23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 174-423531
Offentliggjort
10.09.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
07.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249285&B=FORS

Udbyder

Fors A/S

Opdateringer

Annullering
(17.12.2019)

På grund af fejl i udbudsmaterialet, som ordregiver først er blevet opmærksom på efter tilbudsfristen, annulleres udbuddet. Ordregiver forventer hurtigst muligt at genudbyde opgaven.

Styre- og automatiktavler til pumpestationer


Fors A/S

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fors A/S
33032838
Tåstrup Møllevej 5
Holbæk
4300
Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ploug
Telefon: +45 30786176
E-mail: RPL@fors.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249285&B=FORS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249285&B=FORS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af styre- og automatiktavler til pumpestationer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
31211110
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Den udbudte opgave omhandler rammeaftale for indkøb af styretavler til spildevandspumpestationer. Der er 3 typer nævnt nedenstående:

- Pumpestationer med overvågning og direkte start, bestykket med 2 pumper,

- Pumpestationer med overvågning og Softstarter, bestykket med 2 pumper,

- Pumpestationer uden overvågning, direkte start, bestykket med én pumpe.

Styretavlerne skal udføres og leveres af leverandøren til ordregivers forsyningsområde. Tavlerne skal opbygges i henhold til el-diagrammerne, der indgår i udbudsmaterialet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31211110
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave omhandler rammeaftale for indkøb af styretavler til spildevandspumpestationer. Der er 3 typer nævnt nedenstående:

- Pumpestationer med overvågning og direkte start, bestykket med 2 pumper,

- Pumpestationer med overvågning og Softstarter, bestykket med 2 pumper,

- Pumpestationer uden overvågning, direkte start, bestykket med 1 pumpe.

Styretavlerne skal udføres og leveres af leverandøren til ordregivers forsyningsområde. Tavlerne skal opbygges i henhold til el-diagrammerne, der indgår i udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Op til 2 gange 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere ansøgere, som ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.1, og som opfylder minimumskravene til egnethed, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2, vil Ordregiver udvælge de 5 ansøgere, der demonstrer de bedste og mest relevante referencer for den udbudte opgave. Herved forstås referencer, der i indhold, økonomisk størrelse og leveringskadencer ligner den udbudte opgave.

Kriterierne vægtes lige.

Udvælgelsen vil blive foretaget på grundlag af oplysningerne om ansøgers tekniske og faglige formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.2.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Forlængelse af kontrakten på op til 2 gange 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav for at være økonomisk egnet til at opfylde kontrakten:

— Ansøgers gennemsnitlige omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår eller ansøgers omsætning i det seneste disponible regnskabsår skal udgøre minimum 8 000 000 DKK (ekskl. moms),

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 20% i det seneste disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Beskrivelsen af referencerne skal indeholde:

— Kort beskrivelse af den udførte opgave, herunder leveringskadencer,

— Ordregiver for opgaven,

— Opgavens start- og slutdato,

— Opgavens værdi i DKK,

— Angivelse af kontaktperson hos opgavens ordregiver, herunder titel, navn, mailadresse og telefonnummer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal fremsende referencer på minimum 3 leveringer af varer eller tjenesteydelser svarende til det udbudte. Referencerne skal angå opgaver, der er udført inden for de seneste 3 år eller som er igangværende.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 07/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 28/10/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

De økonomiske aktører der ansøger om prækvalifikation skal udfylde eESPD’et. ESPD’et udfyldes via EU-Supply.

I ESPD’et bedes følgende dele udfyldt:

— Den økonomiske aktør (del II.A),

— Den økonomiske aktørs repræsentanter (del II.B),

— Egnethed baseret på andre økonomiske aktørers formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.4 (del II.C),

— Udelukkelsesgrunde vedrørende straffedomme i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 1, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.1 (del III.A),

— Betaling af skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til Udbudslovens § 135, stk. 3, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.1 (del III.B),

— Insolvens, interessekonflikter eller forsømmelse i forbindelse med udøvelsen af erhvervet i henhold til Udbudslovens § 136, nr. 1-3 og § 137, stk. 1, nr. 1-3 og 6, jf. pkt. udbudsbetingelsernes 5.1 (del III.C),

— Økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.1 (del IV.B),

— Teknisk og faglig formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.2 (del IV.C),

Ansøgers oplysninger i det fælles europæiske udbudsdokument skal være ajourførte og gældende på tidspunktet for ansøgningsfristens udløb. Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.3, eller hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.4, så skal der vedlægges et særskilt fælles europæisk udbudsdokument for hver økonomisk aktør.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (LBK nr. 593 af 2.6.2016), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen er offentliggjort.

Klage over tildelingen af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (mini-udbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud senest 30 dage efter Ordregiver har givet besked til de berørte tilbudsgivere om tildeling af kontrakten. Fristen regnes fra dagen efter denne underretning.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/09/2019

Send til en kollega

0.093