23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 173-421792
Offentliggjort
09.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/112994758.aspx

Udbyder

ATP

Vindere

Kontrakt om levering og montering af LED-belysning til ATP

(15.11.2019)
Cl Electric A/S
Vølundsvej 19 B
34800 Hillerød

Kontrakt om levering og montering af LED-belysning til ATP


ATP

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
ATP
43405810
Kongens Vænge 8
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Thomas Gutzon Brand
E-mail: tgb@atp.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/112994758.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://atp.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/112994758.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/112994758.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om levering og montering af LED-belysning til ATP

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31520000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

ATP skal foretage at varekøb af LED-belysning til Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, med henblik på at opnå en energioptimering. Eksisterende armaturer skal nedtages og bortskaffes, ny LED-belysning installeres, og den vindende tilbudsgiver skal yde fem (5) års garanti på de installerede armaturer fra installationen er afsluttet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31000000
31524100
31532400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der er tale om varekøb med en indeholdt leverings- og installationsforpligtelse for den vindende leverandør, således at der i ATP's kontorlokaler, møderum og fællesarealer beliggende på Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød kan udskiftes til en mere energirigtig belysning, med henblik på at ATP kan opnå en energibesparelse.

Udskiftningen skal være afsluttet snarest muligt, og ATP ser gerne, at arbejdet er afsluttet senest ultimo december 2019.

De typer af armaturer, som ATP har i dag, fremgår af Bilag 1 (Situationsbeskrivelse).

ATP har i dag ca. 2 000 lysarmaturer der skal udskiftes til LED-armaturer. På baggrund af et prøverum, har ATP vurderet, at den vindende leverandør skal bruge ca. 40% færre armaturer end ATP har på lokationen i dag.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 60
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2019
Slut: 31/01/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der er optioner på tilkøb af 3 forskellige typer loftplader, der har forskellig størrelse og tykkelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I relation til punkt II.1.6 bemærkes det, at baggrunden for ikke at opdele Kontrakten i delkontrakter er, at det vurderes, at der dels kan opnås bedre priser ved ikke at opdele, samt at der er tale om én samlet leverance på én lokation i en tidsmæssigt begrænset periode.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger:

1) Tilbudsgivers gennemsnitlige egenkapital for de seneste 3 disponible regnskabsår og

2) angive om de har en gyldig erhvervsansvarsforsikring der dækker ting-, person- og produktskade til mindst 10 000 000 DKK. Ved en sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Når ordregiver forlanger dét, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet: (Egenkapital): Virksomhedens balance og resultatopgørelse eller uddrag heraf i de seneste 3 disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen og resultatopgørelsen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse og resultatet; (Erhvervsansvarsforsikring): Virksomheden skal fremlægge gyldig forsikringspolice for en erhvervsansvarsforsikring. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (Fx et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal Tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer, eller anden dokumentation, der godtgør, at Tilbudsgiver faktisk råder over denne formåen, jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at Tilbudsgiver og den juridiske enhed, som Tilbudsgiveren baserer sin økonomiske og finansielle formåen på hæfter solidarisk for Rammeaftalens gennemførelse. Den eller de andre enheder, som Tilbudsgiver støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers gennemsnitlige egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår skal være positiv. Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (som fx i et konsortium), beregnes beløbet som virksomhedernes samlede egenkapital. Tilbudsgiver er forpligtet til at have en erhvervsansvarsforsikring der dækker ting-, person- og produktskade til mindst 10 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal i ESPD i Mercell anføre følgende oplysninger: Antal medarbejdere: Tilbudsgiver skal i ESPD i Mercell oplyse om virksomhedens antal beskæftigede og antallet af ledende medarbejdere på tilbudstidspunktet. ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at Tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3). Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for antal medarbejdere. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at Tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring er vedlagt udbudsmaterialet. Den eller de andre enheder, som Tilbudsgiver støtter sig på, skal afgive selvstændige versioner af ESPD'et i Mercell.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Tilbudsgivers antal beskæftigede og ledende medarbejdere skal på tilbudstidspunktet være på minimum 40 personer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der er indeholdt sociale klausuler, klausul om samfundsansvar og klausul om straffeattester.

Kontrakten indeholder endvidere krav om opfyldelse af dansk miljølovgivning samt betaling for WEEE afgift.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/10/2019
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem (Mercell), jf. adressen i udbudsbekendtgørelsen punkt I.3). Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via Mercell. Tilbudsgiver besvarer ESPD'et direkte i Mercell som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold. Der er tale om foreløbigt bevis for:

1) at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, jf. nærmere nedenfor, og

2) at Tilbudsgiveren opfylder de eventuelle mindstekrav til egnethed vedr. økonomisk og finansiel kapacitet samt teknisk og faglig kapacitet, der er fastsat ovenfor i punkt III.1.2) og III.1.3). Ordregiveren skal udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiver er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde. Ordregiver vil herudover udelukke tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis de er omfattet af en udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, nr. 2, nr. 4, nr. 6 eller nr. 7, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Før ordregivers beslutning om tildeling af Kontrakten skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele Kontrakten, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), jf. udbudslovens § 159, stk. 2. For tilbudsgivere, der er hjemhørende i Danmark, kan dokumentationen udgøres af en serviceattest, der udstedes af Erhvervsstyrelsen efter anmodning. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør) vedr. pkt. III.1.2), skal tilbudsgiver fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiveren faktisk råder over denne formåen, jf. udbudslovens § 144, stk. 2. Skabelon for støtteerklæring, der kan anvendes af tilbudsgiver, er vedlagt udbudsmaterialet. Ordregiver kræver, at tilbudsgiver og den juridiske enhed, som tilbudsgiver baserer sin økonomiske og finansielle formåen på, hæfter solidarisk for Kontraktens gennemførelse. Eventuelle enheder, som tilbudsgiver baserer sig på, skal ligeledes udfylde ESPD elektronisk direkte i Mercell. Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2019

Send til en kollega

0.078