23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 159-392718
Offentliggjort
20.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

https://tender.konnect.dk/invite/531

Indlevering af tilbud

Til
10.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://tender.konnect.dk/invite/531

Udbyder

Silkeborg Spildevand A/S og Energi Viborg Vand A/S

Vindere

Valgt firma

(29.11.2019)
Norva24 Danmark A/S
Rydagervej 27
2620 Albertslund

Rammeaftale spuling og TV-inspektion For Energi Viborg Vand og Silkeborg Spildevand


Silkeborg Spildevand A/S og Energi Viborg Vand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Silkeborg Spildevand A/S
31857848
Tietgensvej 3
Silkeborg
8600
Danmark
Kontaktperson: Trine Schultz
E-mail: tsc@silkeborgforsyning.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.silkeborgforsyning.dk

I.1) Navn og adresser
Energi Viborg Vand A/S
258117117
Industrivej 15
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Pia Mandrup
E-mail: pia@energiviborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.energiviborg.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://tender.konnect.dk/invite/531
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://tender.konnect.dk/invite/531
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Forsyningsselskab
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rammeaftale spuling og TV-inspektion For Energi Viborg Vand og Silkeborg Spildevand

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90491000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftale for spuling og TV-inspektion af kloakledninger i Viborg og Silkeborg Kommuner for Energi Viborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S. Rammeaftalen vedrører opgaver i forbindelse med fornyelsesplanlægning, nyanlæg og drift.

Hovedtjenesteydelserne i forbindelse med opgaven er følgende:

- Spuling af hovedledninger,

- Spuling af stikledninger,

- TV-inspektion af hovedledninger,

- TV-inspektion af stikledninger samt stik på stik ledninger,

- Brønd- og bygværksinspektion,

- Rapportering af ovenstående ydelser.

De stipulerede tjenesteydelser i forbindelse med opgaven er følgende:

- Vedligeholdelsestiltag (rodskæring, affræsning & cutting).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90491000
90470000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Viborg og Silkeborg Kommuner

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Rammeaftale spuling og TV-inspektion omfatter spuling og TV-inspektion i forbindelse med planlægningsopgaver, driftsopgaver, fornyelsesprojekter samt nyanlæg i Silkeborg og Viborg Kommuner.

Da der er tale om et fælles offentligt udbud mellem Energi Viborg Vand A/S og Silkeborg Spildevand A/S, skal der afleveres et samlet tilbud og der findes én vinder. Efterfølgende indgår vinderen rammeaftale med Silkeborg Spildevand A/S om levering af ydelserne i Silkeborg Kommune og rammeaftale med Energi Viborg Vand A/S om levering af ydelserne i Viborg kommune.

Rammeaftalen giver ordregiver ret til men ikke pligt til at bestille de ydelser hos entreprenøren, som rammeaftalen omfatter på disse vilkår i rammeaftalens løbetid. Der er således tale om ikke eksklusiv rammeaftale.

Ved ordregivers brug af rammeaftalen tildeles større opgaver ved indgåelse af ATR-skema, mens mindre opgaver tildeles som beskrevet i Arbejdsbeskrivelsen afsnit 1.4.1 – Bestilling af mindre opgaver.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Nøglepersoner / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 65
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2020
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Option på forlængelse i 1 X 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har option på forlængelse af rammeaftalen på samme vilkår i 1 år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

For dette udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudslovens § § 135 og 136 samt de frivillige udelukkelsesgrunde i § 137, stk. 1, nr. 1 og 2. En virksomhed, der ikke kan svare ”nej” til de angivne udelukkelsesgrunde i ESPD'ét, udelukkes således fra dette udbud, hvis ikke der kan fremlægges dokumentation for virksomhedens pålidelighed iht. udbudslovens § 138.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer:

Tilbudsgiver skal beskrive en eller flere referencer inden for spuling og TV-inspektion af hoved- og stikledninger knyttet til afløbssystemet samt brønd- og bygværksinspektion eller tilhørende vedligeholdelsesarbejder (rodskæring, cutting og affræsning).

