23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 194-471679
Offentliggjort
08.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.11.2019 Kl. 10:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/694327b8-0a8f-4a9e-a169-c8c77ae76da2/homepage

Udbyder

I/S Amager Ressourcecenter

Vindere

Valgt firma

(07.01.2020)
Volvo Entreprenørmaskiner A/S
København

Service og reparation på eksisterende entreprenørmaskiner samt dertil tilhørende udstyr


I/S Amager Ressourcecenter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
I/S Amager Ressourcecenter
34 20 81 15
Vindmøllevej 6
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Aisha Amjad
Telefon: +45 21226470
E-mail: aia@a-r-c.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.a-r-c.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/694327b8-0a8f-4a9e-a169-c8c77ae76da2/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/694327b8-0a8f-4a9e-a169-c8c77ae76da2/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/694327b8-0a8f-4a9e-a169-c8c77ae76da2/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Service og reparation på eksisterende entreprenørmaskiner samt dertil tilhørende udstyr

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
43300000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører service og reparation på eksisterende entreprenørmaskiner samt dertil tilhørende udstyr. Se kravspecifikationen.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
43200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

ARC ønsker at indgå rammeaftalen med 2 tilbudsgivere efter kaskademodellen dvs. rangordning af de 2 vindende tilbudsgivere på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede tilbudsgiver bliver nr.1 og den næstbedste tilbudsgiver bliver nr. 2:

1) Tilbudsgiver nr. 1:

2) Tilbudsgiver nr. 2:

Den bedst placerede tilbudsgiver (tilbudsgiver 1) vil først blive tilbudt den konkrete opgave. Kan Tilbudsgiver nr.1 ikke levere den konkrete opgave i henhold til afsnit 4 i Kontrakten (kontrakt dokumenter i prioriteret rækkefølge), vil den konkrete opgave blive tildelt tilbudsgiver nr. 2. Ved manglende svar eller afvisning fra tilbudsgiver nr. 1 vil den konkrete opgave ligeledes blive tildelt tilbudsgiver nr. 2.

Se udbudsmaterialet for yderligere information.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 55
Kvalitetskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 45
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Denne kontrakt kan forlænges 1 gang med 12 måneder, så den samlede kontraktperiode er 2 år.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Opgaven indeholder nedenstående option:

- Option 1: Indkøb af dæk,

- Option 2: Dæk service,

- Option 3: Udstyr,

- Option 4: Årlig service.

ARC tager stilling til hvorvidt der ønskes at udnytte optionerne senest 3 måneder efter underskrivelsen af kontrakten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

1) Oplysning om tilbudsgivers positiv egenkapital de 3 seneste reviderede regnskabsår;

2) Oplysning om tilbudsgivers gældende erhvervs og produktansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 5 000 000.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

ARC stiller følgende mindstekrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen:

1) At tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i de seneste 3 reviderede regnskabsår, og

2) At tilbudsgiver har en gældende erhvervs og produktansvarsforsikring med en dækningssum på mindst 5 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ARC ønsker sikkerhed for, at tilbudsgiver som kontrakten indgås med har tilstrækkelig teknisk kapacitet og erfaring til at udføre opgaven fuldt forsvarligt i alle henseender allerede fra kontraktstart. Tilbudsgiver skal derfor oplyse følgende til teknisk og faglig formåen:

1) Tilbudsgiver sammenlignelige referencer inden for de seneste 3 år. Ved sammenlignelig reference forstås en opgave, som relaterer sig til dette udbud (se kravspecifikation) men ikke nødvendigvis en opgave af samme omfang. Evt. underleverandørens leverancer kan indgå.

Tilbudsgiver skal oplyse følgende pr. reference:

(a) Ordregiver,

(b) Periode,

(c) Opgavens omfang: kort beskrivelse af opgaven med angivelse af antal og typer af leverede opgaver samt tilbudsgivers rolle i opgaven,

(d) Den samlede kontraktsum.

2) Ansøgerens miljøstyringssystem/procedure;

3) Ansøgerens kvalitetsstyringssystem/procedure.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

1) Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver har haft mindst 2 og maksimalt 5 sammenlignelige referencer fra de seneste 3 år. En reference anses for sammenlignelig, hvis der er tale om en opgave relaterende til dette udbud;

2) Det er et mindstekrav, at ansøger har et nedskrevet gældende og implementeret miljøstyringssystem/procedure;

3) Det er et mindstekrav, at ansøger har et nedskrevet gældende og implementeret kvalitetsstyringssystem/procedure.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet hvoraf vilkår fremgår.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/11/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/11/2019
Tidspunkt: 10:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af tilbud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det er en forudsætning for indgåelse af kontrakten, at de vindende tilbudsgivere kan fremlægge dokumentation, som angivet i udbudsbetingelserne punkt 12. Den nødvendige endelige dokumentation vil blive indhentet fra den/de tilbudsgivere, som ARC forventer at tildele kontrakten til forud for meddelelse om tildeling.

ARC forbeholder sig ret til at indhente endelig dokumentation på et tidligere tidspunkt, hvis det findes nødvendigt.

Tilbudsgivere opfordres derfor til allerede ifm. afgivelse af tilbud at forberede den nødvendige dokumentation.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud (med senere ændringer) gælder følgende klagefrist i relation til gennemførelse af udbud:

Klager over udbud skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort jf. lovens § 7 stk. 2, nr. 1.

Senest samtidig med at en klage indgives for Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, hvorvidt klage indgives til Klagenævnet for Udbud og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden jf. lovens § 3 stk.1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2019

Send til en kollega

0.095