23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2019/S 194-471681
Offentliggjort
08.10.2019
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
05.11.2019 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/114916306.aspx

Udbyder

Egedal Kommune

Vindere

Valgt firma

(28.01.2020)
Citelum Denmark A/S
Jernholmen 43-47
2650 Hvidovre

Drift og vedligehold af vejbelysning og udendørsbelysning


Egedal Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Egedal Kommune
29188386
Dronning Dagmars Vej 200
Ølstykke
3650
Danmark
Kontaktperson: Maja Barnekov
Telefon: +45 72596260
E-mail: udbud@egekom.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/114916306.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.egedalkommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/114916306.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/114916306.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU-udbud af drift og vedligehold af vejbelysning og udendørsbelysning

 

Sagsnr.: 19/14772
II.1.2) Hoved-CPV-kode
50232100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Egedal Kommune udbyder hermed drift og vedligehold af vejbelysningsanlæg og udendørsbelysning ved kommunale ejendomme. Det samlede anlæg omfatter i alt 12 353 belysningsmaster/armaturer fordelt på: 1 470 udendørsbelysningsmaster/armaturer ved kommunale ejendomme og 10 883 vejbelysningsmaster/armaturer, fordelt på 3 963 nyere LED-belysningsmaster/armaturer og 6 920 ældre vejbelysningsmaster/armaturer.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31500000
31527200
34990000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tjenesteydelsen består bl.a. af følgende driftsaktiviteter:

- Eftersyn og vedligehold af vejbelysnings- og udendørsbelysningsanlæg,

- Afhjælpning af fejl og mangler,

- Vagtordning,

- 'Tip Egedal'.

Samtidig med udførelsen af arbejderne vil der på vejnettet være almindelig trafik, og der kan foregå af øvrige anlægs- og driftsaktiviteter ved ordregiver eller anden leverandør.

Arbejderne skal gennemføres i tidsrummet fra den 1.1.2020 til og med den 31.12.2023 med option på forlængelse på op til 2 gange 1 år på samme vilkår som i kontrakt-perioden.

Der henvises til det samlede udbudsmateriale for yderligere om opgavens omfang.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Mulighed for at forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Mulighed for at forlænge kontrakten i 2 x 12 måneder.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Den vindende tilbudsgiver skal underskrive en arbejdsklausul.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

1) Tilbudsgiver skal være autoriseret iht. lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (Lovbekendtgørelse nr. 30 af 11.1.2019);

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

2) Tilbudsgiver skal have et positivt Ebit og egenkapital i det senest godkendte årsregnskab, eller have en revisorerklæring som godtgør, at tilbudsgiver har den fornødne økonomiske formåen til at løfte opgaven;

3) Tilbudsgiver skal have tegnet en relevant erhvervsansvarsforsikring med en dæknings-sum på minimum 10 000 000 DKK pr. skadesbegivenhed for personskade og 5 000 000 DKK pr. skadesbegivenhed for tingsskade;

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

4) Overmontøren, som fast skal indgå i vagtordningen, skal have baggrund som elinstallatør/el-ingeniør med minimum 5 års erfaring som overmontør og erfaring med tilsvarende arbejder, herunder vagtordninger;

5) Servicemontører, der skal indgå i vagtordningen, skal være udlært elektrikere og have erfaring med tilsvarende eller beslægtede arbejder;

6) Tilbudsgiver skal opgive mindst 2 referencer for tilsvarende opgaver, hvoraf minimum en reference skal være drift og vedligehold af vejbelysning udført indenfor de seneste 3 år;

6) Tilbudsgiver skal have et SikkerhedsKvalitetsStyringssystem (SKS-system), der efterlever retningslinjerne anført i ISO 9001;

7) Tilbudsgiver skal have et miljøstyringssystem, der efterlever retningslinjerne anført i ISO 14001.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/11/2019
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der er ikke adgang til åbningen.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at Ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette Ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/10/2019

Send til en kollega

0.14