23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 165-404902
Offentliggjort
28.08.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
02.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/112407349.aspx

Udbyder

Herlev Kommune

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune


Herlev Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Herlev Kommune
63640719
Herlev Bygade 90
Herlev
2730
Danmark
Kontaktperson: Cecilie Juhl Stentoft
Telefon: +45 44526442
E-mail: cecilie.stentoft@herlev.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112407349.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.herlev.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/112407349.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/112407349.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling og transport af affald i Herlev Kommune

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Herlev Kommune - herefter benævnt ordregiver - udbyder hermed indsamling af affald i offentligt EU-udbud. Opgaven udbydes i henhold til Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Opgaven udbydes i en entreprise, som omfatter indsamling af madaffald og restaffald samt ombytning af miljøbokse fra private husstande.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Herlev Kommune - herefter benævnt ordregiver - udbyder hermed indsamling af affald i offentligt EU-udbud. Opgaven udbydes i henhold til Udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15.12.2015).

Opgaven udbydes i en entreprise, som omfatter indsamling af madaffald og restaffald samt ombytning af miljøbokse fra private husstande.

Der er vedlagt en tilbudsliste for entreprisen.

Ordregiver har valgt ikke at opdele opgaven yderligere, jf. Udbudslovens § 49, da det vurderes, at den udbudte entreprise sikrer en naturlig sammenhæng mellem de udbudte ydelser, herunder at ydelserne mest hensigtsmæssigt kan udføres som én sammenhængende opgave af den samme leverandør.

Entreprisen indeholder følgende optioner:

— Option vedr. tømning af nedgravede containere med madaffald og restaffald,

— Option vedr. anvendelse af gasbiler.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 70 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2020
Slut: 30/09/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Herlev Kommune har option på forlængelse i op til 1 år ad gangen i højst 2 år. Forlængelse aftales senest et halvt år før kontraktudløb.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

1) Option på anvendelse af gasbiler;

2) Option på anvendelse af elbiler.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal oplyse nøgletal for de sidste 3 årsregnskaber samt seneste revisorpåtegning. Tilbudsgiver skal oplyse følgende finansielle nøgletal:

1) Resultat før skat (ekskl. moms) i de 3 seneste godkendte regnskabsår;

2) Soliditetsgrad i det senest afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år eller en soliditetsgrad på minimum 10%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Reference/-r vedr. indsamling af affald;

2) Om tilbudsgivers kvalitetsstyringssystem er certificeret eller ikke certificeret;

3) Om tilbudsgivers miljøledelsessystem er certificeret eller ikke certificeret.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i løbet af de sidste 3 år indenfor en sammenhængende periode på mindst 12 kalendermåneder har udført mindst én opgave omfattende indsamling af affald i fast rute fra private husstande;

2) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et kvalitetssikringssystem;

3) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har et miljøledelsessystem.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 02/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/08/2019

Send til en kollega

0.094