23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 177-429725
Offentliggjort
13.09.2019
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk/

Anmodning om deltagelse

Til
15.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/

Udbyder

AlmenBo Aarhus

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(19.02.2020)
Jorton A/S
Robert Fultons Vej 16
8200 Århus N

Hovedentreprise: Ungdomsboliger, Sandkåsvej


AlmenBo Aarhus

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
AlmenBo Aarhus
Frydenlunds Allé 8
Aarhus V
8210
Danmark
E-mail: post@almenbo-aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.almenbo-aarhus.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Jens Chr. Skous Vej 9
Aarhus
8000
Danmark
Kontaktperson: Eva Meyer Bojsen
E-mail: embn@cowi.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.rib-software.dk/
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af hovedentreprise: Ungdomsboliger, Sandkåsvej

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet omhandler opførelse af 112 almene ungdomsboliger i hovedentreprise for Boligforeningen AlmenBo Aarhus. Bebyggelsen er lokaliseret på hjørnet af Herredsvej og Sandkåsvej i Hasle, Aarhus V, og består af 4 punkthuse i 4 etager + kælder.

Ungdomsboligerne har et samlet bruttoetageareal på ca. 4 370 m2, derudover er der kælder under hele det bebyggede areal i hvert af de 4 punkthuse. Udbudsmaterialet er tilgængeligt på RIB Software (Byggeweb) under følgende nr. TN395479A.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
45300000
45100000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Sandkåsvej, Aarhus

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling, idet ordregiver dog tager forbehold for at tildele kontrakten på baggrund af de indledende tilbud. Såfremt forhandling bliver gennemført, tilstræber ordregiver at begrænse omfanget heraf mest muligt, jf. også udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke 5 ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på opførelse af ungdomsboliger i hovedentreprise for en almen bygherre.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontraktoption på udførelse af tagterrasse. Optionen kan kaldes af Bygherren indtil 2 måneder før aflevering af det samlede byggeri.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der udbetales ikke vederlag, honorar eller lignende for deltagelse i udbuddet.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der stilles følgende mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen:

- Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 regnskabsår,

- Omsætning på minimum 130 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 regnskabsår.

Disse oplysninger skal angives ved udfyldelse af ESPD, Del IV, afsnit B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles ingen mindstekrav til teknisk og faglig formåen, dog vil ansøgernes tekniske og faglige formåen i form af referencer fra udførelse af tidligere lignende opgaver danne grundlag for udvælgelse blandt flere egnede ansøgere, jf. prækvalifikationsmaterialets pkt. 1.2.6.

Nedenstående oplysninger bedes angivet ved aflevering af referenceark/referenceliste eller ved angivelse i ESPD, Del IV, afsnit C, og udgør den endelige dokumentation herfor, jf. Udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 2:

- Projektnavn,

- Entrepriseform,

- Egne ydelser,

- Kort beskrivelse af projektet,

- Samlet anlægssum ekskl. moms,

- Afleveringsdato,

- Ordregiver / bygherres navn / kontaktperson og kontaktoplysninger.

Ansøger bedes vedlægge op til maksimum samlet 6 referencer, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med lignende opgaver. Referencerne må max være 5 år gamle regnet fra aflevering af byggeriet.

Vedlægger ansøger samlet flere end 6 referencer, vil det kun være de første 6 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen. Hvis der er vedlagt referencer såvel separat som i ESPD – og der ikke er overensstemmelse mellem disse - så vil referencerne angivet i ESPD'et indgå først i identifikationen af de første 6 referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialets kontraktudkast, der er baseret på AB92 med bygherrens fravigelser og tilføjelser. Kontrakten indeholder dagbod. Kontrakten er betinget af godkendelse af Skema B.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/10/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger om

Prækvalifikationen.

- Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via RIB Software. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via RIB Software,

- Ad. III.1.1) Ansøger skal ved udfyldelse af ESPD erklære, at denne ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i Udbudsloven.

Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet "Udbudsvilkår",

- Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i ESPD-skemaet. Referencer kan angives i ESPD eller i separat referenceliste og udgør samtidig endelig dokumentation.

Det elektroniske ESPD-dokument tilgås via RIB Software.

Vejledning til udfyldelse findes på: www.bedreudbud.dk samt på www.rib-software.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

Nærmere information om klageproceduren kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2019

Send til en kollega

0.125