23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 174-423184
Offentliggjort
10.09.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk/udbudsportal

Anmodning om deltagelse

Til
28.10.2019 Kl. 10:00

Addresse
http//www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbyder

Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB)

Opdateringer

Annullering
(20.01.2020)

På vegne af Odense Kommune, Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) annulleres udbuddet TN465199 ”Fremtiden Vollsmose – Udbudspakke 2” udsendt i EU-udbud i henhold til udbudsbekendtgørelse den 6.9.2019.
Begrundelsen for annullationen er, at ordregiver kun har modtaget ét konditionsmæssigt tilbud.
Oplysninger om klageprocedure findes på dette link: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

Fremtidens Vollsmose - udbudspakke 2


Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen, Civica og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB)

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen
Odense
Danmark
Kontaktperson: Projektkoordinator, Lars-Bo Lund Johansen
E-mail: larlj@odense.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.odense.dk

I.1) Navn og adresser
CIVICA
Odense
Danmark
Kontaktperson: Direktør, Jens Pilholm
E-mail: jp@civica.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.civica.dk

I.1) Navn og adresser
Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB)
Odense
Danmark
Kontaktperson: Direktør, Jacob Michaelsen
E-mail: jm@fabbo.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.fabbo.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk/udbudsportal
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
NIRAS A/S
Odense
Danmark
Kontaktperson: Martin Kirk Tangaa
E-mail: mata@niras.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.niras.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk/udbudsportal
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fremtidens Vollsmose - Udbudspakke 2

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Dette udbud er benævnt ”Fremtidens Vollsmose – Udbudspakke 2” og omfatter etablering af sivegader ved Gran-, Lærke- og Fyrreparken samt etablering af oplevelsessti ml. parkerne.

Udbudspakken omfatter:

- Rydning af beplantning,

- Etablering af sivegader inkl. fortov og hastighedsdæmpende foranstaltninger,

- Opsætning og levering af inventar på sivegader og langs oplevelsessti (inventar leveres delvist af bygherre),

- Levering og opsætning af belysningsmateriel (armatur til vejbelysning leveres af bygherre),

- Afvanding.

Entreprisen omfatter jord, afvanding, ledninger, ubundne bærelag, asfalt, brolægning, kørebaneafmærkning, afmærkningsmateriel, belysning, beplantning og diverse udstyr og inventar.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbudspakke 2 er den anden af 3 udbudspakker vedrørende Fremtidens Vollsmose. Der vil i entreprise skulle ske koordinering med arbejderne i udbudspakke 1.

Entreprisen skal udføres i perioden fra februar 2020 til maj 2021.

Omfang:

Granparken:

Forberedende arbejde til etablering af sivegade:

- Ca. Rydning af 2 750 m2 beplanting,

- Ca. 3 000 m2 kørebane + fortov,

- Ca. 200 m2 klinkebelagte arealer.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger:

- Ca. 360 m (ø 160-500 mm regnsvandsledninger),

- Ca. 13 parklamper,

- Diverse inventar, beplantning, gummibelægninger, stålkanter og effektbelysning.

Lærkeparken:

- Forberedende arbejde til etablering af sivegade,

- Ca. Rydning af 2 500 m2 beplanting,

- Ca. 2 200 m2 kørebane + fortov,

- Ca. 240 m2 klinkebelagte arealer.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger:

- Ca. 340 m (ø 160-500 mm regnsvandsledninger),

- Ca. 11 parklamper,

- Diverse inventar, beplantning, gummibelægninger, stålkanter og effektbelysning.

Fyrreparken:

- Forberedende arbejde til etablering af sivegade,

- Ca. Rydning af 1 900 m2 beplanting,

- Ca. 2 500 m2 kørebane + fortov.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger:

- Ca. 350 m (ø 160-500 mm regnsvandsledninger),

- Ca. 9 parklamper,

- Diverse inventar, beplantning, gummibelægninger, stålkanter og effektbelysning.

