23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 158-391589
Offentliggjort
19.08.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Ellevio AB

Underhållsröjning kraftledningar 2020 inkl.ramavtal


Ellevio AB

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Ellevio AB
556037-7326
Box 242 07
Stockholm
104 51
Sverige
Kontaktperson: Peter Vilhelmsson
Telefon: +46 8-6060000
E-post: peter.vilhelmsson@ellevio.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ellevio.se

I.2) Information om gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=46398
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=46398
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

Underhållsröjning kraftledningar 2020 inkl.ramavtal

Referensnummer: UH-2019-129
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
65300000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

Entreprenaderna omfattar underhållsröjning av regionnätsledningar 30-130 kV och underhållsröjning av lokalnät 0,4-24kV. Varje objekt behandlas som en huvuddel, vilket innebär att de beställs individuellt och regleras var för sig. Volymerna av underhållsröjningen när det gäller objekten kommer att beskrivas i mängdförteckningar för regionnät respektive lokalnät. Angivna volymer i mängdförteckningarna är reglerbara.

I samband med projektupphandlingen för 2020 års volym kommer ramavtal upprättas. Som option kan ramavtalen förlängas 1+1 år med avsikten kunna genomföra en förnyad konkurrensutsättning för volymer 2021 och 2022 samt kunna avropa ytterligare röjningsåtgärder löpande.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
65300000
77210000
77230000
77231000
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Ellevios Nätområden

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Entreprenaderna omfattar underhållsröjning av regionnätsledningar 30-130 kV och underhållsröjning av lokalnät 0,4-24kV. Varje objekt behandlas som en huvuddel, vilket innebär att de beställs individuellt och regleras var för sig. Volymerna av underhållsröjningen när det gäller objekten kommer att beskrivas i mängdförteckningar för regionnät respektive lokalnät. Angivna volymer i mängdförteckningarna är reglerbara.

I samband med projektupphandlingen för 2020 års volym kommer ramavtal upprättas. Som option kan ramavtalen förlängas 1+1 år med avsikten kunna genomföra en förnyad konkurrensutsättning för volymer 2021 och 2022 samt kunna avropa ytterligare röjningsåtgärder löpande.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/03/2020
Slut: 28/02/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1 års förlängning

II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 10
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 16/09/2019
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/12/2019
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/08/2019

Send til en kollega

0.094