
Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

Totalrådgivning til Ørum skole og børnehave


Viborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Viborg Kommune
29189846
Prinsens Alle 5
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Lina Thomsen
Telefon: +45 41719215
E-mail: liand@viborg.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/111352648.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://viborg.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/111352648.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/111352648.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud på totalrådgivning til Ørum skole og børnehave

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Viborg Kommune ønsker at foretage en til- og ombygning af Ørum Skole samt etablere en ny børnehave i tilknytning til Ørum skole.

Tryk her https://permalink.mercell.com/111352648.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører totalrådgivning (arkitekt- og ingeniørydelser) i forbindelse med byggeriet, hvor rådgiveren skal koordinere byggesagen under hele planlægnings-, forslags-, projekterings- og udførelsesfasen, samt aflevering, 1 årsgennemgang og idriftsættelse som beskrevet i bilagsmaterialet.

Totalrådgivningen omfatter projektering, udbud og gennemførelse af til- og ombygning af Ørum Skole samt opførelse af Ørum børnehave.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og nøglepersoner / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Løsningsbeskrivelse og procesbeskrivelse / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/05/2024
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen sker på et objektivt og sagligt grundlag med udgangspunkt i den bedste egnethed set i forhold til den konkrete opgave. Ordregiver vil udvælge ansøgere ud fra en samlet vurdering af ansøgernes økonomiske kvalifikationer og tekniske kapacitet med hovedvægten på sidstnævnte.

Ved vurderingen af teknisk kapacitet vil der blive lagt vægt på ansøgernes referencer inden for skole- og daginstitutioner, som bedst muligt svarer til de kompetencer og ydelser, som totalrådgiveren skal levere til ordregiver.

Skønnes flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse for lige kvalificerede, vælges de ansøgere, som efter ordregivers skøn, forventes at ville give det tilbudsgiverfelt, der giver den bedste konkurrence ved tilbudsgivningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der afgives fast honorar på brand- og statikercertificering iht. BR18 som option.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Ansøgers årsomsætning de seneste 3 regnskabsår,

— Ansøgers egenkapital de seneste 3 regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøgers årsomsætning skal i de seneste 3 regnskabsår have været minimum 5 000 000 DKK ekskl. moms,

— Ansøgers egenkapital skal i de seneste 3 regnskabsår have været positiv.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Liste over ansøgers sammenlignelige referencer indenfor totalrådgivning eller bygherrerådgivning i forbindelse med ombygning/tilbygning/opførelse af folkeskoler og daginstitutioner med en samlet entreprisesum på minimum 12 000 000 DKK.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal som minimum angive 5 tilsvarende/sammenlignelige referencer som totalrådgiver i forbindelse med skole- og daginstitutioner.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til vedlagte udkast til kontrakt, herunder bl.a. krav om arbejdsklausul samt opretholdelse af forsikring.

Har Rådgiveren baseret sin ansøgning på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af tjenesteydelsen, skal de konkrete dele udføres af den enhed, som ansøgeren baserer sig på, jf. udbudslovens § 144, stk. 3.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/09/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgeren må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136.

Derudover må ansøger ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-6.

Før beslutning om tildeling af kontrakt vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten.

Ordregiver vil indhente følgende dokumentation:

— Vedr. udelukkelsesgrunde: Gyldig serviceattest, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen,

— Vedr. økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskaber eller uddrag heraf for de seneste 3 regnskabsår eller revisorpåtegnet erklæring hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver fortsat lever op til mindstekravet til økonomisk og finansiel formåen.

Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Ordregiver vil give en passende frist for fremsendelsen. I det tilfælde, hvor tilbudsgiver allerede har denne dokumentation, må det gerne sendes med allerede ved ansøgningen eller tilbudsafgivelse.

Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/08/2019

Send til en kollega

0.125