Oplevelsessti:

- Forberedende arbejde til etablering af oplevelsessti,

- Ca. Rydning af 2 750 m2 beplanting,

- Ca. 4 000 m2 cykelsti,

- Ca. 2 100 m2 klinkebelagte arealer,

- Ca. 350 m (ø 160-500 mm regnsvandsledninger),

- Ca. 59 parklamper,

- Diverse inventar, beplantning, gummibelægninger, stålkanter og effektbelysning.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 38 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 5 ansøgere opfylder betingelserne for deltagelse udvælges de 5, der i lyset af den udbudte opgave, har de bedste og mest relevante referencer, jf. afsnit III.1.3).

I vurderingen tillægges følgende positiv vægt:

— referencer hvor bygherre er en offentlig myndighed/almennyttig boligforening,

— referencer med stor opgavevolumen. Med "stor" menes en opgavevolumen svarende til den i afsnit II.2.4) beskrevne og større.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

 

Delvist finansieret af Landsbyggefonden.

 

II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD udfyldes som en del af afleveringskravet ved prækvalifikation via Byggeweb/rib-software.dk

Bemærk følgende ved udfyldning af ESPD:

- Del II og III: Udfyldes,

- Del IV, afsnit B: I punktet Nøgletal anføres egenkapital, jf. afsnit III:1.2),

- Del IV, afsnit C: I punktet anføres referencer, jf. afsnit III.1.3),

- Del V: Udfyldes ikke,

- Del VI: udfyldes, men det er ikke et krav at ESPD underskrives.

Støtter ansøger sig på en anden juridisk enhed, f.eks. underentreprenører, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal denne anden juridiske enhed udfylde og aflevere et særskilt udfyldt ESPD.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med ansøger.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal udfylde og aflevere særskilt udfyldt ESPD.

I ESPD anføres i punktet Nøgletal, ansøgers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger har en positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal udfylde Fælles Europæisk Udbudsdokument (ESPD) ved besvarelsen af om ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder minimumskrav vedrørende egnethed.

ESPD udfyldes som en del af afleveringskravet ved prækvalifikationen via Byggeweb./rib-software.dk

Bemærk følgende ved udfyldning af ESPD:

- Del II og III: Udfyldes,

- Del IV, afsnit B: I punktet Nøgletal anføres egenkapital, jf. afsnit III:1.2),

- Del IV, afsnit C: I punktet anføres referencer, jf. afsnit III.1.3),

- Del V: Udfyldes ikke,

- Del VI: udfyldes, men det er ikke et krav at ESPD underskrives.

Støtter ansøger sig på en anden juridisk enhed, f.eks. underentreprenører, i opfyldelse af minimumskrav vedrørende egnethed, skal denne anden juridiske enhed udfylde og aflevere et særskilt udfyldt ESPD.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår teknisk og faglig kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed deltager i opfyldelsen af kontrakten.

Såfremt ansøger baserer sig på en anden juridisk enhed, for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet er det et krav, at denne anden juridiske enhed hæfter solidarisk for opfyldelse af kontrakten sammen med ansøger.

Såfremt ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium eller joint venture) skal alle deltagere i sammenslutningen hæfte solidarisk for kontaktens opfyldelse og der skal udpeges 1 deltager med hvem ordregiver kan indgå bindende aftaler på sammenslutningens vegne. Alle deltagere skal udfylde og aflevere særskilt udfyldt ESPD.

I ESPD anføres vedrørende Teknisk og faglig kapacitet de mest betydelige sammenlignelige opgaver, som ansøger har udført inden for de seneste 5 år, fra tidspunktet for ansøgningsfristens udløb. Med sammenlignelige opgaver menes opgaver der omfatter mindst 5 af følgende kategorier:

- Afvandingsarbejder

- Belægningsarbejder

- Brolægningsarbejder

- Beplantning

- Effektbelysning

- Inventar

- Håndtering af forurenet jord

- Håndtering af borgere/bløde trafikanter, dvs. opretholdelse af færdsel i tætbebygget området.

For hver reference anføres bygherre, tidspunkt for udførelse, opgavevolumen, kontraktsum og en kortfattet beskrivelse af opgaven.

Der må maksimalt fremsendes 5 referencer og hver reference må maksimalt fylde 1 A4-side.

