23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 181-440929
Offentliggjort
19.09.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
17.10.2019 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249968&B=KA

Udbyder

Læsø Spildevand A/S

Vindere

Valgt firma

(22.11.2019)
Læsø Entreprenør&Maskinstation
egegårdsvej 1
byrum

Tømningsordning for samletanke og bundfældningstanke mv


Læsø Spildevand A/S

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Læsø Spildevand A/S
64952811
Doktorvejen 2
Læsø
9440
Danmark
Kontaktperson: AUMENTO - Henrik Holtse
Telefon: +45 31386602
E-mail: hh@aumento.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.laesoeforsyning.dk/laesoe-spildevand-as/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249968&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=249968&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af tømningsordning for samletanke og bundfældningstanke mv.

 

Sagsnr.: 50155
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90460000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Læsø Spildevand A/S udbyder hermed opgaven med tømning af samle-tanke og bundfældningstanke omfattet af den obligatoriske kommunale tømningsordning på Læsø. Endvidere ønskes der indhentet priser på lejlighedsvis spuling af forsyningens kloakker og pumpestationer. Opgaver omkring spuling af Forsyningens anlæg vil foregå efter rekvisition på baggrund af enhedspriser oplyst i tilbudslisten. Det præcise omfang af og variationer i opgaven er nærmere beskrevet i ydelsesbeskrivelsen (bilag 1), hvor også arbejdsbeskrivelse og betingelser for udførelse af opgaven fremgår.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90513700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Læsø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Læsø Spildevand A/S udbyder hermed opgaven med tømning af samle-tanke og bundfældningstanke omfattet af den obligatoriske kommunale tømningsordning på Læsø. Endvidere ønskes der indhentet priser på lejlighedsvis spuling af forsyningens kloakker og pumpestationer. Opgaver omkring spuling af Forsyningens anlæg vil foregå efter rekvisition på baggrund af enhedspriser oplyst i tilbudslisten. Det præcise omfang af og variationer i opgaven er nærmere beskrevet i ydelsesbeskrivelsen (bilag 1), hvor også arbejdsbeskrivelse og betingelser for udførelse af opgaven fremgår.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver har mulighed for at forlænge kontraktperioden med 2 x 1 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Som et foreløbigt bevis på egnethed skal tilbudsgiveren afgive en erklæring i form af udfyldt ESPD-erklæring, som er vedlagt som bilag på Udbudsportalen.

Vedrørende Del III kan der ikke indgås kontrakt med en virksomhed, der ved aftalens indgåelse er omfattet af udelukkelsesgrundende nævnt i Udbudslovens § 135 eller § 137.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Vedrørende Del IV kan der ikke indgås kontrakt med en virksomhed, som ikke opfylder nedenstående udvælgelseskriterium:

Teknisk og faglig formåen

Tilbudsgiver skal påvise tilstrækkelig erfaring, hvilket kan ske enten ved:

1) Minimum 1 reference for varetagelse af kommunale tømningsordning for hustanke i perioden 2016-2018.

Der kan i ESPD henvises til særskilt dokument, hvor oplysningerne fremgår.

Eller ved:

2) Angivelse af medarbejdere med oplysninger om CV, hvoraf fremgår, at tilbudsgiver har et tilstrækkeligt antal medarbejdere, som har erfaring fra tidligere ansættelser med udførelse af tømningsordning for hustanke eller på anden vis er tilstrækkelig kvalificerede, f.eks. gennem deltagelse i kurser såsom kursus for spuleoperatører hos Teknologisk Institut eller tilsvarende.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Se ovenfor.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Entreprenøren skal tegne og opretholde sædvanlige erhvervsansvarsforsikringer til dækning af skader forvoldt af Entreprenøren, dennes ansatte eller godkendte underentreprenører på Forsyningens og/eller tredjemands ejendom, person eller materiel i hele kontraktperioden og 6 måneder efter kontraktens ophør. Endvidere skal forsikringen omfatte Entreprenørens ansvar for miljøskader og produktskader.

Forsikringen skal dække med en forsikringssum på mindst 10 000 000 DKK ved person- og/eller tingskade.

Den vindende tilbudsgiver skal dokumentere forsikring inden underskrift af kontrakt.

Entreprenøren skal stille sikkerhed for kontraktens opfyldelse på 1 000 000 DKK.

Den vindende tilbudsgiver skal fremsende udfyldt og underskrevet garanti inden underskrift af kontrakt.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 17/10/2019
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 07/04/2020
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 17/10/2019
Tidspunkt: 14:00
Sted:

 

Læsø

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Ikke adgang til at overvære åbning.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/09/2019

Send til en kollega

0.078