23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 173-422915
Offentliggjort
09.09.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
11.10.2019 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249155&B=BANEDANMARK

Udbyder

Banedanmark

Opdateringer

Annullering
(04.12.2019)

Grundet uhensigtsmæssigheder i udbudsmaterialet har Banedanmark besluttet at aflyse udbuddet vedr. indkøb af trafikinformationsskærme.

Rammeaftale om levering af trafikinformationsskærme


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Carsten Niebuhrs Gade 43
København V
1577
Danmark
Kontaktperson: Kicki Møller Andersen
Telefon: +45 25183293
E-mail: KMAS@BANE.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853

I.1) Navn og adresser
Trafikselskabet Movia
29896569
Gammel Køge Landevej 3
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Tommy Frost
E-mail: tfr@moviatrafik.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.moviatrafik.dk/

I.1) Navn og adresser
DOT - Din Offentlige transport I/S
38181793
Gammel Køge Landevej 3
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Rune Jon Jensen
E-mail: rjj@dinoffentligetransport.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://dinoffentligetransport.dk/

I.1) Navn og adresser
DSB
25050053
Telegade 2
Taastrup
2630
Danmark
Kontaktperson: Søren Stryhn/Bo Sørensen
E-mail: sstr@dsb.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.dsb.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249155&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249155&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Jernbane, bus, transport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af trafikinformationsskærme

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
32000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte kontrakt er en rammeaftale og omfatter levering af trafikinformationsskærme. Der er tale om et udbud med flere ordregivere. Hovedkontrakten underskrives i forlængelse af udbudsforretningens afslutning. Hovedkontrakten regulerer de overordnede forhold i relation til kontraktsamarbejdet samt de indledende leverancer og ydelser frem til godkendt FAT. Efter indgåelsen af Hovedkontrakten kan hver af de ordregivende myndigheder individuelt indgå en leverancekontrakt med Leverandøren. Leverancekontrakten anvendes til brug for de konkrete køb på Hovedkontrakten. Hovedkontrakten (Rammeaftalen) omfatter en samlet mængde på maks. 4 062 stk. skærme, estimeret ud fra fremtidige projekter og forventet behov regnet over den af kontrakten omfattede periode inklusive optioner på forlængelse.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
32000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte kontrakt er en rammeaftale og omfatter levering af trafikinformationsskærme. Der er tale om et udbud med flere ordregivere. Hovedkontrakten underskrives i forlængelse af udbudsforretningens afslutning. Hovedkontrakten regulerer de overordnede forhold i relation til kontraktsamarbejdet samt de indledende leverancer og ydelser frem til godkendt FAT. Efter indgåelsen af Hovedkontrakten kan hver af de ordregivende myndigheder individuelt indgå en leverancekontrakt med Leverandøren. Leverancekontrakten anvendes til brug for de konkrete køb på Hovedkontrakten. Hovedkontrakten (Rammeaftalen) omfatter en samlet mængde på maks. 4 062 stk. skærme, estimeret ud fra fremtidige projekter og forventet behov regnet over den af kontrakten omfattede periode inklusive optioner på forlængelse.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Tekniske løsning / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering og samarbejde / Vægtning: 10 %
Pris - Vægtning: 55 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 26/05/2020
Slut: 25/05/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges 3 X 1 år.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsningen sker I forhold til de ansøgere der har dokumenteret de mest relevante referencer.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten indeholder følgende optioner:

— Option på CE-mærkning i henhold til EN50121-1 og EN50121-4,

— Option på levering af glasbrudsdetektor,

— Forlængelse på tre (3) x et (1) år.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

VIrksomhedens egenkapital I det seneste disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Egenkapitalen skal være positive.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referenceliste over de mest betydelige og sammenlignelige, der er udført indenfor de seneste 5 år inden tilbudsfristen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal som minimum dokumentere 2 referencer, der dokumenterer, at ansøgeren har leveret minimum 200 enheder pr. reference sammenlignelige med de af kontrakten omfattede leverencer gældende for hver reference.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/10/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 05/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2019

Send til en kollega

0.093