23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 187-454135
Offentliggjort
27.09.2019
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
30.10.2019 Kl. 12:00

Addresse
Rambøll
Englandsgade 25
5100 Odense
Kontaktperson: Christian Jensen
Telefon: +45 51615882
E-mail: cje@ramboll.dk

Udbyder

Syddansk Universitet

Etablering af Solcelleanlæg


Syddansk Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Syddansk Universitet
29825076
Campusvej 55
Odense M
5230
Danmark
Kontaktperson: Syddansk Universitet, Teis Lentz
Telefon: +45 60112016
E-mail: tl@sdu.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://sdu.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=ecshvqjees
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Rambøll
35128417
Englandsgade 25
Odense C
5100
Danmark
Kontaktperson: Rambøll
Telefon: +45 51615882
E-mail: cje@ramboll.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://sdu.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Rambøll
35128417
Englandsgade 25
Odense
5100
Danmark
Kontaktperson: Christian Jensen
Telefon: +45 51615882
E-mail: cje@ramboll.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ramboll.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: Universitet
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Syddansk Universitet - Etablering af Solcelleanlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
09332000 - KA12
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Syddansk Universitet /SDU) i Odense, ønsker at etablerer et antal solcelleanlæg, placeret på bestående bygningers tagflader. Solcelleanlæg udbydes i totalentreprise i omvendt licitation, med det for bygherren økonomisk mest fordelagtige som tildelingskriterie.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
09332000 - KA12
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

Syddansk Universitet

Campusvej 55

5230 Odense M

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Syddansk Universitet /SDU) i Odense, ønsker at etablerer et antal solcelleanlæg, placeret på bestående

Bygningers tagflader. Solcelleanlæg udbydes i totalentreprise i omvendt licitation, med det for bygherren

Økonomisk mest fordelagtige som tildelingskriterie.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 6
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

De økonomiske aktørers personlige forhold. Økonomisk og finansiel kapacitet. Teknisk kapacitet.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

1. års service, vedligehold og overvågning er med i tilbud.

Efterfølgende 9 års service, vedligehold og overvågning (option).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgivers fuldstændige firmanavn, CVR.nr., adresse, telefonnumre samt e-mail på kontaktperson samt

generelle oplysninger om tilbudsgivers virksomhed, herunder ejerforhold, virksomhedsorganisation mv.

underleverandørers fuldstændige firmanavn, CVR.nr., adresse, telefonnumre samt e-mail på kontaktperson i det omfang tilbudsgiver baserer sig på disse underleverandørers økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske kapacitet.

Udfyldt erklæring om at tilbudsgiver opfylder bestemmelserne i ILO-konventionen nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, dvs. at tilbudsgiver tilsikrer arbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre vilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektive overenskomster, voldgiftskendelser, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag på den egn hvor arbejdet udføres. Tilbudsgiver skal benytte den skabelonerklæring 1, som er indarbejdet i udbudsmaterialet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

En erklæring om tilbudsgivers økonomiske forhold for de seneste 3 regnskabsår afhængigt af, hvornår

Tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, i form af nøgletal for omsætning, resultat efter

Skat, egenkapital og soliditetsgrad samt erklæring fra virksomhedens ledelse om, at der ikke er sket væsentlige ændringer i virksomhedens økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster eller datterselskaber) skal tilbudsgiver godtgøre, at

Tilbudsgiver fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan

f.eks. ske ved en erklæring eller ved fremlæggelse af dokumentation for disse enheders tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Såfremt tilbudsgiver basere sig på andre enheders formåen, skal tilbuddet endvidere indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet. I modsat fald har ordregiver ikke mulighed for at lægge vægt på andre enheders formåen. Tilbudsgiver bør benytte den skabelonerklæring 2, som er indarbejdet i Udbudsmaterialet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Minimum 3 og maksimal 5 referencer på maksimal 1 side pr. reference. Referencen skal indeholde tilsvarende ydelser, tilbudsgiver har udført eller er i færd med at udførelse med angivelse af kundens navn

samt kontaktperson hos kunden, opgavens indhold og størrelse i form af bl.a. samlet kW, hvorvidt bygningen var i drift og pris samt tidspunkt og sted for opgavens udførelse.

Dokumentation for at tilbudsgiver er certificeret under KSO-ordningen eller en anden tilsvarende

certificeringsordning.

Vedrørende oplysninger om kapacitet i øvrigt bør det fremgå:

(a) oplysninger om antal medarbejdere fordelt på medarbejder kategorier gennem de seneste 3 år,

(b) en generel beskrivelse (ikke konkrete CV'er) af de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos

Tilbudsgiversmedarbejdere, herunder antallet af KSOcertificerede medarbejdere,

(c) En generel beskrivelse af de foranstaltninger, Tilbudsgiver har truffet til sikring af kvaliteten af en opgaveudførelse, herunder oplysninger om overholdelses af tidsfrister, mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed i forbindelse med udførelse af tidligere lignende opgaver,

(d) Oplysning om, hvorvidt og i givet fald hvor stor en del af kontrakten, herunder hvilke dele af kontrakten

Tilbudsgiver eventuelt agter at give i underentreprise til underleverandører samt specifikation af disse

underleverandører.

Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen (f.eks. underleverandører eller enheder inden for samme koncern, herunder moder-, søster)

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er i forhold til tilbudsgivers forelæggelse af referencer over tilsvarende tjenesteydelser et mindstekrav for at kunne komme i betragtning som egnet leverandør, at tilbudsgiver kan dokumentere:

1) Erfaring med levering af tilsvarende ydelser i form af anlæg ≥11 kW til bygninger i drift (minimum 3

referencer);

2) KSO certificering eller anden tilsvarende certificering (dokumenteres);

3) Positiv egenkapital i 2017 og 2018;

4) Soliditetsgrad mindst 20%;

5) Vedlagte ”Arbejdsklausul” der anvendes i udbud, skal overholdes.

Den egentlige udvælgelse vil ske, for de ansøgere der opfylder vores minimumskrav, samt på en objektiv

vurdering af de angivne referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Totalentreprise.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/10/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 14/11/2019
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet
nh@naevneneshus.dk
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/09/2019

Send til en kollega

0.078