Referencer kan vedlægges i en separat referenceliste. Såfremt der vedlægges en referenceliste, skal der i ESPD del IV, C henvises til referencelisten.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et krav, at ansøger inden for de seneste 5 år, fra tidspunktet for ansøgningsfristens udløb, have udført mindst én sammenlignelig opgave.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet, herunder arbejdsklausul vedr. løn- og ansættelsesforhold og klausul for beskæftigelse af praktikanter.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/10/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet kan downloades på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal

Udbuddet hedder TN465199A Fremtidens Vollsmose - Udbudspakke 2

Ansøgning om prækvalifikation afleveres via byggeweb/rib-software.dk senest den 28.10.2019, kl. 10:00.

Spørgsmål i forbindelse med prækvalifikationen skal sendes via Byggeweb senest den 16.10.2019, kl. 12:00.

Udelukkelsesgrunde:

Medmindre der efter ordregivers anmodning kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for pålidelighed, jf. Udbudslovens § 138, udelukkes ansøger såfremt ansøger er omfattet af udelukkelsesgrundende i Udbudslovens § § 135 og 136 og den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1 nr. 2.

Den tilbudsgiver som udpeges, skal verificere de oplysninger, der er afgivet i ESPD i forbindelse med prækvalifikationen.

Følgende dokumentation skal fremsendes:

Udelukkelsesgrunde:

Som bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i Udbudslovens § 135, stk. 1 og/eller 3 og § 137, stk. 1 nr. 2 fremlægges:

- Et uddrag fra det relevante register eller tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed, der viser, at tilbudsgiver ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i § 135, stk. 1,

- Et certifikat udstedt af den kompetente myndighed i det pågældende land som bevis for, at ansøgeren ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i de i § 135, stk. 3 og § 137, stk. 1 nr. 2.

Danske tilbudsgivere kan som bevis fremlægge en serviceattest udstedt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra fristen for afgivelse af dokumentation.

For udenlandske tilbudsgivere gælder, at der skal fremsendes dokumentation, som anført i e-Certis. Såfremt der ikke udstedes de nævnte certifikater eller dokumenter i tilbudsgivers hjemland, kan disse erstattes af en erklæring under ed eller erklæring på tro og love i overensstemmelse med udbudslovens § 153, stk. 2.

Tilbudsgivers egnethed, minimumskrav:

Revideret årsregnskab eller revisorattesteret dokument, der indeholder oplysning om tilbudsgivers egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår. Der fremlægges ikke dokumentation for teknisk og faglig egnethed, idet referenerne anført i ESPD er fyldestgørende.

Andre juridiske enheder, som tilbudsgiver støtter sig på:

Andre juridiske enheder (fx underentreprenører), som tilbudsgivere i forbindelse med prækvalifikationen måtte have baseret sin ansøgning på for så vidt angår økonomisk og finansiel kapacitet, samt teknisk og faglig formåen, skal ligeledes fremsende relevant dokumentation inden for den oplyste frist.

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af det økonomiske og finansielle minimumskrav for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med opgaven. I denne erklæring skal det ligeledes fremgå, at den anden juridiske enhed sammen med tilbudsgiver hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse.

Såfremt tilbudsgiver har baseret sig på en anden juridisk enhed i opfyldelsen af det tekniske og faglige minimumskrav for egnethed vedlægges en erklæring fra denne anden juridiske enhed om, at denne stiller sine ressourcer til rådighed for tilbudsgiver i forbindelse med udførelsen af opgaven.

Konsortium:

Alle deltagere i konsortiet skal fremlægge dokumentation for oplysningerne i ESPD.

Der skal desuden vedlægges en konsortieerklæring der statuerer, at konsortiedeltagerne hæfter solidarisk for kontraktens opfyldelse. Erklæringen skal ligeledes indeholde oplysning om hvilken deltager der er udpeget til at indgå aftaler med ordregiver på konsortiets vegne.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager i forbindelse med prækvalifikation skal indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor der er fremsendt underretning om prækvalifikationsbeslutning.

Klager over udbud skal indgives inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden.

I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres om opsættende virkning af klagen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Valby
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2019

Send til en kollega

0.11