Via TrueTender skal tilbudsgiver angive følgende for hver reference:

- Kort beskrivelse af opgaven, herunder særligt i hvilket omfang projektet angår spuling af hoved- og/eller stikledninger, TV-inspektion af hoved- og/eller stikledninger samt brønd- og bygværksinspektion eller en af de stipulerede opgaver som vedligeholdelse (rodskæring, cutting, affræsning) eller lokalisering af skjulte brønde. Derudover angivelse af ledningers dimensioner i de udførte opgaver,

- Honoraret angivet ekskl. moms,

- Start- og sluttidspunkt for opgavens udførelse,

- Kunden.

Mandskab og materiel:

Via TrueTender skal tilbudsgiver beskrive følgende vedr. det værktøj, materiel, teknisk udstyr og involverede teknikere denne disponerer over til opfyldelse af rammeaftalen:

- Antallet af 4-akslede genbrugsvogne og kombivogne,

- Antallet af uddannede spuleoperatører,

- Antallet af TV-biler med nødvendigt udstyr til, at der kan udføres DTVK (eller tilsvarende kontrolordning) TV- inspektion,

- Antallet af uddannet DTVK (eller tilsvarende kontrolordning) operatør med gældende certifikat til kontrolordning.

DTVK er udtryk for Danske TV-inspektørfirmaers Kontrolordning, men ordregiver accepterer således også andre tilsvarende kontrolordnings-/overensstemmelsesvurderingsorganer eller anden passende dokumentation der viser, at tilbuddet lever op til DTVK eller tilsvarende.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencer:

Der stilles minimumskrav om, at tilbudsgiver skal kunne påvise mindst én reference inden for hver af følgende referencekategorier:

1) Spuling og TV-inspektion af hoved- og stikledninger knyttet til afløbssystemet samt brønd- og byg-værksinspektion eller tilhørende vedligeholdelsesarbejder (rodskæring), der er udført inden for de sidste 3 år og har et honorar på min. 100 000 DKK, ekskl. moms;

2) Spuling og TV-inspektion af små hoved- og stikledninger knyttet til afløbssystemet samt brønd- og bygværksinspektion eller tilhørende vedligeholdelsesarbejder (rodskæring), der er udført inden for de sidste 3 år.

- Små hoved- og stikledninger er defineret som ledninger i intervallet ø110 til ø400.

3) Spuling og TV-inspektion af store hoved- og stikledninger knyttet til afløbssystemet samt brønd- og bygværksinspektion eller tilhørende vedligeholdelsesarbejder (rodskæring), der er udført inden for de sidste 3 år.

- Store hoved- og stikledninger er defineret som ledninger i ø 1 000 eller større.

Mandskab og materiel:

1) Mindst 2 4-akslede genbrugsvogne og mindst 1 kombivogn;

2) Mindst 2 uddannede spuleoperatører;

3) Mindst 2 stk. TV-biler med nødvendigt udstyr til, at der kan udføres DTVK (eller tilsvarende kontrol-ordning) TV- inspektion, samt udstyr til at udføre TV-inspektion af stik på stik;

4) Mindst 2 uddannede DTVK (eller tilsvarende kontrolordning) operatør med gældende certifikat til kon-trolordning.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Via TrueTender skal tilbudsgiver oplyse følgende nøgletal fra det senest tilgængelige årsregnskab:

- Egenkapital,

- Soliditetsgrad (egenkapital/aktiver i alt x 100).

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles minimumskrav om, at tilbudsgiver har en egenkapital på minimum 10 000 000 DKK eller soliditetsgrad på minimum 45% i det senest tilgængelige årsregnskab.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/10/2019
Tidspunkt: 12:30
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke mulighed for at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud med senere ændringer (loven er tilgængelig på www.retsinfo.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

§ 7, stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt. § 7, stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med Udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på naevneneshus.dk

§ 6, stk. 4. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. § 3, stk. 1 eller 2, eller i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1, nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i de nævnte perioder, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/08/2019

Send til en kollega

0.094